May 10th

 1. 1. shòu
  skinny
 2. nǐ kànqǐlái fēicháng shòu
  You look very skinny.
 3. 2. yǒu yì si
  interesting
 4. wǒde gōngzuò méiyǒu yìsi
  My job is not interesting.
 5. 3. wú liáo
  boring
 6. 4. wǒ yě shì
  me too
 7. 5. kě ài
  lovely
 8. nǐde gǒu hěn kěài
  You dog is very lovely.
 9. 6. shàng kè
  have lesson
 10. 7. xià kè
  finish class
 11. 8. jiē
  pick up
 12. wǒ lái jié nǐ
  I come to pick you up.
 13. 1. shì shì
  to try
 14. wǒ kěyi shìshì zhèjiàn yīfu ma?
  Can I try this clothe?
 15. 2. dà hào
  big size
 16. 3. yán sè
  color?
 17. nǐ xǐhuān nǎge yánsè?
  Which color do you like?
 18. 4. hái yǒu
  also have
 19. 5. chuān
  to wear
 20. wǒ xǐhuān chuān Adidas
  I like to wear Adidas.
 21. 6. dāng rán
  of course
 22. 7. diàn tī
  elevator
 23. wǒ búyào zuò diàntī
  I don't want to take the elevator.
 24. 8. duì miàn
  in the opposite
 25. 1. shēng rì
  birthday
 26. jīntiān shì wǒde shēngrì
  It is my birthday today
 27. 2. lǐ wù
  gift
 28. 3. nǚ péng you
  girlfriend
 29. wǒ méiyǒu nǚpéngyou
  I don't have a girlfriend
 30. 4. bāo
  bag
 31. 5. cuò
  fault
 32. zhè shì wǒde cuò This is my fault.
 33. 6. xìn yòng kǎ
  credit card
 34. 7. shuā kǎ
  use the card
 35. 8. xiàn jìn
  cash
 36. wǒ gěi nǐ xiànjīn
  I will pay cash
Author
Philippe
ID
85410
Card Set
May 10th
Description
Lessons 2nd week
Updated