Japanese Final Grammar

 1. Indirect object
  Person 1 wa Person 2 ni (verb/noun) o verb.

  • Mr. Smith wrote a letter to Mrs. Sasaki. = Sumisu-san wa Suzuki-san ni tegami o kakimasu.
  • denwa o shimasu.
 2. I adjective in a Sentence
  • A wa B desu. = A is B.
  • A wa adj B desu.

  • This pencil is red. = Kore wa akai enpitsu desu. =adj., noun
  • This is Mandi's pencil. = Kore wa Mandi no enpitsu. =noun, noun
 3. I adjectives
  • okii *end in i (ai,ii,oi,ui)
  • chisaii *no particle needed
  • akaii
  • kuroi
  • aoi
 4. Verb tenses
  • Present=masu
  • Past=mashita
  • Present Negative=masen
  • Past Negative=masendeshita
 5. Simple sentence
  Person wa noun(direct object) o verb

  • Shushi o tabemasu.
  • Hon o yomimasu.
  • Hirigana o kakimasu.
 6. when the sentence is combined with counter
  • Ex. Teburu no ue ni ringo ga mittsu arimasu.
  • otoko no hito ga futari arimasu.
  • hagaki ga go-mai arimasu.
  • onna no hito ga nan-nin imasu ka.
 7. Places located
  • Where is the parking lot located?=Chushajo wa doko ni arimasu ka.
  • Where is the parking lot?= Chushajo wa doko desu ka.
  • The train station is in front of the police box.=Koban no ue ni eki ga arimasu.
 8. Location sentence form
  Location ni NOUN ga arimasu

  • -Teburu no ue ni kaban go arimasu.
  • On top of the table there is a briefcase.
  • -Teburu no ue ni nani mo arimasen.
  • On top of the table there is nothing.
  • -Uchi no naka ni dare mo imasen.
  • In the house there is no one.
 9. Locations
  • in front-mae
  • behind-ushiro
  • inside-naka
  • next to-tonari
  • nearby-chikaku
  • below-shita
 10. particle yo
  *put at the end of sentence to call attention or emphasize
 11. What is it??
  (noun)-tte nan desu ka??
 12. and (connector)
  • A and B and C = A to B to C
  • A and B and etc= A ya B

  • ex: I have apples, bananas, and etc.
  • Ringo ya banana ga arimasu.
 13. There is/There are
  • animate=imasu
  • inanimate=arimasu

  Place ni x ga imasu/arimasu

  • ex: There are students in school. = Gakko no gakusi ga imasu.
  • What is in Naha? = Naha ni nani ga arimasu ka.
 14. floors
  -kai/-gai

  • 1-ikkai 6-rokkai
  • 2-nikkai 7-nanakai
  • 3-sankai 8-hachikai
  • 4-yonkai 9-kyukkai
  • 5-gokai 10-jyukkai
 15. ga, wa, to examples
  • Who is Chelsea?= Dare ga Chelsea desu ka.
  • Which bus is going?= Dono basu ga ikimasu ka.
  • Who will come?= Dare ga kimasuka.

  • Micheal-san to ikimasu. = I'm going with Michael.
  • Michael-san to wa ikimasu.= i'm going with Michael, at least.
 16. ga changes to wa

  and -to
  • *when new information is introduced
  • ga=subject marker for new info.
  • wa=subject marker for info. that is already known
  • to= with
 17. This, next, last
  • next friday=next week of Friday= raishu no kinyobi
  • last Monday=last week Monday= senshu no getsuyobi
  • this Wednesday= Wed of this week= konshu no suiyobi
 18. relative time vs. specific time
  • relative specific
  • tomorrow on Thursday (mokuyobi ni)
  • next month on the 12th of April

  (no particle) (need particle ni)
 19. By means of (particle de)
  vehicle + de

  • ex: I will go by airplane
  • Watashi wa hikoki de ikimasu.
 20. Days 11th to 31st
  • 11=juichi-nichi 16=juroku-nichi 21=nijuichi-nichi 26=nijuroku-nichi 31=sanjuichi-nichi
  • 12=juni-nichi 17=jushichi-nichi 22=nijuni-nichi 27=nijjushichi-nichi
  • 13=jusan-nichi 18=juhachi-nichi 23=nijusan-nichi 28=nijuhachi-nichi
  • 14=jyu-yokka 19=juku-nichi 24=nijuyokka-nichi 29=nijuku-nichi
  • 15=jogo-nichi 20=nijui-nichi 25=nijugo-nichi 30=sanju-nichi
 21. Days 1st to 10th
  • 1=tsuitachi
  • 2=futsuka
  • 3=mikka
  • 4=yokka
  • 5=itsuka
  • 6=muika
  • 7=nanoka
  • 8=yoka
  • 9=kokonoka
  • 10=toka
 22. Months
  • Jan.= ichigatsu
  • Feb.=nigatsu
  • Mar.=sangatsu
  • Apr.=shigatsu
  • May=gogatsu
  • June=rokugatsu
  • July=shichigatsu
  • Aug.=hachigatsu
  • Sept.=kugatsu
  • Oct.=jugatsu
  • Nov.=juichigatsu
  • Dec.=junigatsu
 23. Year
  ex: 2010= nisen-ju-nen
 24. x kara y made
  from x to y

  ex: Getsuiyobi kara suiyobi made = from mon. to wed.
Author
Anonymous
ID
9064
Card Set
Japanese Final Grammar
Description
Grammer for Ch 7-12
Updated