Lesson 10

 1. to discuss
  tao3 lun4
 2. first of the ten Heavenly Stems here used to refer to the first person in the conversation
  jia3
 3. author
  zuo4 zhe3
 4. shallow
  quian3
 5. a prejudice
  cheng2 jian4
 6. both... and...
  ji4... you4
 7. express to illustrate to manifest
  dai4 biao3
 8. manifestaion
  biao3 xian4
 9. bias
  pian1 jian4
 10. naive childish
  you4 zhi4
 11. everywhere
  chu4 chu4
 12. to respect
  zun1 zhong4
 13. female
  nu3 xing4
 14. male chauvinism
  da4 nan2 ren2 zhu3 yi4
 15. pornography
  se4 qing2
 16. -ism
  zhu3 yi4
 17. violence
  bao4 li4
 18. to attract... interest
  yin3 qi3... de xing4 qu4
 19. senseless, silly
  wu2 liao2
 20. way of doing
  zuo4 fa3
 21. to promote
  tui1 xiao1
 22. products
  chang3 pin3
 23. need not
  yong4 bu4 zhao2
 24. television
  dian4 shi4
 25. tv commercials, advertisement
  guang3 gao4
 26. method
  ban4 fa3
 27. teaching materials
  jiao4 cai2
 28. the secondo f the ten heavenly stems here refers to the second person in the conversaton
  yi3
 29. false gentelman, hypocrite
  wei3 jun1 zi3
 30. to open
  da3 kai1
 31. newspaper
  bao4 zhi3
 32. precisely, exactly
  zheng4
 33. to tie together
  jie2 he2
 34. extreme
  ji2 duan1
 35. story
  gu4 shi4
 36. as for...
  zhi4 yu2
 37. to explain
  shuo1 ming2
 38. modern
  xian4 dai4
 39. medical science
  yi1 xue2
 40. safe
  an1 quan2
 41. not necessarily
  bu2 jian4 de2
 42. ability
  neng2 li4
 43. restruction
  xian4 zhi4
 44. superficial, shallow
  fu1 qian3
 45. defect, flaw
  mao2 bing4
 46. textbooks
  ke4 ben3
 47. philosophy
  zhe2 xue2
 48. an answer
  da2 an4
 49. new words
  shen1 zi4
 50. sentence patterns
  ju4 xing2
Author
rdc727
ID
82804
Card Set
Lesson 10
Description
Lesson 10
Updated