mand151 - lesson 5

 1. ya - (interjectory particle used to soften a question)
 2. Jìn - to enter
 3. Kuài - fast / quick / quickly
 4. 进 来
  Jìnlái - to come in
 5. lái - to come
 6. 一下
  Yī xià - once / a bit
 7. 高兴
  Gāo xìng - happy / pleased
 8. Zuò - to sit
 9. Zài - at/in/on
 10. 学校
  Xué xiào - school
 11. Hē - to drink
 12. Diǎn - a little / a bit / some
 13. Chá - tea
 14. 咖啡
  Kāfēi - coffee
 15. Bǎ - sentence particle
 16. Yào - to want
 17. Píng - (measure word for bottles) / bottle
 18. 可乐
  Kělè - coke
 19. 可以
  Kěyǐ - can / may
 20. 对不起
  Duìbùqǐ - sorry
 21. Bēi - (measure word for cup / glass)
 22. Shuǐ - water
 23. Wán - to have fun / to play
 24. le - a dynamic particle
 25. 图书馆
  Túshū guǎn - library
 26. 一起
  Yīqǐ - together
 27. Tiān - sky
 28. Cái - not until / only then
 29. 回家
  Huí jiā - return home
 30. Huí - return
Author
tallicachild
ID
83728
Card Set
mand151 - lesson 5
Description
visiting friends vocab
Updated