AnimalsAndPlaces.txt

 1. Yesterday I went for a walk in the woods.
  Bijiinaago ningii-pabaamose noopiming.
 2. A lot of animals and birds and fish I saw.
  Niibowa awesiiyag idash bineshiinyag miinawaa giigoonwag ingii-waabamaag.
 3. The muskrat emerged from the water.
  Gii-mookibii a'aw wazhask.
 4. There were little eaglets perched there in the tree.
  Migiziinsag gii-agooziwag imaa mitigong.
 5. That chipmunk was eating.
  Gii-wiisini a'aw agongos.
 6. I saw one bear, bear cubs accompanied her.
  Ningii-waabamaa bezhig makwa idash makoonsan ogii-wiijiiwaawaan.
 7. I saw that snapping turtle here in the water.
  Ningii-waabamaa aw mikinaak omaa nibiikaang.
 8. Those otters were over there by the edge of the water.
  Iwidi jiigibiig gii-ayaawag ingiw nigigwag.
 9. I heard a frog that jumped into the water.
  Ningii-noondawaa omakakii gaa-pakobiigwaashkwanid.
 10. Those beavers closed off the creek.
  Ingiw amikwag ogii-kibaakwa'aanaawaa iw ziibiins.
 11. I heard a wolf that was howling far deep in the woods.
  Ningii-noondawaa ma'iingan gaa-waawoonod waasa noopiming.
 12. That rabbit is going about eating over there in the woods.
  Iwidi noopiming gii-pabaa-wiisini aw waabooz.
 13. I was tired when I was out and about in the woods.
  Ingii-ayekoz babaa-ayaayaan noopiming.
 14. I went home as evening approached.
  Ningii-kiiwe gii-ani-naagoshig.
 15. I was happy that I went out and about there in the woods.
  Ningii-minwendaan babaa-ayaawaan iwidi noopiming.
Author
daina
ID
81772
Card Set
AnimalsAndPlaces.txt
Description
Fifteen sentences about Animals and Places
Updated