Vietnamese Vocabulary

 1. vô tri bất mộ
  Direct: không biết không yêu. If you don't know it, you don't like it
 2. vô cùng / vô tận
  endless
 3. vô nhân bất nghĩa
  no humility, cruel
 4. vô tâm
  no hatrad, no grudges
Author
AnnaQuyen
ID
95208
Card Set
Vietnamese Vocabulary
Description
Vietnamese vocabulary
Updated