Chinese verbs

 1. Agree
  tóng yì
 2. Arrive
  dào
 3. Book
  yù dìng
 4. Borrow
  jiè
 5. Buy
  mǎi
 6. Call
  dǎ diàn huà
 7. Close/ turn off
 8. Come
  lái
 9. Come back
  huí lái
 10. Come in
  qǐng jìn
 11. Compare
 12. Complain
  bào yuàn
 13. Could/ can
  kě yi
 14. Decide
  jué dìng
 15. Do/ make
  zuò
 16. Don't have
  méi yǒu
 17. Drink
 18. Eat
  chī
 19. Favorite
  zuì xǐ huān
 20. Finish
  jié shù
 21. Go
 22. Go fast
  kuài yi diǎn
 23. Go slowly
  màn yi diǎn
 24. Go straight
  yì zhí kāi
 25. Haircut
  jiǎn tóu fa
 26. Have
  yǒu
 27. Have lesson
  shàng kè
 28. Heard
  tīng shuō
 29. Help
  bāng
 30. Invite
  qǐng
 31. It looks
  kàn qǐ lái
 32. Know
  zhī dào
 33. Know personally
  rèn shí
 34. Leave
  lí kāi
 35. Like
  xǐ huān
 36. Listen music
  tīng yīn yuè
 37. Live in/ at
  zhù zài
 38. Look/ watch/ see
  kàn
 39. Love
  ài
 40. Must
  bì xū
 41. Need
  xū yào
 42. Of course
  dāng rán
 43. Open/ turn on
  kāi
 44. Overtime
  jiā bān
 45. Pay
  fù qián
 46. Pick up
  jiē
 47. Plan
  dǎ suàn
 48. play
 49. Prefer
  gèng xǐ huān
 50. Promise
  bǎo zhèng
 51. Reschedule
  chóng xīn ān pái
 52. Should
  yīng gāi
 53. Sorry
  duì bù qǐ
 54. Speak
  shuō
 55. Start
  kāi shǐ
 56. Stop
  tíng
 57. Study
  xué xi
 58. Sure/ confirm
  què dìng
 59. Take seat
  qǐng zuò
 60. Take/ bring
  dài
 61. Tell
  gào sù
 62. Think
  jué de
 63. Think about
  kǎo lǜ yi xià
 64. Turn left
  zuǒ guǎi
 65. Turn right
  yòu guǎi
 66. Understand
  míng bá
 67. Use
  yòng
 68. Wait a moment
  děng yi xià
 69. Walk
  zǒu lù
 70. Want
  yào
 71. Waste
  làng fèi
 72. Will
  huì
 73. Work
  gōng zuò
 74. Worry
  dān xin
 75. Would like to
  xiǎng
Author
Philippe
ID
80123
Card Set
Chinese verbs
Description
My chinese verbs
Updated