Lesson 4

 1. to apply for
  shen1 qing3
 2. mister
  xian1 sheng1
 3. to set an appointment
  yue1
 4. to have an interview
  mian4 tan2
 5. to see or to meet someone
  jian4
 6. long-distance
  chang2 tu2
 7. office
  ban4 gong1 shi4
 8. travel agency
  lu3 xing2 she4
 9. to introduce
  jie4 shao4
 10. East Asian Studies
  dong1 ya4 yan2 jiu1
 11. to research
  yan2 jiu1
 12. summer
  xia4 tian1
 13. number of times
  tang4
 14. besides, in addition to
  chu2 le yi3 wai4
 15. to study
  xue2 xi2
 16. to join (a group), to participate in
  can1 ji1
 17. tour group
  lu3 you2 tuan2
 18. Shanghai
  Shang4 hai3
 19. Suzhou
  Su1zhou1
 20. Nanjing
  Nan2 jing1
 21. Beijing
  Bei3 jing1
 22. to experience
  jing1 yan4
 23. to help
  bang1 zhu4
 24. at first
  qi3 xian1
 25. to guide
  dai4
 26. educational background
  xue2 li4
 27. professional experience
  jing1 li4
 28. bank
  yin2 hang2
 29. compensation
  dai4 yu4
 30. inferior
  cha4
 31. senior high school
  gao1 zhong1
 32. to translate
  fan1 yi4
 33. written translation
  bi3 yi4
 34. oral translation
  lou3 yi4
 35. daily
  ri4 chang2
 36. conversation
  hui4 hua4
 37. to handle, to deal with, to cope with
  ying4 fu4
 38. to fill in a form
  tian2
 39. a form
  biao3
 40. to hand in, to submit
  jiao1
 41. secretary
  mi4 shu1
 42. within (a certain range of time, space, etc.)
  zai4... zhin1 nei4
 43. full name (formal)
  xing4 ming2
 44. sex( m, f)
  xing4 bie2
 45. address
  di4 zhi3
 46. year, month, and date of birth
  chu1 sheng1 nian2
 47. city established, established and administered by the city, municipal
  shi4 li4
 48. staff member
  zhi2 yuan2
 49. privately administered, private
  si1 li4
 50. teaching staff, faculty
  jiao4 yuan2
 51. marraige
  hun1 yin1
 52. situation, condition
  zhuan4 kuang4
 53. not yet married, single
  wei4 hun1
 54. already married, married
  yi3 hun1
 55. to divorce
  li2 hun1
 56. tour guide
  dao3 you2
 57. at present
  mu4 qian2
 58. professional position, status, rank
  zhi2 wei4
 59. annual salary
  nain2 xin1
 60. U.S. dollars
  mei3 jin1
 61. (formal)
  yuan2
 62. prepared for note coment, comments on a form
  bei4 zhu4
Author
rdc727
ID
81511
Card Set
Lesson 4
Description
Lesson 4
Updated