Controle beginselen

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Wat wordt er bedoelt met volledige set, bij IFRS?
  • Balans
  • W&V rekening
  • Mutatieoverzicht eigen vermogen
  • Ksstroomoverzicht
  • Belangrijke gehanteerde grondslagen
  • Wettelijke geregelde toelichtingen
 2. Wat wordt er bedoeld met materieel belang?
  Weglaten of onjuist weergeven daarvan economisch beslissingen die gebruikers op basis van jaarrekening nemen, zouden kunnen beinvloeden... De omvang en tolantie is bij ieder bedrijf anders
 3. Wat is een assurance opdracht?
  Opdracht met als conlusie een uitduiding geeft van de zekerheid
 4. De assurance opdracht controle opdracht maximaal te behalen is?
  Redelijke mate van zekerheid
 5. De assurance opdracht beoordelings opdracht maximaal te behalen is?
  beperkte mate van zekerheid. ( de verschillende type van zekerheid wordt in bewoording negatief of wel positief beschreven om duidelijkheid te scheppen)
 6. Wat zijn de vier accountantsverklaringen?
  • 1.Goedkeurende accountansverklaring
  • 2.Accountantverklaring met beperking
  • 3.Accountantsverklaring met oordeelonthouding
  • 4.Afkeurende accountantsverklaring
 7. Wat zijn de vier elementen/fases van het einde jaars controle?
  • 1.Er is een concept rapport
  • 2.Beginnend met initiele cijferbeoordeling, dient er voor een inschatting te doen van risico's voor diepgang controle
  • 3. dan controle doelstelling controle richting vastleggen.
 8. Noem enkele voorbeelden van de controle doelstelling van het eindjaars controle:
  • 1.Afgrenzing, juiste periode geboekt
  • 2.Juist clafficatie in de jaarrekening
  • 3. Juist waarderingsgrondslag
  • 4. Presenatie en toelichting van de verantwoorde bedragen
 9. Welke elementen/bedragen komen in de berekening naar voren bij het bepalen van de MVA?
  • 1.Boekwaarde per aanvang boekjaar
  • 2.Investering +
  • 3.Desinvestering -
  • 4.Afschrijving -
  • 5.Herwaardering. +/-
 10. ´╗┐Noem enkele voorbeelden om de MVA systeemgericht te controleren. (einde jaars)
  • Investeringsbegroting
  • Investeringsprocedure
 11. ´╗┐Noem enkele voorbeelden om de MVA gegevensgericht te controleren. (einde jaars)
  • 1.Controle
  • investeringsfacturen met achterliggende bescheiden.
  • 2.Eigendom
  • : kadastrale recheche.
  • 3.Beoordelen
  • / narekenen afschrijvingen.
  • 4.Waardering
  • : taxatierapporten.
 12. Voorraad is te onderscheiden in vier verschillende posten volgens de jaarrekening, welke vier!
  • Grond en hulpstoffen
  • Onderhanden werk
  • gereedproduct of handelsgoederen
  • Vooruitbetaling op voorraden
 13. Wat wordt er bedoeld met LOR?
  • Letter of Representation ofwel
  • bevestiging bij jaarrekening
  • Klant
  • bevestigt dat alle relevante verplichtingen zijn opgenomen.
 14. Waar wordt er in de afronding van de balanscontrole naar gekeken?
  • Een afsluitende cijferbeoordeling
  • Voldoet de jaarrekening aan de wettelijke eisen?
  • Is toelichting toereikend?
  • Gebeurtenissen na balans
 15. De assurant opdracht van samenstelling, welke verklaring is er te behalen?
  Er is geen zekerheid . Het is tenslotte een samenstel, geen beoordeling of controle
 16. Wat is een beoordelingopdracht, uit welke werkzaamheden bestaat de opdracht?
  Vooral inwinnen van inlichtingen, Cijferanalyse, Geen toetsing van interne beheersing, uiteindelijke negatieve bewoording omdat het maar slecht gaat om een beperkte zekerheid!
 17. Wat wordt het bedoelt met zekerheid ?
  De zekerheid geeft aan de betrouwbaarheid zekerheid.
 18. Wat zijn de belangrijkste punten van een samenstelopdracht?
  • Geen zekerheid van getrouwbeeld
  • Essensiele cijferanalyses
  • Geen inlichtingen, geen testen van IB
Author
ID
89433
Card Set
Controle beginselen
Description
Hfdst 10/12
Updated
Show Answers