Lesson 11

 1. airplane
  fei1 ji1
 2. passenger
  cheng2 ke4
 3. dialouge
  dui4 hu4
 4. comrade
  tong2 zhi4
 5. to allow, to permit
  zhun3
 6. inhale smoke, to smoke
  chou1 yan1
 7. seat
  wei4 zi
 8. what business is it of yours?
  guan1 ni3 shen2 shi4
 9. to cough
  ke2 sou4
 10. to smell
  wen2
 11. a smell, a taste
  wer4
 12. reasonable
  jiang3 li3
 13. to announce over a loudspeaker, to broadcast
  guan3 bo1
 14. every person, everybody
  ge4 wei4
 15. passenger/traveler
  lu3 ke4
 16. to land (airplane)_
  jiang4 luo4
 17. airport
  ji1 chang3
 18. customs
  hai3 guan1
 19. declaration form
  shen1 bao4 dan1
 20. hurry up
  gan3 kuai4
 21. to come to a complete stop
  ting2 wen3
 22. to fasten
  ji4
 23. safety belt
  an1 quan2 dai4
 24. safe
  an1 quan2
 25. seat
  zuo4 wei4
 26. international
  guo2 ji4
 27. guest
  ke4 ren2
 28. hotel
  fan4 dian4
 29. driver
  si1 ji1
 30. to pay (a bill for something)
  fu4
 31. peoples currency, RMB
  ren2 min2 bi4
 32. foreign exchange certificate
  wai4 hui4 quan4
 33. to have a discount
  da3 zhe2
 34. receipt
  shou1 ju4
 35. to get into a car
  shang4 che1
 36. a cab, a taxi
  chu1 zu1 qi4 che1
 37. to rent
  zu1
 38. to be familiar
  shu2
 39. internationally, on puporse
  gu4 yi4
 40. make a detour, take the long route
  rao4 lu4
 41. to construct, to repair
  xiu1
 42. oh, is it so?
  oh, shi4 ma
 43. to be familiar with...
  dui4... shu2 xi
 44. very, quite
  ting3
 45. the last several times
  qian2 ji3 ci4
 46. handle business
  ban4 shi4
 47. rush hour
  shang4 xia4 ban1 shi2 jian1
 48. to get of work
  xia4 ban1
 49. to have a traffic jam
  du3 che1
 50. simply,... at all
  gen1 ben3
 51. cannot move
  zou3 bu dong4
 52. urgent business
  ji2 shi4
 53. how many, how much
  duo1 shao3
 54. to be considered, to count as
  suan4
 55. small fee, tip
  xiao3 fei4
 56. to take seriously, to pay attention to
  jiang3
 57. revolution
  ge2 ming4
 58. socialism
  she4 hui4 zhu3 yi4
 59. an adverb used to emphaisze the verb or adjective followed
  ke3
 60. rule, regulation, social etiqutee
  gui1 ju3
 61. to give chagne
  zhao3 jao
 62. luggage, baggage
  xing2 li3
 63. to carry by handle, to carry
  ti2
 64. luggage box, trunk
  xing2 li3 xiang1
 65. a cover, lid
  gai4 zi
 66. to block
  du3
 67. hotel
  lu3 guan3
 68. to reserve a room
  ding4 fang2 jian1
 69. to check, to look up
  cha2
 70. a written record
  ji4 lu4
 71. to remember or record incorrectly
  ji4 cuo4
 72. do you mean to say that...?
  nan2 dao4
 73. order slip, reservation slip
  ding4 dan1
 74. unoccupied room, available room
  kong4 fan2
 75. to trouble, to bother
  ma2 fan2
 76. to take a bath, a shower
  xi3 zao3
 77. people
  ren2 min2
 78. had better
  hai2 shi4
 79. unfortunate
  dao3 mei2
 80. a moment ago, just now
  gang1 cai2
 81. service personnel
  fu2 wu4 yuan2
 82. to serve
  fu2 wu4
 83. service desk
  fu2 wu4 tai2
 84. bad
  cha4
 85. noisy
  chao3
 86. dirty
  zang1
 87. bed sheets
  chuang2 dan1
 88. quilt
  bei4 zi
 89. pillowcase
  zhen3 tou2 tao4
 90. pillow
  zhen3 tou2
 91. cockroach
  zhang1 lang2
 92. to send, to assign
  pai4
 93. weather
  tian1 qi4
 94. winter
  dong1 tian1
 95. to change; to exchange
  huan4
 96. attitude
  tai4 du4
 97. simply too...
  jian3 zhi2
 98. not resemble speech, uncalled for
  bu2 xiang4 hua4
 99. imperialism
  di4 guo2 zhu3 yi4
 100. countenance
  zui3 lian3
 101. to pay, to contribute money
  chu1 qian2
 102. to lose one's temper
  fa1 pi2 qi4
 103. damn it! damn...
  ta1 ma1 de
Author
rdc727
ID
82811
Card Set
Lesson 11
Description
Lesson 11
Updated