B3 Supplemental.txt

 1. IKEA
  • yí jiā
  • 一家
 2. ominous
  • bù jí lì
  • 不吉利
 3. business; profession
  • yè wù
  • 业务
 4. dear: affectionate term
  • qīn ài de
  • 亲爱的
 5. homework
  • zuò yè (ge)
  • 作业
 6. free of charge
  • miǎn fèi
  • 免费
 7. to help; to assist
  • bāng zhù
  • 帮助
 8. to forget; to overlook
  • wàng
 9. angry; to be angry
  • shēng qì
  • 生气
 10. depending on the situation
  • kàn qíng kuàng
  • 看情况
 11. text message
  • duǎn xìn
  • 短信
 12. to drill; to practice
  • liàn xí
  • 练习
 13. furthermore; in addition
  • hái yǒu
  • 还有
 14. difficult to, problem
  • nán
 15. Shangrila
  • xiāng gé lǐ lā
  • 香格里拉
Author
debbidot
ID
82912
Card Set
B3 Supplemental.txt
Description
Book 3
Updated