antiobiotika

 1. Stör cellväggssyntes?
  Betalaktamer

  Glykopeptider
 2. Typer av betalaktamantibiotika?
  • Penicilliner
  • Cefalosporiner
  • Monobaktamer
  • Karbapenemer
 3. Typer av glykopeptidantibiotika?
  Vancomycin

  Teikoplanin
 4. Hur verkar betalaktamantibiotika?
  Innehåller en betalaktamring som binder in till PBP och blocker enzymers inbindning som behövs för cellväggssyntes.
 5. Hur verkar glykopeptidantibiotika?
  Genom att steriskt hindra de monomerer som bygger upp cellväggen att sammanfogas. Dvs ett tidigare stadium än betalaktamer.
 6. Resistensmekanismer mot betalaktamer?
  Produktion av betalaktamas.

  Hindra betalaktam från att penetrera yttre cellväggen.

  Förändra PBPs så att de inte längre har hög affinitet för penicillin.
 7. Stör proteinsyntes?
  • Aminoglykosider
  • Tetracykliner, makrolider, linkosamider
 8. Resistensmekanismer mot aminoglykosider?
  Produktion av aminoglykosidmodifierade enzymer (olika aktivitet mot de olika aminoglykosiderna)

  Penetrationshinder (påverkar alla aminoglykosider)
 9. Makrolider och linkosamider fungerar ej mot gramnegativa tarmbakterier, varför?
  Det är stora molekyler som inte kan penetrera gramnegativa tarmbakteriers cellvägg. Dessa är därför naturligt resistenta.
 10. Stör folsyrametabolism?
  Sulfonamider

  Trimetoprim
 11. Hur verkar sulfonamider?
  Fungerar som falska byggstenar (PABA-analoger) på ett tidigt stadium i folsyrasyntesen.
 12. Hur verkar trimetoprim?
  Hämmar bakteriens dihydrofolsyrareduktas vilket behövs för slutprodukt.
 13. Stör DNA-syntes?
  Kinoloner
 14. Hur fungerar kinoloner?
  Stör bakteriens hantering av DNA-molekylen. Hämmar enzymet DNA-gyras som behövs för bildandet av tertiärstruktur.
 15. Resistensmekanismer mot kinoloner?
  Punktmutationer i genen för DNA-gyras, vilket gör att enzymet inte längre blockeras av kinoloner.

  Förändring av kanaler som släpper in kinoloner genom cellväggen.

  Förmåga att aktivt pumpa ut kinoloner från den egna celler.
 16. Vad innebär "selektiv toxicitet"?
  Påverkar enbart mikroorganismerna och inte kroppens egna celler.
 17. Redogör för hur antibiotikaassocierad diarrée utvecklas!
  C. Difficile koloniserar normalt kolon i lågt antal i sporform. Vid antibiotikabehandling undertrycks normalfloran. Detta ger utrymme åt sporerna att utvecklas till vegetativ form, växa till och skada kolonslemhinnan. Detta kan utvecklas till pseudomembranös kolit.
 18. Nämn 4 olika principer för antibiotika resistens!
  • Försämrad penetration av ab. genom cellväggen.
  • Minskad bindning till målorganet.
  • Enzymatisk nedbrytning av ab.
  • Ökat utflöde (efflux) från bakterien.
 19. Hur fungerar lappdiffusionsmetoden?
  Bakterier odlas på en agarplatta på vars yta små filtpapperslappar innehållande olika antibiotika appliceras. Beroende på antibiotikakänslighet kommer olika stora hämningszoner att bildas som kan relateras till MIC-värdet.
 20. Vad står SIR-systemet för?
  • S= Känsliga
  • I= Indeterminant känsliga
  • R= Resistenta
 21. Hur kan en bakterie förvärva antibiotika resistens?
  • 1. Spontan kromosomal punktmutation i samband med celldelning.
  • 2. Förvärva extrakromosomalt genetiskt material som kodar för antibiotikaresistens t.ex. via plasmider eller transposoner.
 22. Vad är MRSA?
  Meticillinresistena S. Aureus
 23. Vad menas med farmakokinetik?
  • De processer som styr läkemedels:
  • absorption
  • distribution
  • metabolism
  • elimination
 24. Antibiotika var upptag kraftigt försämras vid samtidigt intag av mat eller läkemedel innehållande järn, kalcium, magnesium och zink.
  Tetracykliner och kinoloner.
 25. Vad menas med biotillgänglighet?
  Den del av den administrerade dosen som absorberas och når systemkretsloppet i oförändrad form.
 26. Vad menas med farmakodynamik?
  Hur bakterier påverkas av olika antibiotikakoncentrationer.
 27. Vad är baktericida preparat?
  Preparat som minskar bakterieantalet.
 28. Vad är bakteriostatiska preparat?
  Preparat som uppvisar tillväxthämning av bakterier.
 29. Exempel på baktericida preparat!
  Betalaktamer, glykopeptider, kinoloner och aminoglykosider samt kombinationer av trimetoprim-sulfa.
 30. Exempel på bakteriostatiska preparat!
  Makrolider, linkosamider (klindamycin) och kloranfenikol.
 31. Vilka antibiotika kan ges utan risk till en gravid kvinna?
  Betalaktamer, makrolider och klindamycin.
 32. Nämn några orsaker till terapisvikt!
  • Virusinfektion
  • Fel antibiotika
  • Dålig compliance
  • GI-besvär (t.ex. diarréer)
  • Abcessbildning
Author
rillekiller
ID
78588
Card Set
antiobiotika
Description
Allmänt antibiotika
Updated