mand 151 - lesson 4

 1. 周末
  Zhōumò - weekend
 2. 打球
  Dǎqiú - to play ball
 3. Dǎ - to hit
 4. qiú - ball
 5. Kàn - to watch/look/read
 6. 电视
  Diànshì - television
 7. Diàn - electricity
 8. shì - vision
 9. 唱歌
  Chànggē - to sing (a song)
 10. 跳舞
  • Tiàowǔ - to dance
  • tiao - to jump
 11. Tīng - to listen
 12. 音乐
  Yīnyuè - music
 13. Shū - book
 14. Duì - right/correct
 15. 有的
  Yǒu de - some
 16. 时候
  Shíhou - (a point in) time / moment (duration of) time
 17. 电影
  Diànyǐng - movie
 18. 常常
  Chángcháng - often
 19. Nà - in that case / then
 20. Qù - to go
 21. 外国
  Wàiguó - foreign country
 22. 请客
  Qǐngkè - to invite someone (to dinner, coffe) to play the host
 23. 昨天
  Zuótiān - yesterday
 24. 所以
  Suǒyǐ - so
 25. Xiǎo - small /little
 26. 好久
  • Hǎojiǔ - long time
  • hao -very
  • jiu - long (of time)
 27. 不错
  • Bùcuò - pretty good
  • cuo - wrong
 28. Xiǎng - to want to / would like to / think
 29. 觉得
  Juéde - to feel / to think
 30. 有意思
  Yǒuyìsi - interesting
 31. 意思
  yìsi - meaning
 32. Zhǐ - only
 33. 睡觉
  Shuìjiào - to sleep
 34. 算了
  Suàn le - forget it / never mind
 35. Zhǎo - to look for
 36. 别人
  • Biérén - other people / another person
  • bie - other
Author
tallicachild
ID
84093
Card Set
mand 151 - lesson 4
Description
Hobbies
Updated