B3-15 Vocab.txt

 1. broken
  • huài le
  • 坏了
 2. loud; to sound
  • xiǎng
 3. every time
  • měi cì
  • 每次
 4. bucket, pail
  • tǒng
 5. box, trunk, chest
  • xiāng
 6. maid, maternal aunt
  • ā yí
  • 阿姨
 7. master; qualified worker
  • shī fu
  • 师傅
 8. room (n)
  • fáng jiān
  • 房间
 9. dry cleaners
  • gān xǐ diàn
  • 干洗店
 10. kitchen
  • chú fáng (gè)
  • 厨房
 11. house
  • fáng zi (zuò)
  • 房子
 12. living rooom
  • kè tīng (jiān)
  • 客厅
 13. bedroom
  • wò shì (jiān)
  • 卧室
 14. dog
  • gǒu(zhī)
 15. lamp; light
  • dēng
 16. refrigerator
  • diàn bīng xiāng
  • 电冰箱
 17. hair dryer
  • diàn chuī fēng
  • 电吹风
 18. rice cooker
  • diàn fàn bāo
  • 电饭煲
 19. oven
  • kǎo lú
  • 烤炉
 20. toaster
  • kǎo miàn bāo jī
  • 烤面包机
 21. air conditioner
  • kōng tiáo
  • 空调
 22. a stove; a furnace
 23. tape recorder
  • lù yīn jī
  • 录音机
 24. pond; pool; sink
  • shuǐ chí
  • 水池
 25. stove; oven
  • lú zi
  • 炉子
 26. microwave oven
  • wēi bō lú
  • 微波炉
 27. vacuum cleaner
  • xī chén qì
  • 吸尘器
 28. dishwasher
  • xǐ wǎn jī
  • 洗碗机
 29. washer; washing machine
  • xǐ yī jī
  • 洗衣机
 30. water cooler; drinking fountain
  • yǐn shuǐ jī
  • 饮水机
 31. apartment
  • gōng yù (tào)
  • 公寓
 32. shirt, blouse
  • chèn shān (jiàn)
  • 衬衫
 33. jacket
  • jiá kè shān (tiáo)
  • 茄克衫
 34. pants
  • kù zi (tiáo)
  • 裤子
 35. necktie
  • lǐng dài (tiáo)
  • 领带
 36. sweater (wool)
  • máo yī (jiàn)
  • 毛衣
 37. jeans
  • niú zǎi kù (tiáo)
  • 牛崽裤
 38. skirt
  • qún zi (tiáo)
  • 裙子
 39. silk cloth
  • sī chóu
  • 丝绸
 40. socks
  • wà zi (shuāng)
  • 袜子
 41. shoes
  • xié zi (shuāng)
  • 鞋子
 42. woolen; fleece
  • yáng máo
  • 羊毛
 43. clothing
  • yī fu (jiàn)
  • 衣服
 44. cup
  • bēi zi (gè)
  • 杯子
 45. dishcloth
 46. placemat
  • cān diàn
  • 餐垫
 47. napkin
  • cān jīn (zhāng)
  • 餐巾
 48. teapot
  • chá hú
  • 茶壶
 49. fork
  • chā zi (gè)
  • 叉子
 50. knife
  • dāo (gè)
 51. jar; pitcher; pot
  • guàn zi
  • 罐子
 52. can opener
  • kāi píng qì
  • 开瓶器
 53. chopsticks
  • kuài zi (shuāng)
  • 筷子
 54. plate
  • pán zi (gè)
  • 盘子
 55. spoon (n)
  • tiáo gēng
  • 调羹
 56. spice rack
  • tiáo wèi pǐn jià
  • 调味品架
 57. bowl, bowl of
  • wǎn
 58. toothpick
  • yá qiān
  • 牙签
 59. table cloth
  • zhuō bù
  • 桌布
 60. seasoning; flavoring
  • tiáo wèi pǐn
  • 调味品
 61. salt
  • yán
 62. fish
  • yú (tiáo)
 63. dining table
  • cān zhuō
  • 餐桌
 64. drawer
  • chōu tì
  • 抽屉
 65. sheet
  • chuáng dān (tiáo)
  • 床单
 66. kitchen counter
  • liào lǐ tái
  • 料理台
 67. toilet
  • mǎ tǒng
  • 马桶
 68. sofa
  • shā fā
  • 沙发
 69. faucet
  • shuǐ lóng tóu
  • 水龙头
 70. bowl cabinet
  • wǎn chú
  • 碗橱
 71. kitchen sink
  • xǐ wǎn chí
  • 洗碗池
 72. chair
  • yǐ zi
  • 椅子
 73. air, sky; empty
  • kōng
 74. air; atmosphere
  • kōng qí
  • 空气
 75. sky
  • tiān kōng
  • 天空
 76. dining room
  • cān tīng
  • 餐厅
 77. floor
  • dì bǎn
  • 地板
 78. study (room), studio
  • shū fáng
  • 书房
 79. bathroom
  • wèi shēng jiān
  • 卫生间
 80. balcony, porch
  • yáng tái
  • 阳台
 81. dish rack
  • cān jù jià
  • 餐具架
 82. electric bill
  • diàn fèi
  • 电费
 83. movie
  • diàn yǐng
  • 电影
 84. trash; garbage
  • lā jī
  • 垃圾
 85. trash can; garbage pail
  • lā jī tǒng
  • 垃圾桶
 86. cleaning rag
  • mā bù
  • 抹布
 87. gas bill
  • méi qì fèi
  • 煤气费
 88. cook book
  • pēng rèn shū
  • 烹饪书
 89. ticket
  • piào
 90. community
  • shè qū
  • 社区
 91. voice; sound
  • shēng yīn
  • 声音
 92. receipt
  • shōu jù
  • 收据
 93. water bill
  • shuǐ fèi
  • 水费
 94. blanket
  • tǎn zi (tiáo)
  • 毯子
 95. internet
  • wǎng xiàn
  • 网线
 96. property
  • wù yè
  • 物业
 97. neighborhood; building compound
  • xiǎo qū
  • 小区
 98. photograph
  • zhào piàn
  • 照片
 99. cutting board
  • zhēn bǎn
  • 砧板
 100. oneself
  • zì jǐ
  • 自己
 101. to help
  • bāng
 102. to wipe
 103. to wipe dry
  • cā gān
  • 擦干
 104. eat, meal, dining
  • cān
 105. to put, to place
  • fàng
 106. to separate; to part
  • fēn kāi
  • 分开
 107. to pay
 108. to dry clean
  • gān xǐ
  • 干洗
 109. to close; to shut off; to involve
  • guān
 110. to supervise, to administer
  • guǎn lǐ
  • 管理
 111. to open, to turn on, to operate (vehicle)
  • kāi
 112. to come and get
  • lái ná
  • 来拿
 113. to stroll; to walk a horse
  • liù
 114. to hold, to take
 115. to bleach, to whiten
  • piǎo bái
  • 漂白
 116. go online
  • shàng wǎng
  • 上网
 117. to clean with water
  • shuǐ xǐ
  • 水洗
 118. to burn, to iron
  • tàng
 119. to fade (color)
  • tuì sè / tuì shǎi
  • 退色
 120. to feed
  • wèi
 121. to breathe; to inhale; to vacuum
 122. to repair
  • xiū
 123. to need
  • xū yào
  • 需要
 124. to meet; to encounter
  • yù dào
  • 遇到
 125. to cook, to prepare a meal
  • zuò fàn
  • 做饭
Author
debbidot
ID
89240
Card Set
B3-15 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Book 3
Updated