VerbsVocabHebrewVerbsCoil.txt

 1. 01./226. Verbs- Vocab Hebrew Verbs Co il verbs- .. http://www.targemni.com/maya/learn/x/text?res=8090 ... http://www.hebrew-verbs.co.il/
  01./226. Verbs-VocabHebrewVerbsCoilverbs-..http://www.targemni.com/maya/learn/x/text?res=8090...http://www.hebrew-verbs.co.il/
 2. 02./226. in conclusion, from all the saying, it can be derived that after understanding the different dimensions of the phenomenon, clearly the huge benefits outweigh the tiny disadvantages IMPORTANT IMPORTANT
  02./226. לסיכום, מכל האמור נובע שלאחר הבהרת ממדי התופעה, ברור שהיתרונות הכבירים עולים על החסרונות זעירים
 3. 03./226. This can be explained easily by that
  03./226. ניתן להסביר זאת בקלות על ידי כך ש
 4. 04./226. they can expand/make wide their horizons
  04./226. הם יכולים להרחיב את האופקים שלהם.
 5. 05./226. The second argument focuses on
  05./226. הטיעון השני מתמקד ב
 6. 06./226. in conclusion, from all the saying, it can be derived that after understanding the different dimensions of the phenomenon, clearly the huge benefits outweigh the tiny disadvantages IMPORTANT IMPORTANT
  06./226. לסיכום, מכל האמור נובע שלאחר הבהרת ממדי התופעה, ברור שהיתרונות הכבירים עולים על החסרונות זעירים
 7. 07./226. grammar) infinitive construct, gerund
  07./226. שם הפעל שֵׁם הַפֹּעַל
 8. 08./226. to buy, to purchase ; to acquire, to obtain
  08./226. לרכוש רָכַשׁ
 9. 08./226. _a. You should buy phone devices/gadgets
  08./226. _a. כדאי לרכוש את מכשירים סלולריים
 10. 09./226. to adopt (a child) ; to take responsibility for, to foster ; to adopt, to espouse (idea, concept, plan \\ adoption
  09./226. לאמץ אִמֵּץ \\\\ אִמּוּץ (le-ah-metz)
 11. 09./226. _a. Adoption Services
  09./226. _a. שירותי אימוץ
 12. 09./226. _b. he requests to adopt the minor
  09./226. _b. מבקש לאמץ את הקטין הִקְטִין
 13. 10./226. to advice
  10./226. לייעץ יִעֵץ
 14. 10./226. _a. I'll advise you about the problem
  10./226. _a. אני אייעץ לכם על בעיה .
 15. 11./226. to agree ; to consent ; to accept ; to permit, to acquiesce
  11./226. להסכים הִסְכִּים
 16. 12./226. to apologize
  12./226. להתנצל הִתְנַצֵּל
 17. 12./226. _a. Ministry/Office of Finance had already apologized
  12./226. _a. משרד האוצר כבר התנצל
 18. 12./226. _b. He apologizes to fans
  12./226. _b. הוא מתנצל בפני האוהדים
 19. 13./226. to appoint
  13./226. למנות , אני ממנה מיניתי , אמנה (ah-ma-neh) , מנה (mah-neh - male, singular, imperative)
 20. 13./226. _a. And I have no authority to appoint
  13./226. _a. ואין לי סמכות למנות
 21. 14./226. to approach, to come near ; to be near ; to become close
  14./226. להתקרב הִתְקָרֵב
 22. 14./226. _a. Do not be afraid to approach
  14./226. _a. אל תפחד להתקרב
 23. 14./226. _b. Autumn's coming
  14./226. _b. הסתיו מתקרב
 24. 15./226. to help, to aid, to assist ; to advise, to inform ; to collaborate
  15./226. לסייע סִיֵּעַ
 25. 15./226. _a. How to help
  15./226. _a. כיצד ניתן לסייע
 26. 16./226. to attack
  16./226. לתקוף תָּקַף תקוף (attack, make sing, imperative)
 27. 16./226. _a. We are about to attack the building.
  16./226. _a. אנו עומדים לתקוף את המבנה.
 28. 17./226. to borrow
  17./226. ללוות לָוָה
 29. 17./226. _a. He actually borrowed money from the bank
  17./226. _a. הוא בעצם לווה כספים מהבנק
 30. 18./226. to lend
  18./226. להלוות
 31. 19./226. hook 
  19./226. וָו קֶרֶס
 32. 20./226. inclusion 
  20./226. הַכְלָלָה
 33. 21./226. participation, inclusion ; sharing ; cooperation
  21./226. שיתופם שִׁתּוּף
 34. 22./226. to insist insist ; to be stubborn
  22./226. התעקש להתעקש התעקשות הִתְעַקֵּשׁ
 35. 23./226. to supervise ; to watch out for, to protect ; to notice MONITOR??
  23./226. הִשְׁגִּיחַ
 36. 24./226. exaggerated ; overdone
  24./226. מֻגְזָם מוגזם
 37. 25./226. to solve, to decipher
  25./226. פותר לפותר פָּתַר
 38. 25./226. _a. Quickly resolve the crisis
  25./226. _a. לפתור במהירות את המשבר
 39. 25./226. _b. Chinese solved won a scholarship
  25./226. _b. סיני פתר זכה במלגת לימודים
 40. 26./226. they impose a rule
  26./226. הם מטילים חוק
 41. 27./226. to remove the law
  27./226. להסיר את החוק
 42. 28./226. the benefits outweigh the disadvantages
  28./226. היתרונות עולים על החסרונות
 43. 29./226. disadvantage
  29./226. חִסָּרוֹן
 44. 30./226. confirmed the report
  30./226. אישר את הדיווח
 45. 31./226. to destroy, to kill, to wipe out, to liquidate
  31./226. לחסל חִסֵּל
 46. 32./226. Not even dare to think
  32./226. אפילו לא תעז לחשוב
 47. 33./226. to appear ; to come, to arrive, to turn up ; to appear (performance, stage) ; to come out (book, publication
  33./226. הוֹפִיעַ 
 48. 34./226. to plan ; to intend ; to draw up plans, to design
  34./226. תכננה תִּכְנֵן
 49. 35./226. to assassinate
  35./226. להתנקש הִתְנַקֵּשׁ
 50. 36./226. to arrange
  36./226. לסדר
 51. 37./226. to brake, to slow down ; to block, to obstruct ; to curb, to halt
  37./226. לבלום בָּלַם
 52. 37./226. _a. Trying to stop the Highway 1 Project
  37./226. _a. מנסים לבלום את פרויקט כביש 1
 53. 37./226. _b. sanctions will not going to stop the nuclear program
  37./226. _b. סנקציות לא יבלמו תכנית הגרעין
 54. 38./226. sealed, closed, stopped, arrested ; full to the brim, packed, stuffed full
  38./226. בָּלוּם 
 55. 39./226. nuclear
  39./226. גַּרְעִינִי הגרעין
 56. 40./226. to bump into ; to encounter ; to chance upon
  40./226. להיתקל נִתְקַל
 57. 40./226. _a. When you encounter\bump into a new problem or unknown
  40./226. _a. כשאתה נתקל בבעיה חדשה או לא מוכרת,
 58. 40./226. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  40./226. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 59. 41./226. bulldozer
  41./226. הדחפורים דַּחְפּוֹר
 60. 41./226. _a. The bulldozers will encounter not only the family but me
  41./226. _a. הדחפורים ייתקלו לא רק במשפחה אלא גם בי
 61. 42./226. violence
  42./226. אַלִּימוּת 
 62. 42./226. _b. More than half of teachers in high schools met with violence
  42./226. _b. יותר ממחצית המורים בבתי הספר התיכוניים נתקלו באלימות
 63. 43./226. bury
  43./226. לקבור
 64. 44./226. to capture ;to catch, to capture ; to trap, to ensnare
  44./226. ללכוד לָכַד
 65. 44./226. _a. He caught a bat
  44./226. _a. הוא לכד עטלף
 66. 44./226. _b. They will capture something
  44./226. _b. הם ילכדו משהו
 67. 45./226. zoology) bat
  45./226. עטלף עֲטַלֵּף
 68. 46./226. to be careful
  46./226. להיזהר
 69. 47./226. to chat
  47./226. לפטפט
 70. 47./226. _a. Less chat and more to do
  47./226. _a. פחות לפטפט ויותר לעשות"
 71. 48./226. to deceive ; to lie to
  48./226. לרמות רִמָּה
 72. 48./226. _a. Buy cheap forever and not rip you off
  48./226. _a. לקנות נצח בזול ושלא ירמו אתכם
 73. 49./226. to claim
  49./226. לטעון
 74. 50./226. to clarify, to explain ; to bleach, to lighten, to whiten
  50./226. להבהיר הִבְהִיר אבהיר
 75. 50./226. _a. Netanyahu will make clear to Obama
  50./226. _a. נתניהו יבהיר לאובמה
 76. 50./226. _b. The IDF Spokesperson wishes to clarify that the army has nothing to do explosion which sounded in Rafah
  50./226. _b. דובר צה"ל מבקש להבהיר כי לצה"ל אין שום קשר לפיצוץ אשר נשמע ברפיח
 77. 51./226. seize -- to catch ; to comprehend, to grasp ; to occupy, to take up space ; to apprehend
  51./226. לתפוס תָּפַס
 78. 51./226. _a. Who should take the lead
  51./226. _a. מי יתפוס את ההובלה
 79. 52./226. caught ; trapped ; occupied, taken (seat) ; busy, engaged (phone number) ; sprained (muscle) ; busy, occupied (person) ; caught up, engaged ; (colloquial) spoken for
  52./226. תָּפוּס 
 80. 52./226. _a. how to prevent attacks of stiff neck
  52./226. _a. כיצד למנוע התקפי צוואר תפוס
 81. 53./226. acceleration - momentum
  53./226. תאוצה תְּאוּצָה
 82. 53./226. _a. Acceleration is the rate of change in the speed of a body
  53./226. _a. תאוצה היא קצב שינוי המהירות של גוף כלשהו
 83. 54./226. any, whatsoever ; anything ; whatever, somewhat
  54./226. כָּלְשֶׁהוּ 
 84. 54./226. _a. any member no longer appears
  54./226. _a. חבר כלשהו אינו מופיע עוד
 85. 55./226. to settle - to sit down ; to settle, to inhabit
  55./226. להתיישב הִתְיַשֵּׁב
 86. 55./226. _a. Jews settle in region
  55./226. _a. היהודים יתיישבו בחבל ארץ
 87. 56./226. to sew
  56./226. לתפור תָּפַר
 88. 57./226. to comb
  57./226. להסתרק הִסְתָּרֵק
 89. 58./226. comprehend
  58./226. לקלוט
 90. 59./226. confirm
  59./226. לאשר אִשֵּׁר
 91. 60./226. to complete --to accept, to reconcile oneself to ; to make peace
  60./226. להשלים הִשְׁלִים
 92. 60./226. _a. He must be a wise person if he completed the test within an hour
  60./226. _a. הוא בוודאי איש חכם אם הוא השלים את המבחן תוך שעה
 93. 61./226. to concentrate
  61./226. להתרכז
 94. 62./226. condemn
  62./226. לגנות גִּנָּה
 95. 62./226. _a. Demands to condemn Israel
  62./226. _a. הדורשת לגנות את ישראל
 96. 62./226. _b. Europe has condemned Syria
  62./226. _b. גם אירופה מגנה את סוריה
 97. 63./226. to congratulate -- to wish, to greet, to bless WISH!!
  63./226. לאחל אִחֵל
 98. 63./226. _a. Palestinians wished happy holiday
  63./226. _a. פלסטינים איחלו חג שמח
 99. 63./226. _b. Wishing you luck
  63./226. _b. אאחל לך הצלחה
 100. 64./226. to convince persuade
  64./226. לשכנע שִׁכְנֵעַ
 101. 64./226. _a. Would be difficult to persuade Intel to build another plant
  64./226. _a. יהיה קשה לשכנע את אינטל להקים מפעל נוסף
 102. 65./226. to cough
  65./226. להשתעל הִשְׁתַּעֵל
 103. 65./226. _a. People with diseases will cough a lot
  65./226. _a. בני אדם שחלו במחלות אלה ישתעלו הרבה
 104. 66./226. to cover ; to conceal, to hide
  66./226. לכסות כִּסָּה
 105. 66./226. _a. I covered my debts
  66./226. _a. כיסיתי את החובות שלי
 106. 66./226. _b. I covered him with a blanket because it was a cold nigh
  66./226. _b. כיסיתי אותו בשמיכה בגלל שזה היה לילה קר.
 107. 67./226. to crawl
  67./226. לזחול
 108. 68./226. to curse
  68./226. לקלל
 109. 69./226. to cut
  69./226. לחתוך
 110. 70./226. decorate - to decorate, to adorn
  70./226. לקשט קִשֵּׁט
 111. 71./226. to define
  71./226. להגדיר
 112. 71./226. _a. We must define our goals clearly before we try to achieve them
  71./226. _a. אנחנו חייבים להגדיר את המטרות שלנו בבהירות לפני שאנחנו מנסים להשיג אותן
 113. 72./226. to protest, to demonstrate ; to display, to show (emotions, knowledge
  72./226. להפגין הִפְגִּין
 114. 73./226. to bend, to curve
  73./226. כּוֹפֵף 
 115. 73./226. _a. he bends his knees
  73./226. _a. הוא כופף את הברכיים שלו
 116. 74./226. to deposit
  74./226. להפקיד הִפְקִיד
 117. 75./226. to design, to tailor ; to mold, to form
  75./226. לעצב עִצֵּב
 118. 75./226. _a. He planned to style the new store in a very innovative way
  75./226. _a. הוא תכנן לעצב את החנות החדשה בצורה מאוד חדשנית
 119. 76./226. to decide, to rule ; to determine, to set ; to declare, to announce, to state, to assert ; to make (an appointment) ; to affix
  76./226. לקבוע קָבַע
 120. 76./226. _a. I also designed a can of Coca - Cola
  76./226. _a. גם אני עיצבתי פחית של קוקה-קולה
 121. 76./226. _b. Can we make an appointment with the manager for next week?
  76./226. _b. האם אנחנו יכולים לקבוע פגישה עם המנהל לשבוע הבא?
 122. 77./226. to dial (telephone
  77./226. לחייג חִיֵּג
 123. 78./226. to dictate -to dictate (text) ; to impose, to command
  78./226. להכתיב הִכְתִּיב
 124. 78./226. _a. Spelling errors is an important part of his work
  78./226. _a. לשגיאות הכתיב יש חלק חשוב ביצירתו
 125. 79./226. to dig
  79./226. לחפור LACH POOR
 126. 80./226. to disappear
  80./226. להיעלם נֶעֱלַם
 127. 81./226. to be disappointed to disappoint
  81./226. להתאכזב הִתְאַכְזֵב
 128. 82./226. to dive ; to sink ; to swoop ; to delve
  82./226. לצלול צָלַל
 129. 83./226. to drown - to drown ; to sink ; (colloquial) to "go under", to be overwhelmed (by work, duties) ; טובע - to be drowning
  83./226. טָבַע לטבוע
 130. 84./226. to earn
  84./226. להרוויח
 131. 85./226. to educate
  85./226. לחנך LEH CHA NECH
 132. 86./226. to enjoy-to enjoy, to have fun ; to derive pleasure from
  86./226. להיהנות נֶהֱנָה
 133. 87./226. to engrave - to smooth, to turn (on lathe), to chisel
  87./226. לחרוט
 134. 88./226. to exaggerate
  88./226. להפריז הִפְרִיז
 135. 89./226. to estimate - to estimate ; to appraise, to evaluate ; to appreciate, to value, to respect ; to assume
  89./226. להעריך
 136. 90./226. to change, to be changed ; to exchange
  90./226. להתחלף הִתְחַלֵּף
 137. 91./226. to excel
  91./226. להצטיין הִצְטַיֵּן
 138. 91./226. _a. I need to excel at work if I want a promotion
  91./226. _a. אני צריך להצטיין בעבודה אם אני רוצה קידום
 139. 92./226. to export
  92./226. לייצא יִצֵּא
 140. 93./226. to express to express, to voice, to convey
  93./226. להביע הִבִּיעַ
 141. 94./226. to expose to expose ; to reveal ; to uncover
  94./226. לחשוף חָשַׂף
 142. 95./226. exposure, revelation
  95./226. חִשּׂוּף 
 143. 96./226. to extinguish - to extinguish, to put out (a fire, light, cigarette, etc.) ; to turn off (a light, machine, engine
  96./226. לכבות כִּבָּה
 144. 97./226. to fail ; to falter, to stumble
  97./226. להיכשל נִכְשַׁל
 145. 98./226. to fatten
  98./226. להשמין
 146. 99./226. to fish
  99./226. לדוג - LA DOOG
 147. 100./226. to follow
  100./226. לעקוב
 148. 101./226. to forbid
  101./226. לאסור
 149. 102./226. to fry
  102./226. לטגן LEH TAH GEN
 150. 102./226. _a. They use oil spray to fry meat
  102./226. _a. הם משתמשים בתרסיס שמן כדי לטגן בשר
 151. 103./226. to go down
  103./226. לרדת LAH REH DET
 152. 104./226. to grow old
  104./226. להזדקן
 153. 105./226. to hang
  105./226. לתלות LEET LOHT
 154. 106./226. to hang out, to have fun verbto have a good time \ to spend time to hand out
  106./226. לבלות
 155. 106./226. _a. We are going to have a good time on our vacation
  106./226. _a. :אנחנו הולכים לבלות בחופשה
 156. 106./226. _b. I just want to hang out with friends, I am tired of studying
  106./226. _b. אני רק רוצה לבלות עם חברים, נמאס לי ללמודI
 157. 107./226. to hesitate
  107./226. להסס LEH HA SEHS
 158. 107./226. _a. You need not hesitate about the job, it suits you perfectly
  107./226. _a. אתה לא צריך להסס בקשר לעבודה, היא מתאימה לך בצורה מושלמת
 159. 108./226. to hint
  108./226. לרמוז
 160. 109./226. to hold - to grasp, grab ; to affect, overcome ; (archaic) to reach, to be up to
  109./226. לאחוז LEH EH CHOZ אָחַז
 161. 110./226. to hope
  110./226. לקוות LEH KAH VOHT
 162. 111./226. to hurry
  111./226. למהר
 163. 112./226. to hug
  112./226. לחבק
 164. 113./226. to hurt
  113./226. להכאיב LEH HACH EEVE
 165. 114./226. to illuminate
  114./226. להאיר - LEH HA EAR
 166. 115./226. to ignore
  115./226. להתעלם הִתְעַלֵּם
 167. 116./226. to imitate
  116./226. לחקות LEH CHA KOT אני מחקה חיקיתי אחקה
 168. 116./226. _a. He wants to watch how I do it and imitate me
  116./226. _a. הוא רוצה להתבונן איך אני עושה את זה ולחקות אותי
 169. 117./226. to increase
  117./226. להגביר LE HAG BEER
 170. 118./226. to inform
  118./226. להודיע
 171. 119./226. to inhale
  119./226. לשאוף LEESH OHF
 172. 120./226. to inject
  120./226. להזריק LE HAZ REEK
 173. 121./226. to insert to insert, to infiltrate, to penetrate ; to smuggle in, to implant ; to introduce (style, product) ; to inculcate
  121./226. להחדיר הֶחְדִּיר
 174. 122./226. to insult
  122./226. להעליב
 175. 123./226. to insure
  123./226. לבטח
 176. 124./226. to integrate
  124./226. לשלב
 177. 125./226. to invent ; to fabricate, to make up ; to deliver ; to proffer, to offer, to present
  125./226. להמציא הִמְצִיא
 178. 125./226. _a. Children like to invent stories, they have great imagination
  125./226. _a. ילדים אוהבים להמציא סיפורים, יש להם דמיון נפלא
 179. 125./226. _b. I read about your new invention in a scientific magazine
  125./226. _b. קראתי על ההמצאה החדשה שלך בירחון מדעי
 180. 126./226. to investigate
  126./226. לחקור
 181. 127./226. to iron
  127./226. לגהץ LEH GA HETZ גִּהֵץ
 182. 128./226. to knock ; to beat (heart) ; (colloquial) to succeed, to go according to plan ; (colloquial) to beat a carpet ; (slang) to ruin, to destroy, to upset ; (slang) to get back at someone, to "deal with" someone, to handle someone ; (coarse slang) to have sexual intercourse
  128./226. לדפוק LEED FOK דָּפַק
 183. 129./226. to lead
  129./226. להוביל
 184. 129./226. _a. I saw a railroad down in the valley, where does it lead to?
  129./226. _a. ראיתי מסילת רכבת למטה בעמק, לאן היא מובילה?
 185. 130./226. to lecture
  130./226. להרצות LEH HAR TZOT הִרְצָה
 186. 131./226. to lend
  131./226. להלוות
 187. 132./226. to borrow
  132./226. ללוות לָוָה
 188. 133./226. to lie down
  133./226. לשכב LEESH KAV
 189. 134./226. to like
  134./226. לחבב
 190. 135./226. short film
  135./226. סִרְטוֹן 
 191. 136./226. poster placard
  136./226. כְּרָזָה 
 192. 137./226. to bear, to carry ; to deliver (a speech, address, prayer) ; to suffer, to tolerate
  137./226. נָשָׂא 
 193. 137./226. _a. tried to cover it up poster bearing the face of Assad
  137./226. _a. וניסה לכסות אותו בכרזה הנושאת את פניו של אסד
 194. 138./226. skirmish ; incident, clash, disturbance ; event, scene
  138./226. התקרית תַּקְרִית
 195. 138./226. _a. The incident was broadcast television station
  138./226. _a. התקרית שודרה בתחנת טלוויזיה
 196. 139./226. to be ruled by, to be controlled by
  139./226. הנשלטת נִשְׁלַט
 197. 140./226. close associate, crony
  140./226. מקורביו מְקֹרָב
 198. 140./226. _a. Syriantelevision station controlled by associates ofAssad
  140./226. _a. בתחנת טלוויזיה סורית הנשלטת בידי מקורביו של אסד
 199. 141./226. to be accused of
  141./226. הואשם הָאֳשַׁם
 200. 141./226. _a. The article was accused of trying to leaddemonstrations ambassador in Damascus
  141./226. _a. בכתבה הואשם השגריר בניסיון להוביל הפגנות בדמשק.
 201. 142./226. to lie down, to repose, to recline
  142./226. לשכב LEESH KAV שָׁכַב
 202. 143./226. to lose (a game, money) ; to lose out on, to miss (an opportunity, event
  143./226. להפסיד הִפְסִיד
 203. 144./226. overlap, to interface ; to join, to bring together ; (geometry) to touch ; to launch (a new boat, new product, new web site
  144./226. הִשִּׁיק 
 204. 144./226. _a. Bank Hapoalim has launched an iPhone app market trading
  144./226. _a. בנק הפועלים השיק אפליקציית אייפון למסחר בשוק ההון
 205. 144./226. _b. Standards Institute in cooperation with Ministry of Environment launched the Israeli standard.
  144./226. _b. מכון התקנים בשיתוף המשרד להגנת הסביבה השיק היום את התקן הישראלי .
 206. 145./226. to mark
  145./226. לסמן
 207. 146./226. to march, to walk, to step ; to stroll, to pace ; to parade ; to hike ; to advance
  146./226. לצעוד
 208. 147./226. to ridicule, to make fun of, to poke fun at
  147./226. ללעוג לָעַג
 209. 147./226. _a. I could tell from their laughter tha tthey were ridiculing me.
  147./226. _a. הבחנתי מהצחוק שלהן שהן לעגו לי.
 210. 148./226. make a mistake
  148./226. לטעות LEET OHT
 211. 149./226. TO OPEN EYES
  149./226. לפקוח LEEF KOH ACH
 212. 150./226. to oppose
  150./226. להתנגד
 213. 151./226. to paint
  151./226. לצבוע
 214. 152./226. to peform ( a job) execute
  152./226. לבצע
 215. 152./226. _a. The guard performed an invasive search
  152./226. _a. השומר ביצעו חיפוש פולשני
 216. 152./226. _b. How to perform /EXECUTEabdominal toning exercises perfectly
  152./226. _b. איך לבצע תרגילי חיטוב הבטן בצורה מושלמת
 217. 153./226. implementation, execution, carrying out ; performance
  153./226. לביצוע בִּצּוּעַ
 218. 154./226. pick -- to pluck, to pick (fruit, flowers
  154./226. לקטוף קָטַף LEEK TOHF
 219. 155./226. harvested, plucked, cut, reaped
  155./226. קָטוּף 
 220. 156./226. to plant
  156./226. לשתול שָׁתַל
 221. 157./226. planted
  157./226. שָׁתוּל 
 222. 158./226. to play an instrument
  158./226. לנגן LEH NAH GEN נִגֵּן
 223. 159./226. to polish - to brush, to scrub, to polish
  159./226. לצחצח LEH TZACH TZAY ACH
 224. 160./226. to prefer
  160./226. להעדיף
 225. 161./226. to announce, to declare ; to proclaim
  161./226. להכריז הִכְרִיז
 226. 162./226. to produce
  162./226. ליצור
 227. 163./226. to memorize 
  163./226. לשנן שִׁנֵּן
 228. 164./226. to prove
  164./226. להוכיח
 229. 165./226. to pull
  165./226. למשוך
 230. 166./226. to push
  166./226. לדחוף
 231. 167./226. to rebel
  167./226. למרוד
 232. 168./226. to refuse, to decline, to reject
  168./226. סירב סֵרֵב לסרב - LEH SAH REV
 233. 169./226. regretful to regret
  169./226. להתחרט הִתְחָרֵט
 234. 169./226. _a. Time to repent: Course/Line/Appointment/Queue left-wing organizations to apologize
  169./226. _a. הזמן להתחרט: תור ארגוני השמאל להתנצל
 235. 170./226. to rely to depend on, to rely on, to trust ; (literary) to lean on, to rest on ; (literary) to strengthen, to support
  170./226. לסמוך סָמַךְ
 236. 170./226. _a. The witness is biased, so we cannot trust him
  170./226. _a. העד מוטה, לכן אנחנו לא יכולים לסמוך עליו
 237. 171./226. leaning, tilted ; slanted, biased
  171./226. מוטה, מֻטֶּה
 238. 172./226. to be turned, to be deviated, to be diverted ; (grammar) to be conjugated
  172./226. הֻטָּה 
 239. 173./226. to reply, to answer ; to react, to respond
  173./226. להגיב LEH HA GEEV
 240. 174./226. I want to overcome this obstacle
  174./226. אני רוצה להתגבע על מכשול
 241. 175./226. obstacle ; stumbling-block, hindrance
  175./226. מכשול מִכְשׁוֹל
 242. 176./226. to remove, to do away with
  176./226. הֵסִיר  להסיר
 243. 176./226. _a. removed the main obstacle
  176./226. _a. הסיר את החסם העיקרי
 244. 177./226. block, obstruction
  177./226. חֶסֶם
 245. 177./226. _a. removed themain obstacle
  177./226. _a. הסיר את החסם העיקרי
 246. 178./226. to report
  178./226. לדחווח -LEH DACH VAY ACH דִּוֵּחַ
 247. 179./226. regretful to regret
  179./226. להתחרט הִתְחָרֵט
 248. 179./226. _a. Time to repent: Course/Line/Appointment/Queue left-wing organizations to apologize
  179./226. _a. הזמן להתחרט: תור ארגוני השמאל להתנצל
 249. 180./226. to engrave - to smooth, to turn (on lathe), to chisel
  180./226. לחרוט
 250. 181./226. to be regretful
  181./226. להצטער
 251. 182./226. to represent
  182./226. לייצג
 252. 183./226. to release to escape to extract
  183./226. לחלץ LE CHA LETZ חִלֵּץ
 253. 184./226. to limit ; to curb, to restrict ; (biblical) to delimit, to set aside ; (literary) to set a date or time
  184./226. להגביל הִגְבִּיל
 254. 185./226. to leave, to retire ; to quit
  185./226. לפרוש
 255. 186./226. to ride a bike,
  186./226. לרכוב LEER KOHV רָכַב
 256. 187./226. to run over - to run over (by a vehicle) ; to trample, to squash
  187./226. לדורס דָּרַס
 257. 188./226. to sacrifice
  188./226. להקריב LEH HA KREEV
 258. 189./226. to scream
  189./226. לצרוח
 259. 190./226. to sew
  190./226. לתפור תָּפַר
 260. 190./226. _a. after the mouth surgery on the patient, the tooth doctor stiched up his gums
  190./226. _a. אחרי הניתוח בפה של המטופל, הרופא אהשיניים תפר את החניכיים שלו
 261. 191./226. to stitch ; to sew ; (medicine) to suture
  191./226. שתתפור 
 262. 191./226. _a. after the mouth surgery on the patient, the tooth doctor stiched up his gums
  191./226. _a. אחרי הניתוח בפה של המטופל, הרופא אהשיניים תפר את החניכיים שלו
 263. 192./226. to shoot
  192./226. לירות
 264. 193./226. to smell
  193./226. להריח
 265. 194./226. to spill
  194./226. לשפוך
 266. 195./226. to step to step on, to walk on ; to press, to tread (grapes, olives
  195./226. לדרוך דָּרַךְ
 267. 196./226. to cock (weapon), to tense, to draw (bow
  196./226. דָּרַךְ 
 268. 197./226. to stick
  197./226. להדביק
 269. 198./226. to strike
  198./226. לשבות
 270. 199./226. to sue - to demand ; (law) to prosecute, to charge ; (insurance) to claim ; to require
  199./226. לתבוע -LEET BOH AH תָּבַע
 271. 200./226. to suggest , to advise, to recommend, to suggest ; to proffer ; to offer ; to propose ; to present oneself as a candidate
  200./226. להציע הִצִּיעַ
 272. 201./226. suggestion ; proposal ; offer
  201./226. הַצָּעָה
 273. 202./226. to make up a bed
  202./226. הִצִּיעַ 
 274. 203./226. to supply to supply, to provide , to satisfy, to fulfill
  203./226. לספק סִפֵּק
 275. 204./226. to strike, to hit, to clap
  204./226. סָפַק 
 276. 205./226. to surprise
  205./226. להפתיע
 277. 206./226. to surrender ; to submit to TO YIELD
  206./226. להיכנע LE HEE KANAH נִכְנַע
 278. 207./226. to suspect
  207./226. לחשוד
 279. 208./226. to swallow, to swallow ; to engulf, to swallow up ; to restrain oneself, to forbear ; (slang) to swallow hook, line and sinker; to fall for something; to be taken
  208./226. לבלוע LEEV LOH AH בָּלַע
 280. 209./226. swallowed ; swallowed up, absorbed, devoured
  209./226. בָּלוּעַ 
 281. 210./226. to be devoured OR to be beaten (eggs) ; to be capsized (a boat \\ to prey ; to devour, to eat voraciously \\to beat, to scramble (eggs); to shuffle (cards)
  210./226. נטרפה נִטְרַף \\טָרַף \\טָרַף
 282. 210./226. _a. Eaten\devoured By Wolves in front of her mother
  210./226. _a. נטרפה על ידי זאבים לעיני אמה
 283. 211./226. to swear
  211./226. להישבע
 284. 212./226. to sweep
  212./226. לטאטא -LEH TAH TEH
 285. 213./226. To tear
  213./226. לקרוע
 286. 214./226. to threaten ; to threaten
  214./226. לאיים אִיֵּם
 287. 215./226. to tie
  215./226. לקשור
 288. 216./226. to train
  216./226. לאמן LEH AH MEN אני מאמן אימנתי אאמן
 289. 217./226. to tremble -- to shiver, to shake, to tremble ; to quiver ; to shudder
  217./226. לרעוד רָעַד
 290. 218./226. to trust
  218./226. לבטוח LEEV TOH ACH בוטח בטחתי אבטח
 291. 219./226. to undress
  219./226. להתפשט
 292. 220./226. to warn
  220./226. להזהיר
 293. 221./226. to wash clothes
  221./226. לכבס LEH KA BESS כִּבֵּס
 294. 222./226. to weigh
  222./226. לשקול
 295. 223./226. to whisper
  223./226. ללחוש
 296. 224./226. to win
  224./226. לזכות
 297. 225./226. to wound, to injure ; to hurt (feelings
  225./226. לפצוע LEEF TZOA פָּצַע
 298. 226./226. to wrap, to cover, to package ; to envelop
  226./226. לעטוף עָטַף
Author
jsvlad
ID
99018
Card Set
VerbsVocabHebrewVerbsCoil.txt
Description
jsv 01./226. Verbs- Vocab Hebrew Verbs Co il verbs-
Updated