Controlebeginselen

 1. IFAC?
  International Federation of Accountants
 2. Doel van IFAC
  bijdragen aan professioneel beroep met name d.m.v.richtlijnen
 3. Nederlandse versie van IFAC , 2 antwoorden
  NIVRA, NOVAA
 4. Fundamentele beginselen ( 5)
  integriteit, objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, geheimhouding, professioneel gedrag
 5. Waar staat NV COS voor?
  Nadere voorschriften, controle en overige standaardheden
 6. Waar dient COS voor?
  beroepsregels, Hoe voer je werkzaamheden uit.
 7. Drie functies van RA of AA
  Openbare accountant, Interne accountant, accountant in business
 8. WTA staat voor?
  Wet Toezicht Accountansorganisaties
 9. waar staat BTA voor?
  Besluit Toezicht Accountantsorganisaties
 10. Wat doet WTA , BTA?
  bewaking van wettelijke controles door accountant
 11. waar staat OOB voor?
  Organisaties van Openbaar Belang
 12. Wat doet OOB?
  Extra regelgeving op bedrijven met openbare belangen vastleggen
 13. Wanneer aangesloten bij WTA/BTA?
  Wanneer de organisatie een vergunning heeft voor de wettelijke controle
 14. Wettelijke controle mag alleen met ........?
  vergunning WTA/BTA
 15. Waar staat AFM?
  Autoriteit Financiele markten
 16. OOB vergunning wordt verleend door?
  AFM
 17. Wat doet het AFM?
  controleert kantoren ook of ze zich aan de regels houden.
 18. hoe ziet het controleproces eruit?
  Opgebouw uit 5 stappen. Stap 1 is
  Vaststelling van normen
 19. hoe ziet het controleproces eruit?Opgebouw uit 5 stappen. Stap 2 is
  Waarnemen werkelijkheid
 20. hoe ziet het controleproces eruit?Opgebouw uit 5 stappen. Stap 3 is
  Vergelijken object en norm
 21. hoe ziet het controleproces eruit?Opgebouw uit 5 stappen. Stap 4 is
  Trekken van conclusie
 22. hoe ziet het controleproces eruit?Opgebouw uit 5 stappen. Stap 5 is
  Kenbaar maken van die conclusie
 23. Wat zijn de Fases vam het controle proces
  5 fases! Fase 1
  Vaststelling controle-opdracht
 24. Wat zijn de Fases vam het controle proces5 fases! Fase 2
  Voorbereiding controle
 25. Wat zijn de Fases vam het controle proces5 fases! Fase 3
  Bepaling controleaanpak en controleplan
 26. Wat zijn de Fases vam het controle proces5 fases! Fase 4
  Tussentijdse controle
 27. Wat zijn de Fases vam het controle proces5 fases! Fase 5
  Eindejaarscontrole
 28. Wat zijn de Fases vam het controle proces? 6 fases! Fase 6, de laatste niet echt een fase maar toch
  Evaluatie en afronding van de controle
 29. Wat wordt er verstaan onder vaststelling controle bij nieuwe opdracht, nieuwe klant?
  Haalbaarheidsonderzoek, offerte
 30. Wat wordt er verstaan onder vaststelling controle bij nieuwe opdracht bij een bestaande klant?
  continuering onder dezelfde voorwaarden?
 31. Welke fases kent de voorbereiding van de controle?
  6 fases, (fase 1)
  Kennis van de bedrijfsactiviteiten opdoen
 32. Welke fases kent de voorbereiding van de controle? 6 fases, (fase 2)
  Initiele cijferanalyse
 33. Welke fases kent de voorbereiding van de controle? 6 fases, (fase 3)
  Evaluatie controle-omgeving
 34. Welke fases kent de voorbereiding van de controle? 6 fases, (fase 4)
  Bepaling controletolerantie
 35. Welke fases kent de voorbereiding van de controle? 6 fases, (fase 5)
  Inschatten inherent risico
 36. Welke fases kent de voorbereiding van de controle? 6 fases, (fase 6)
  Opstellen planningsvoorstel
 37. Welke fases kent de bepaling controle-aanpak? 5 fases, (fase 1)
  Initiele organisatiebeoordeling
 38. Welke fases kent de bepaling controle-aanpak? 5 fases, (fase 2)
  Inschatten intern beheersingsrisico
 39. Welke fases kent de bepaling controle-aanpak? 5 fases, (fase 3)
  Bepalen controlestrategie
 40. Welke fases kent de bepaling controle-aanpak? 5 fases, (fase 4)
  Opstellen controleplan
 41. Welke fases kent de bepaling controle-aanpak? 5 fases, (fase 5)
  Opstellen planning
 42. Welke keuze is er bij het bepalen van controlestrategie? (2 keuzes)
  Systeemgericht, gegevensgericht
 43. Wat zijn de 5 fases van de Tussentijdse controle? (fase 1)
  Systeemgerichte controles
 44. Wat zijn de 5 fases van de Tussentijdse controle? (fase 2)
  Tussentijdse cijferanalyses
 45. Wat zijn de 5 fases van de Tussentijdse controle? (fase 3)
  Tussentijdse gegevensgerichte controles
 46. Wat zijn de 5 fases van de Tussentijdse controle? (fase 4)
  Tussentijdse evaluatie tolerantie en risico
 47. Wat zijn de 5 fases van de Tussentijdse controle? (fase 5)
  Rapportering tussentijdse controle
 48. Wat zijn de 4 fases van de eindjaars controle? Fase 1
  Gegevensgerichte controlehandelingen
 49. Wat zijn de 4 fases van de eindjaars controle? Fase 2
  Controle van gebeurtenissen na balansdatum
 50. Wat zijn de 4 fases van de eindjaars controle? Fase 3
  Beoordeling jaarrekening
 51. Wat zijn de 4 fases van de eindjaars controle? Fase 4
  Afsluitende cijferanalyse
 52. Wat zijn de 3 fases van de evalutatie en afronding? (fase 1)
  Evaluatie tolerantie en risico
 53. Wat zijn de 3 fases van de evalutatie en afronding? (fase 2)
  Vaststellen accountantsverklaring
 54. Wat zijn de 3 fases van de evalutatie en afronding? (fase 3)
  Rapportage controlebevindingen
 55. VGC staat voor?
  Verordening gedragscode
 56. VGC geld alleen maar voor openbare accountant, in businessaccount of interne accountant?
  Openbare accountant
 57. Wat staat er in VGC?
  De fundamentele beginselen
 58. De fundamentele beginselen zijn?
  Objectiviteit, deskundigheid en zorgvuldigheid, integriteit, geheimhouding, proffesioneel gedrag
 59. Wat zijn de bedreiging voor de fundamentele beginselen?
  Eigenbelang, belangenbehartiging, zelftoetsing, intimitatie, vertrouwdheid
 60. Bedrijfs verkening is opgebouwd uit vier fases, welke vier fases?...... fase 1
  Kennis van de huishouding en omgeving
 61. Bedrijfs verkening is opgebouwd uit vier fases, welke vier fases?...... fase 2
  Initiele cijferanalyse
 62. Bedrijfs verkening is opgebouwd uit vier fases, welke vier fases?......fase 3
  opdoen van kennis over interne beheersing
 63. Bedrijfs verkening is opgebouwd uit vier fases, welke vier fases?...... fase 4
  bepaling van materieel belang
 64. Welke ,kennis van de huishouding en omgeving, wordt er gevraagd?
  typologie, bedrijfsactiviteiten, bedrijfsstructuur, strategie, bedrijfsprocessen, processen samenhangend met jaarrekening, mate van automatisering, wijze van financiele verslaglegging
 65. Welke ,kennis van de huishouding en omgeving, wordt er gevraagd?
  Economische ontwikellingen, afnemers en leveranciers, bedrijfstak ontwikkeling, specifiek regelgeving bedrijfstak, lopende rechtzaken , claims, fiscale positie
 66. Hoe is de kennis te verkrijgen van de huishouding en omgeving?
  Inlichtingen van leidinggevend of personeel, inlezen van interne documentaties, notulen etc, Externe informatie, kvk uitreksel, brancheinformatie, publicaties
 67. Waarom is typologie belangrijk?
  Typologie is samenhangend met de verbandscontrole
 68. Wat is essensensieel bij verbandcontroles?
  De gegevens moeten juist zijn
 69. Initieele cijfersanalyse voorbeelden zijn?
  • Financieele ontwikkelingen
  • management informatie, Budget tegenover norm
  • Benchmaking, vergelijkbare bedrijven met zelfde bedrijfsactiviteit en structuur vergelijken.
  • Omzet ontwikkeling
  • Kosten ontwikkeling
  • Ontwikkeling balansposten
 70. Ander woord voor beheer is?
  Control
 71. Wat word er met tone-at-the-top bedoeld?
  beïnvloeden van het gedrag van medewerkers door het topmanagement zodat de strategie en doelstelling behaald worden
 72. Op welke punten wordt de interne beheersing getest?
  Opzet, bestaan en werking
 73. General controls zijn?
  interne beheersing maatregels, die algemeen gelden voor gehele interne beheersing
 74. Application controls zijn?
  Maatregelen die dienen voor een specifiek proces of gedeelte ervan
 75. Hoe wordt opzet van een AO beoordeeld?
  Kennis te nemen doormiddel van interne documentaties of inlichtingen via leidinggevende of personeel. Beoordelen van processen doormiddel van genoeg functiescheidingen, voldoende interne controle
 76. Hoe kan het bestaan van een AO worden getest?
  lijncontrole of proceduretest
 77. Wat is een managementletter?
  Het rapporteren van de bevindingen van de controle aan de leiding van het bedrijf.
 78. Enkele voorbeelden general controls zijn?
  Backups, passwords, change management
 79. Enkele voorbeelden application control zijn?
  inkoopsysteem dwingt matching factuur / bestelling / ontvangst af.
 80. Interne beheersing bestaat uit?
  de primaire processen, informatiesystemen, financiele administratie
 81. Wanneer wordt initeele cijferanalyse gedaan?
  Planningsfase
 82. Waarvoor dient de initeele cijferanalyse?
  Globaal, richtinggevend idee te krijgen van het bedrijf, waar liggen eventueel de risico, etc.
 83. Wanneer worden gegevens gerichte cijfersanalyse gedaan?
  In de tussentijdse controle
 84. Waarvoor dient de gegevensgerichte cijfersanlyse?
  Controlemiddelmiddel , via detailcontrole
 85. wanneer wordt de Afsluitende cijferanalyse?
  Eindejaarscontrole
 86. Waarvoor dient de afsluitende cijferanalyse?
  Zit er geen gekke dingen in?
 87. Wat zijn de drie vormen van cijferanalyses?
  Trendanlyse, ratioanalyse, verbandscontrole
 88. Een analyse wordt afgezet tegen?
  de norm (verwachting)
 89. Waar wordt er bij trendanalyse gekeken?
  Naar ontwikkelingen van verschillende aspecten als bijvoorbeeld omzet, concurrenten, etc.
 90. Wat is het nadeel van een detailcontrole?
  Arbeidsintensief
 91. Wat is een dual purpose test?
  Een twee delige doel, het testen van de interne beheersing als mede gegevensgericht.
 92. Ander woord voor systeemgericht controleren is?
  substantive test
 93. Ander woord voor gegevens gericht controleren is?
  compliance test
 94. Gegevensgericht is ?
  controleren van de juistheid van gegevens/cijfers
 95. Systeemgericht is?
  de controle op de werking van de interne beheersing?
 96. Wat wordt er bedoeld met integraal in het boek?
  Alles controleren!
 97. Wat zijn de twee vormen van waarneming is?
  Deelwaarneming, intergraal waarneming
 98. Deelwaarneming bestaat uit twee vormen, welke?
  Statische steekproefen, niet statische steekproeven
 99. Niet statische steekproeven zijn, met uitleg?
  80/20 regel, met 20% van de posten te controleren heb je 80% massa gecontroleerd

  Blokmethode, Controle op 1 post en deze vergelijken met evenwaardige blokken of periodes.

  Kritische deelwaarneming: gericht onderzoek naar posten
 100. Wat wil de accountant met een statische steekproeven bereiken?
  UItspraak kunnen doen over de gehele massa van de post.
 101. Bij bepalen van een steekproeven komen naar voren?
  (4 aspecten)
  • Bepaling van de massa daarmee de steekproef omvang
  • te onderzoeken elementen
  • definieren van fouten afwijkingen
  • maximale verwachten fouten
  • Formulering doelstelling
Author
Anonymous
ID
82662
Card Set
Controlebeginselen
Description
Controle beginselen
Updated