Lesson 5

 1. rape
  qian2 jian1
 2. theft
  tou1 qie4
 3. to end, to finish
  jie2 shu4
 4. to plan
  ji4 hua4
 5. summer vacation
  shu3 jia4
 6. to be busy with
  mang2 zhe
 7. summertime
  shu3 qi1
 8. to prepare, to plan to
  zhu3 bei4
 9. language
  yu3 yan2
 10. a foreign language
  wai4 yu3
 11. measure work for jobs and other things
  fen4
 12. short-term
  duan3 qi1
 13. manager
  jing1 li3
 14. to employ
  yong4
 15. unexpected
  xiang3 bu2 dao4
 16. to stand
  zhan4
 17. counter
  gui4 tai2
 18. customer
  gu4 ke4
 19. to withdraw money
  ti2 qian2
 20. to deposit money, to save money
  cun2 qian2
 21. computer
  dian4 zi3 ji4 suan4 ji1
 22. up to a certain time place or extent
  dao4... wei2 zhi3
 23. grades, achievement
  cheng2 ji1
 24. to succeed
  cheng2 gong1
 25. other
  qi2 ta1
 26. to occur, happen
  fa1 sheng1
 27. to be scared
  hai4 pa4
 28. camera
  zhao4 xiang4 ji1
 29. a passive marker
  bei4
 30. to steal
  tou1
 31. campus
  xiao4 yuan2
 32. to be in the same department
  tong2 xi4
 33. class
  ban1
 34. to attend or have a meeting
  kai1 hui4
 35. evening party
  wan3 huey
 36. liquor, wine
  jiu3
 37. continuously, all through
  yi4 zhi2
 38. to drive (a car)
  kai1 che1
 39. lake
  hu2
 40. side
  bian1
 41. to chat
  liao2 tian1
 42. it is said that...
  ju4 shu1
 43. willing, voluntary
  zi4 yuang4
 44. to sympathize with
  tong2 qing2
 45. to persist, to insist on
  jian1 chi2
 46. to be coerced, forced
  bei4 po4
 47. still, yet, even
  hai2
 48. to appear in the newspapers
  shang4 bao4
 49. police
  jing3 cha2
 50. newspaper office
  bao4 she4
 51. reporter
  ji4 she4
 52. reporter
  ji4 zhe3
 53. life
  cheng1 hu2
 54. to influence, to affect, impact
  ying3 xiang3
 55. simply, as in 'simply too...'
  jian3 zhi2
 56. to hear (it said)
  ting1 shuo1
 57. rape, to rape
  qiang2 bao4
 58. criminal case
  an4 jian4
 59. female student, yong woman
  nu3 sheng1
 60. to report a case to the police
  bao4 an4
 61. frightening
  ke3 pa4
Author
rdc727
ID
81513
Card Set
Lesson 5
Description
Lesson 5
Updated