Mluvnice

The flashcards below were created by user TeaTime on FreezingBlue Flashcards.

 1. Indoevropské jazyky
  Do rodiny indoevropských jazyků spadají skupiny jako např. indické, slovanské, germánské, románské atd. Čeština patří do skupiny slovanských. Ty mají společného předka v praslovanštině. (jery, nosovky, duál)
 2. Rétorika
  Je nauka o mluveném projevu. Za jejího zakladatele se považuje Aristoteles. Je žádoucí aby takový projev byl srozumitelný a esteticky kvalitní. Útvary mluveného projevu jsou např. diskuze, proslov, přednáška.
 3. Historický vývoj jazyka
  Čeština se vyvinula z praslovanštiny. Postupně zanikly jery, nosovky a až na výjimky i duál (párové orgány). Dále také došlo ke stahování skupin souhlásek s "j" uprostřed na dlouhé souhlásky. (aja->á)
 4. Vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka + Český pravopis
  • Platí že, jedna hláska=jedno písmeno (až na "ch"). Řada písmen či skupin písmen se vyslovuje stejně (i/y, ů/ú, mně/mě...)
  • Pravopis je předpis určující korektní zápis řeči. Pochopitelně se vyvíjí a mění současně s jazykem. Nyní používáme pravopis ustanovený v roce 1993
 5. Tvaroslový sloves
  • Slovesa jsou slova vyjadřující děj, činnost nebo stav.
  • U sloves můžeme určit tyto mluvnické kategorie:
  • osoba (1. 2. 3.)
  • číslo (jednotné, množné)
  • čas (minulý, přítomný, budoucí)
  • způsob (oznamovací, rozkazovací, podmiňovací)
  • rod (činný, trpný)
  • vid (dokonavý, nedokonavý)
  • třída (1-5)
 6. Odborný styl
  • Styl odborných publikací, časopisů, učebnic. Hlavním cílem takového textu je poučit. Rysy a požadavky:(pravdivost, úplnost, slova bez citového zabarvení, termíny, učití závorek)
  • Slohové útvary:Článek, studie, výklad, vědeckopopularizační texty...
 7. Slovníky
  Je nejčastěji abecedně řazený seznam slovní zásoby, vysvětlující slova z různých hledisek. Podle toho rozdelujeme slovníky na překladové (aj-cj), výkladové (encyklopedické a jazykové) a speciální (historické, cizých slov, retrográdní...)
 8. Myšlení a jazyk
  Spojitost mezi jazykem a myšlením je především v tom že pomocí jazyka vyjadřujeem myšlenky. Rozlišujeme několik metod myšlení: Analýza (rozklad na dílčí složky), Syntéza (sjednocování, nalézání vztahů mezi složkami), Abstrakce (zobecnění)
 9. Věty podle postoje mluvčího
  • oznamovací (.,prosté sdělení)
  • tázací (?,doplňovací, zjišťovací (ano/ne), vylučovací)
  • žádací (!, rozkazovací, přací)
  • zvolací (!, vyjadřuje citový stav)
 10. Tropy + Figury
  • Tropy: básnický prostředek při němž dochází k posunutí významu: metafora (je liška), personifikace, metnymie (poslochám mozarta), eufemismus, hyperbola, ironie...
  • Figury: básnický prostředek s pouze okrasnou fcí, minimální vliv na váznam, spočívá většinou v uspořádaní či volbě slov: apozipeze (nedokončená výpověď), elipsa, aliterace, efonie, inverze...
 11. Souřadná souvětí - parataxe
  • Souvětí=spojení dvou a více vět. Dvě věty souřadné právě tehdy pokud se vrozboru nachází na stejné úrovni. VV+VV, VH+VH. Dávaly by smysl i po rozdelení.
  • Spojky: Slučovací, vulučovací, odporovací, stupňovací, příčinné, důsledkové
 12. Slohové a úzení rozvrstvení slovní zásoby
  • Slovní zásoba je soubor všech známých slov daného jazyka.
  • Rozlišujeme:
  • Spisovný jazyk (oficiální utvar, čeština hovorová, knižní, odborná, básnická)
  • Nespisovný jazyk (Dialet=nářečí (mísně specifické), Obecná čeština (nadnářeční útvar, protetické "v"), Sociální zabarvení (profesní mluva, slang, argot)
 13. Publicistický styl
  • Jazyk médií.Požadavky: (věcnost, srozumitelnost, pravdivost)
  • Slohové útvary (zprávy, fejeton, kritika, recenze, reportáž, interview...)
 14. Slovo a jeho významy
  • Význam slova (slovní (neco si představíme), gramatický (význam pouze ve větě))
  • Podle toho slova lexikální (citoslovce), lexikálně-gramatická (npř. podstatné jméno(určujeme mluvnické kategorie)), gramatická (předložky, spojky)
  • Rozlišujeme synonyma, antonyma, homonyma
 15. Sytax věty jednoduché
  Základ každé jednduché věty je dvojice podmět a přísudek. Na ty můžou být navázány další větné členy v hypataxické vztahu jako přívlastek, předmět, příslovečné určení, doplněk (váže se na podstatné jméno i sloveso)
 16. Druhy řeči
  • Přímá (podává řeč doslova tak jak byla pronesena (ovozovací v.,""))
  • Nepřímá (reprodukce projevu jednoho mluvčím jiným mluvčím (klára navrhla, že mě vezme sebou)
  • Polopřímá (řeč postav které je však členěna do řeči vypravěče, bez uvozovek, 3.o (spěchal, nedíval se na hodinky, to musí stihnout, musí doběhnout)
  • Nevlastní (projev bezezměny ale uveden bez uvozovek (Petr řekl kláře přijeď))
 17. Mluvnické kategorie jmen
  • můžeme u nich určit, pád, číslo a rod (m, ž, s)
  • Podstatná jména
  • Přídavná jména
  • Zájmena
  • Číslovky
 18. Zpracovávání informací
  • Základní infromaci o textu bez podrobnejšího čtení získáme z: anotace, obsahu, předmluvy, resumé, restříku.
  • metoda trojí čtení: zběžné, důkladné, výběrové
 19. Slohové postupy a útvary
  • Slohové postupy (způsob ztvárnění tématu):
  • informační (konstatování fakt)
  • vyprávěcí (průběh děje)
  • popisný (znaky a rysy skutečnosti (popis))
  • výkladový (popisuje vnitřní souvislosti)
  • úvahový (vlastní stanovisko)
 20. Umělecký styl
  • estetický fce, subejetivita, významová mnohoznačnost
  • utvary uměleckého stylu (poezie, próza, drama)
 21. Odchylky větné stavby
  • Njesou chybami:
  • Elipsa, apoziopeze (nedokončená výpověď)...
  • Jsou chybami:
  • Anakolut (člověk když není opatrný, hned se mu něco ztratí), Zeugma (letadla přistávájí a startují z letiště), Kontaminace (použítí jiné vazby)
 22. Spojení volná a těsná
  • volné-těsné
  • (.)-(souřadící spojka)-(podřadné)-(přechodník)-(užití větného členu)
  • Přišel domů. Naobědval se-Přišel domů a naobědval se-Jakmile přišel domů, naobědval se-Přišev domů se naobědval-Po příchodu se naobědval
 23. Zvuková stránka jazyka
  • Zabívá se jí věda zvaná fonetika (nauka o akustické stránce řeči)
  • Hlásky rozlišujeme na soulásky a samohlásky.
  • Čeština má stálý slovní přízvuk na první slabice. Větný přízvuk se mění v závisloti jaké slovo chceme zdůraznit.
 24. Souvětí podřadné - hypotaxe
  • Jeden větný člen či věta je závislý na řídícím členu či větě. Bez něj by nedával smysl.
  • Věty vedlejší začínájí spojkymi podřadícími (že, protože, aby, kdyby...),zájmeny vztažnými (který..), vztažnými příslovci (kde, kam..) nebo číslovkami (kolik)
 25. Obohacování slovní zásoby
  • Pomocí:
  • Tvoření nových slov:
  • -Odvozováním (pomocí přípon atd + kořen slova)
  • -Skládáním (2 x kořen slova)
  • -Zkracováním (čedok)
  • Přejímáním slov z cizích jazyků
  • Spojováním slov do souloví (zajíc polní)
  • Přenesením významu (oko)
  • Nyní se nejrychleji vyvíjí slovní zásoba. Nejpomaleji větná skladba
Author
ID
84858
Card Set
Mluvnice
Description
Mluvnice
Updated
Show Answers