TLI Business 1 (2)

 1. 抵达
  dǐdá
  (V) to arrive
 2. t出境
  chū jìng
  (VO) to leave the country
 3. 入境
  rù jìng
  (VO) to enter into a country
 4. 商人
  shāngrén
  (N) businessman
 5. 洽谈
  qiàtán
  (V) to talk to sb. about sth., to make arrangements with with sb
 6. 首都
  shǒudū
  (N) capital
 7. 工作 人员
  gōngzuò rényuán
  (N) staff
 8. 箱子
  xiǎngzi
  (N) box
 9. 申报
  shěnbào
  (B) to declare sth. to the customs
 10. 申报单
  shēnbàodān
  (N) declaration form
 11. 香烟
  xiāngyān
  (N) cigarette
 12. 数量
  shùliàng
  (N) amount, quantity
 13. 免税
  miǎn shuì
  (VO) tax-free
 14. 上税
  shàng shuì
  (VO) to pay taxes
 15. 纳税
  nà shuì
  (VO) to pay taxes
 16. 超过
  chāoguò
  (V) to exceed, to go beyond
 17. 如何
  rúhé
  (QW) how; what
 18. 海关
  hǎiguān
  (N) customs
 19. 参考
  cānkǎo
  (V) to refer to sb.
 20. 背面
  bèimiàn
  (N) the back, the reverse side
 21. 正面
  zhèngmiàn
  (N) the front
 22. 物品
  wùpǐn
  (N) goods, things
 23. 清单
  qīngdān
  (N) detailed list
 24. 样本
  yàngběn
  (N) sample, model
 25. 名称
  míngchēng
  (N) title
 26. 型号
  xínghào
  (N) model, type
 27. 通道
  tōngdào
  (N) channel, passageway
Author
RKL
ID
79050
Card Set
TLI Business 1 (2)
Description
Travel, Airport & Customs
Updated