1950-> svet

 1. Vývojové tendence 2/2 20. stol.
  • Existencialismus
  • Neorealismus
  • Beatnici
  • Rozhněvaní mladí muži
  • Nový francouzský román
  • Absurdní literatura/drama
  • Magický realismus
  • Postmodernismus
 2. Existencialismus
  • v německu po 1. s.v. (v lit. od 40. let ve Fr.)
  • zachycuje člověka v extrémních situacích, člověk si uvědomuje svoje bytí (svobodu) jen tehdy má li se rozhodnout, odcizení, osamělost, zoufalství, svoboda, příklon k marxismu
  • Albert Camus
  • Jean Paul Sartre
  • Raymond Aron
 3. Albert Camus
  • existencialismus
  • 1913-1960
  • narodil se v Alžíru->fr., nobelova cena, z komunistické strany vystoupil kvůli politice vůči arabům, neuznvá kolektivní revoluci ale pouze osobní revoltu proti absurditě, jak se má chovat člověk nevěřící ani v boha ani v rozum, zahynul při autohavárii
  • Cizinec (na pláži zastřelí vypravěč araba, zatknut a odsouzen k smrti,hrdina usmýkán řadou absurdních náhod, o člověku žijícím v absurdním světě v němž je cizincem)
  • Mýtus o Sisyfovi (vnímán jako šťastný člověk neboť pokaždé najde sílu na další pokus s tím že může vyhrát, není zoufalý)
 4. Jean Paul Sartre
  • existencialismus
  • 1905-1980
  • fr.,filozof, odmítl nobelovu cenu, levicový radikál-maoista (ale nesouhlasí v plné míře s marxismem), svobodu staví nade vše (i zákony), čin je základním projevem svobody a smysl života, být svobodný znamená jednat, nelze se stáhnout do neutrálního postoje, bouří se proti všemu, zastával terorismus (zbraň chudých)
  • Zeď (soubor povídek, hrdinové jsou do sebe uzavření (staví zeď mezi nimi a okolím) a vylučují se ze společnosti, v povídce zeď má muž udat své známe, řekne náhodné místo jež je shodou okolností jejích úkrytem-absurdita světa)
  • Holá pravda (hra popírající existenci gulagů)
 5. Raymond Aron
  • existencialismus
  • 1905-1983
  • fr, filozof sociolog, obhájce liberalismu, kritik totalitarismu, Sartrův protipól, ve fr.vzbuzoval pohoršení, argumentoval pragmaticky
  • Opium intelektuálů (vyvrací levicové politické mýty)
 6. Neorealismus
  • v Itálii 40-50 léta
  • snaha o odproštění se od oficiální fašistické kultury, staví se proti individualismu, zachycení širokého záběru skutečnosti (především prostého lidu), žízeň po realitě a symslovém prožitku, návrat k realismu, důraz na hodnověrnost a faktickou přesnost, rozsáhlé uplatnění ve filmu (téměř dokumetární, drsnost, blízko k naturalistům (jen bez gen. předurčení))
  • Alberto Moravia
  • Paolo Passolini
 7. Alberto Moravio
  • neorealismus
  • 1907-1990
  • nemocný tuberkulózou->hodně četl, jeho dílo bylo v indexu, jedno téma:nemožnost upřímného vztahu, sex je zásadní
  • Konformista(hrdina se bez váhaní přizpůsobí každému režimu, po válce fašismus zavrhne, nakonec je ale potrestán-zabit)
  • Horalka (vitální vdova chránící svou dceru, vojáci vítězných armád (arabové) dceru znásilní, to se jí zalíbí a začne žít volným životem)
 8. Paolo Passolini
  • neorealismus
  • 1922-1975
  • tvořil při konci éry neorealismu, v jeho antických hrách se málo se mluví ale zato hodně detailů (Médea)
  • 120 dní sodomy
 9. Beatnici
  • 50. léta v USA
  • "zbitý", většinou děti bohatých měšťanů, snaha o šokovaní, odmítnutí všech klasických am. hodnot (národní hrdost, morálku, disciplínu), blízko k bezprogramovému anarchismu, volí doborvolně život v chudobě, snha o vyčlenění se ze společnosti, experimenty s drogami, jazz,vnitřní svoboda, hledání rozkoše, východní filozofie, jejich díla přispěla ke vzniku hippies, hipster (člověk věřící že štěstí najde vně společnosti), square (spořádaný člověk)
  • Allen Ginsberg
  • Jack Kerouac
  • Lawrence Ferlinghetti
  • Charles Bukowski
 10. Allen Ginsberg
  • beatnici
  • 1926-1997
  • tulák, vliv whitmana, homosexuál, král majálesu ale byl vyhozen
  • sbírka Kvílení (3 druhy drog, asociace, vulgární, obrazné, rozpad hodnot, její popularitě pomohl soud (nařčení z nemravnosti))
 11. Jack Kerouac
  • beatnici
  • 1922-1969
  • tulák, vynikající student ale opustil univerzitu a dal se k námořnictvu, cestoval a vystřídal řadu zaměstnání
  • Vize Gerarda (o smrti jeho bratra (9 let, jemu 5), téměř si ho zbožštil, ideál člověka)
  • Na cestě (2 znudění intelektuálové se toulají, snaha o život přinášející uspokojení, skrytá autobiografie autora, spontánní próza (na jednu roli papíru během 3 týdnů, bez interpunkce->dalších 6 let)
 12. Lawrence Ferlinghetti
  • beatnici (z části, sám se za něj nepovažoval)
  • 1919-/
  • vydavatel beatnických knih, tzv. deklamační poezie (veřejný přednes většinou doprovázený jazzem), revoltuje proti americkému optimismu, vtipné
  • Lunapark v hlavě
 13. Charles Bukowski
  • beatnici
  • 1920-1994
  • otevřená zpověď, cynismus, v knihách vystupuje spisovatel Chinaski (sám autor)
  • Všechny řitě světa i ta má
 14. Rozhněvaní mladí muži
  • 50 léta v GB
  • 1944 začal platit zákon který umožnil studium vš i chudým lidem ale ti po vystudování zjistili že to jim pro vstup dovyšších vrstev nestačí, protest proti společnosti (ale mírnější než u beatniků (konzervativní GB)), mladý hrdina opovrhují karierismem, pokrytectvím...vyšších vrstev ale pozdeji splynou (nejčastěji sňatkem)
  • Kingsley Amis
  • John Braine
  • John Osborne
 15. Kingsley Amis
  • rozhněvaní mladí muži
  • 1922-1995
  • Šťastný Jim (první univezitní román, odkrývání přetvářky a snobismu na univezitě, abiciózní učitel se před důležitou přenáškou opije a vše zkazí)
 16. John Braine
  • rozhněvaní mladí muži
  • 1922-1986
  • Místo nahoře (mladý muž se rozhoduje, která z jeho dvou milenek je vhodnější pro získání vyššího postavení)
 17. John Osborne
  • rozhněvaní mladí muži
  • 1929-1994
  • dramatik
  • Ohlédni se v hněvu (mladý muž kritizuje hodnoty britské společnosti a útočí na svou ženu, rozchod ale nakonec si k sobě najdou cestu)
 18. Francouzský nový román
  • 50. léta ve Fr.
  • chybí časová chronologie,racionalita a napínaví děj, bez vypravěče, 1 situace je nahlíže z pohledu různých postav, pojmenování postav zájmeny, těžko srozumitelné, lyrické
  • Alain Robbe-Grillet
 19. Alain Robbe-Grillet
  • francouzský nový román
  • 1922-/
  • v jeho dílech je realita bazvýznamná, život není absurdní ani smysluplný-jen jednoduchý, literatura nemůže loužit ničemu ani nikomu
  • manifest Za nový Román
  • Guma (muž z obavy o svůj život předstírá smrt, nakonec je zabit detektivem vyšetřujícím jeho vraždu,absurdita hledání smyslu)
 20. Absurdní literatura/drama
  • 50. léta
  • lidský život postrádá smysl, neexistuje schopnost komunikace, pocit odcizení a úzkosti, absence souvislého děje, nelogičnost rozhovorů, jazyk postrádá jakoukoli sdělovací fci
  • Samuel Beckett
  • Edvard Albee
  • Václav Havel
 21. Samuel Beckett
  • absurdní drama
  • 1906-1989
  • irský dramatik (ale publikoval především ve Fr.), nobelova cena, úloha jazyka v jeho hrách je navodit atmosféru zemdlelosti
  • Čekání na godota (Estragon a vladimír, monotónost, banalita, bezútěšnost)
 22. Edvard Albee
  • absurdní drama
  • 1928-/
  • Am. dramatik,
  • Kdo se bojí Virginie Woolfové (kdopak by se Kafky bál)
 23. Václav Havel
  • absurdní drama
  • 1936-/
  • absurdní divadlo se v tomto případě stalo věrným zrcdlem absurdního systému, odlidštění, i přes lavinu frází postavy nejsou sto komunikovat
  • Zahradní slavnosti
 24. Magický realismus
  • 50. léta v Argentině, Kolubie, Brazílie.. (země se silnou ústní tradicí či mytologií)
  • předchůdce postmodernismu, Lat. americe, mísí prvky obyčejného reálného života, s historií, bájemy, magií, nadpřirozenem. Zobrazuje události z různých úhlů pohledu
  • Gabriel García Marquez
  • Jorge Luis Borges
  • Čingiz Ajtmatov
  • Michail Bulgakov
 25. Gabriel García Marquez
  • magický realismus
  • 1928-/
  • kolumbiec, představitel latinsko amerického boomu který solnil celý svět svou bezprostředností, čerpal z ústní tradice a mýtů, nobelova cena
  • Kronika ohlášené smrti (spíše černá krinika, násilí a smrt, není detektivkou, fakta jsou známá už od počátku)
  • Sto roků samoty (kronika rodu žijícího v malé vesnici, na ní vidíme dějiny celé lat. ameriky, celý rod trpí samotou vyjma posledních dvou lidí, zínik rodu (prasečí ocásek), tragikomické)
 26. Jorge Luis Borges
  • magický realismus
  • 1899-1986
  • argentinec, oslepl, překvapivá pointa která změní vyznění celého příběhu, vševědoucí vypravěč, detektivní povídky
  • Obecné dějiny hanebnosti
 27. Čingiz Ajtmanov
  • magický realismus / ruská literatura 1950-
  • 1928-/
  • kirgizský prozaik píšící rusky
  • Stanice bouřná (3 příběhy, román vyjadřující ztřátu histrorie, tradic, ucty k předkům, 1. příběh je o bývalém učiteli který je nyní železničářem ve stanici bouřná, zatčen a umírá)
 28. Michail Bulgakov
  • magický realismus / ruská litertura 1950-
  • 18910-1940
  • původně lékař, fantaskní grotesknost
  • Mistr a Markétka (až 1967, román v románu, mistr zdiskreditovaný profesor historie píše knihu o pilátu pontském, v moskvě se zároveň s vedry objevuje profesor černé magie, v psychiatrické léčebně mistr potkává markétu, podobenství, symbolika, různé interpretace)
 29. Postmodernismus
  • 70-80. léta
  • poznání světa se díky vědě natolik prohloubilo, že je nemočné pochopit svěz jako celek, věda už nepřináší hrdost a radost ale ponižuje člověka svou nepochopitelností (Francois Lyotard), proti formálnímu experimentování v literatuře, mísení žánrů, mytifikace, přejímání prvků ze satších děl
  • Umberto Eco
  • Salman Rushide
  • Milan Kundera
 30. Ummberto Eco
  • postmoderna
  • 1932-/ It
  • lit. teoretik, mystičnost, čtenář si musí domýšlet, tajmená pravda která nás ovlivňuje i dnes
  • Jméno růže (chlapec se svým mnižským mistrem Vilémem z Baskervillu pátrají po vrahovi, aristelova poetika (smích) je nasáklá jedem (vrahem je knihovník) knhovník ma ze smíchu hrůzu (ruší řád a autoritu), nakonec požár vše spálí, 7 kapitol jako 7 ran v Janově zjevení, detektivka (pes Baskervlský))
 31. Salman Rushide
  • postmoderna
  • 1947
  • indicko islámský původ, pro satanské verše se musel skrývat před fundamentalisty, rozešel se s islámem, míchá fantazii s reálnem
  • Satanské verše (fantaskní román kde dva indové se zachrání při havárii letadla-recitují a vyprávějí si, je řešen problém islamistů, míšení kultur, východ západ, muslim se nakonec po smrti převtělí (důkaz hinduismu))
 32. Milan Kundera
  • 1929
  • postmoderna
  • Nesnesitelná lehkost bytíe
  • Nesmrtelnost
 33. Ruská literatura 1950-
  • Jevgenij Ivanovič Zamjatin
  • Alexandr Složenicyn
  • Vladimir Nabokov
  • Michail Bulgakov (magický realismus)
  • Čingiz Ajtmanov (magický realismus)
 34. Jevgenij Ivanovič Zamjatin
  • ruská literatura 1950-
  • 1884-1937
  • satirik, prozaik, dramatik, ve svých dílech popisuje absurditu života v sovětském svazu
  • My (utopistický román-forma deníku, lidé žijí v jednotném státě vedoucím dlouhou válku, nejsou chudý ale ztratili jakoukoli individualitu (i jména), hrdina se angažuje ve skupině která se snaží o opak, nakonec je popraven)
 35. Alexandr Složenicyn
  • ruská literatura 1950-
  • 1918
  • vystudoval matematiku, odsouzen k 8 letům v táboře kvůli urážení stalina v soukromé korespondenci, poté vyhnanství v kazachstánu, poté rakovina, vyloučen ze svzu spisovatelů a poté vyhoštěn (USA), prostý jazyk, autentická zpověď ilustrující dobu, jasná myšlenková rovina
  • Jeden den Ivana Děnisoviče (atobiografická novela, vypravěč je neviný ale nakonec se musí smířit)
  • Souostroví Gulag (také o táborech nucených prací)
 36. Vladimír Nabokov
  • ruská literatura 1950-
  • 1899-1977
  • řadí se jak amrickému tak ruskému románu, entomolog, vášnivý šachysta, emigroval nejdříve do německa, poté do USA
  • Lolita (Humber Humber si sexuálně zahrává s 12 letou dívkou, skandálně přijato, ožehavé téma, provokace)
 37. ostatní literatura 1950-
  • William Gerald Golding (GB)
  • Rushide Salman (postmoderna) (GB)
  • Kazuo Ishigura (Jap)
 38. William Gerald Golding
  • britská literatura 1950-
  • 1911-1993
  • téma:problém zla ve světě a svár zla a dobra v lidském nitru
  • Pán much (děti stroskotají na osrově, dvě skupiny (jackova a raphova),nárůst nenávisti , bez civilizace jsou lidé ovládáni barbarskými pudy, zlo je v nás, podobenství)
 39. Kazuo Ishigura
  • ostatní literatura 1950-
  • 1954-/
  • Japonec, snažil se psát internacionální literaturu, píše jednoduše bez slovních hříček
  • Nejasný výhled na kopec (poválečné japonsko, konflikt dvou generací, starší si neuvědomují že páchali zlo, mladší nechápou prož se diví že je odsuzují)
  • Malíř pomíjivého světa (o oficiílním malíři sloužícímu režimu, ten je citlivý ale postupně začne páchat zlo (udávat) sám si ale myslí že slouží vlasti)
  • Zbytek dne (spořádaný, čestný a pečlivý majordomu slouží oddaně pánovi který se schází s nacisty, dobro slouží zlu i když to tak nevypadá)
 40. literatura v USA 1950-
  • Joseph Heller
  • William Styron
  • Bernard Malamud
 41. Joseph Heller
  • literatura v USA 1950-
  • 1923-1999
  • Hlava XXII (ironicky o věcech o kterých se tak psát nemá, antimilitaristická satira, hlava XXII je symbolem nesmyslnosti celé válečné mašinérie, americký voják x armáda)
 42. William Styron
  • literatura v USA 1950-
  • 1925-/
  • téma:otázka svědomí a viny
  • Sophiina volba (částečně autobiografické, o nefunkčním vztahu dvou milenců (narkoman), druhá rovina jsou vzpomínky sofie na koncentrační tábor, volba mezi dvěma dětmi, ilustruje škody jaké 2 sv. udělala na psychice lidí, vyvolal v USA zvýšený zájem o 2 sv., nespočet voleb - vždy mylné, sebevražda)
 43. Bernard Malamud
  • literatura v USA 1950-
  • 1914-1986
  • žid z ukrajiny, mistr povídky, ušlápnutí ale nezdolní hrdinové, střízlivý styl psaní, osudovost
  • Německý uprchlík (žid nechá manželku v německu protže si myslel že by sním nechtěla odject, ta nakonec spáchá sebevraždu přestupem na žid. víru)
  • Služčiny střevíce (hodný profesor odtržený od reality chce pomoci své služce a zajde s ní k lékaři protže si myslí že je těhotná, lidé to pochopí jinak)
  • Správkař (román, žid zachrání před umrznutím antisemitu, ten mu nevědomky nabídne práci v cihleně, žid upozorní na krádeže a je proto obviněn z vraždy, ve vězení zametá každý den a pak zlomí koště (práce je důležitá k žití)
Author
TeaTime
ID
79974
Card Set
1950-> svet
Description
1950-> svet
Updated