Lesson 6.txt

 1. Lesson 6
  • to go
 2. 游泳
  • yóuyǒng
  • to swim
 3. 昨天
  • zuótiān
  • yesterday
 4. 京剧
  • jīngjù
  • Beijing opera
 5. 怎么样
  • zěnmeyàng
  • how is it?
 6. 有意思
  • yǒu yìsi
  • interesting
 7. 今天
  • jīntiān
  • today
 8. 天气
  • tiānqì
  • weather
  • tài
  • too; extremely
 9. 时候
  • shíhou
  • time; moment
 10. 现在
  • xiànzài
  • now
 11. 明天
  • míngtiān
  • tomorrow
  • yǒu
  • to have
 12. 时间
  • shíjiān
  • time
  • shuō
  • to say; to speak
  • biàn
  • number of times (of action)
 13. 打球
  • dǎ qiú
  • to play ball
 14. 抱歉
  • bàoqiàn
  • to feel sorry/sorry
 15. 恐怕
  • kǒngpà
  • to be afraid that; perhaps
  • xíng
  • to be O.K.
 16. 你们
  • nǐmen
  • you
Author
Anonymous
ID
76016
Card Set
Lesson 6.txt
Description
New Practical Chinese Reader, Textbook 1
Updated