My, prøve

 1. Bioteknologi:
  teknologi som bruker levende organismer eller deler av disse til å modifisere eller lage nye produkter til ulike formål
 2. Genteknologi
  teknologi som brukes til å forandre eller undersøke arvestoffet til en organisme
 3. Genetikk
  læren om arv og gener
 4. "arvefaktorer"
  gener
 5. Allel
  En genutgave (en alternativ utgave av et gen). Genet for blå øyne og genet for brune øyne er to alleler. Hvert gen er satt sammen av to alleler, ett nedarvet fra mor og ett nedarvet fra far.
 6. Lokus
  Bestemt sted på kromosomet der vi finner et gen
 7. Haploid
  Celle som har ett sett kromosomer (slik som egg- og sædceller).
 8. Diploid
  Celle som har dobbelt sett kromosomer (slik som kroppsceller).
 9. Dominant Gen
  Et gen som kamuflerer virkningen av et recessivt (vikende) gen.
 10. Recessivt gen
  Et gen som blir kamuflert av et dominant gen, og som bare kommer til uttrykk når det dominante genet ikke er til stede. Vanligvis skjer dette ved at individet har to utgaver av det recessive genet.
 11. Homozygot
  Et individ som har to like alleler av et gen i en celle er homozygot for dette genet.
 12. Hetrozygot
  Et individ som har to ulike alleler av et gen i en celle er heterozygot for dette genet.
 13. Geontype
  Gensammensetningen til et individ. (f.eks. Gg)
 14. Fenotype
  Måten genotypen kommer til uttrykk på i organismens egenskaper. Både arv og miljø bestemmer fenotypen. (f.eks. gule erter)
 15. Kromosom
  DNA-molekyl kveilet opp på et rammeverk av proteiner
 16. P-generasjonen:
  F1-generasjonen:
  F2-generasjonen:
  • P-generasjonen:
  • foreldregenerasjonen
  • F1-generasjonen: første
  • avkomsgenerasjon
  • F2-generasjonen: andre
  • avkomsgenerasjon
 17. Kvalitative egenskaper:
  ”enten-eller-egenskaper”, der noen få gener avgjør egenskapen og miljøet har liten påvirkning. Eks øreflippens form eller blodtype
 18. Kvantitative egenskaper:
  ”mengdeegenskapene”, der et stort antall gener bidrar til egenskapen og miljøet kan virke inn. Eks kroppsvekt og hudfarge.
 19. Gen
  del av DNA-molekylet som koder for ett protein
 20. DNA.
  DNA=Arvestoff. Forkortelse for deoksyribonukleinsyre. DNA finnes i alle levende celler og utgjør arvematerialet. DNA danner en dobbeltspiral omtrent som en spiralsnodd stige. Sidene på stigen er bygd opp av sukker- og fosfatgrupper. Stigetrinnene er bygd opp av basepar (A-T og C-G).
 21. Baser:
  A, T, C og G
 22. Komplementære
  kan bindes kjemisk til hverandre
 23. Komplementære baser i DNA:
  A-T og C-G
 24. Komplementære baser i RNA
  A-U og C-G
 25. Triplett/kodon
  tre baser etter hverandre i DNA. Tre og tre baser er en enhet (en kode)
 26. Den genetiske koden:
  En triplettkode er koden for en aminosyre
 27. mRNA
  messenger RNA (budbringer)
 28. tRNA
  transfer RNA (overføring)
 29. rRNA
  ribosomal RNA (del av ribosomet)
 30. Aminosyre:
  Byggesteiner i proteiner. Det er 20 forskjellige aminosyrer
 31. Proteinsyntesen:
  produksjon av proteiner. DNA ® mRNA ® Protein ® Egenskap. Deles i fire deler:

  • 1. Transkripsjon i cellekjernen: Det lages en mRNA-tråd som er komplementær til en avgrenset bit
  • av DNA – et gen.

  2. mRNA sendes ut i cytoplasma og finner et ribosom

  3. Aminosyrene bindes til tRNA

  4. Translasjon på ribosomene: tRNA bærer med seg aminosyre til ribosomet, bindes komplentært til mRNA (katalysert av ribosomet) og det dannes en kjede av aminosyrer. Ribosomet beveger seg bortover mRNA.
 32. Mutasjon
  plutselige forandringer i DNA
 33. Komosommutasjon:
  forandring i oppbygningen av kromosomet. Et stykke kan være tatt bort, lagt til eller byttet
 34. Genmutasjon
  forandring i baserekkefølgen
 35. Naturlig utvalg/naturlig seleksjon:
  De individene som er best tilpasset levekårene i naturen, får flest avkom. Arveanleggene til disse individene blir mer og mer tallrike i populasjonen.
 36. Kunstig utvalg/avl/foredling:
  De individene som har de (av oss mennesker) foretrukne egenskapene blir valgt ut og krysset med hverandre. Den nye generasjonen får de foretrukne egenskapene.
 37. Genmodifiserte organsimer (GMO):
  organismer som har fått forandret sitt DNA ved hjelp av genteknologi
 38. Genspleising:
  teknikk der vi klipper ut et stykke av DNA fra en organisme og setter det inn i et DNA-molekyl fra en annen organisme
 39. Restriksjonsenzymer:
  klippeenzymer. Finnes naturlig hos bakterier som forsvar mot virus
 40. Ligaser:
  limeenzymer. Reparerer vanligvis DNA-molekyler
 41. Plasmider:
  Små ringformede DNA-molekyler hos bakterier
 42. Rekombinant plasmid:
  plasmid tilsatt nytt DNA
 43. Mikroinjeksjon
  metode for å overføre DNA ved å sprøyte DNA inn i kjernen til en annen celle ved hjelp av et tynt glassrør. Mottakercellen holdes ofte på plass/i ro ved hjelp av et glassrør. Dette utføres under et mikroskop.
 44. Genpistol
  metode for å overføre DNA. DNA festes til små kuler av gull og blir skutt inn i en celle ved hjelp av lufttrykk. Mye brukt til planteceller.
 45. Genom
  alt DNA i en organisme
 46. Gentest
  • Arvematerialet undersøkt og kartlagt.
  • Hensikten med gentesting:

  - Avsløre identiteten til en person

  • - Diagnostiske gentester, der en leter etter
  • gener som øker risikoen for arvelige sykdommer

  • - Sporing av smittekilder siden mikroorganismer
  • også har sitt særegne båndmønster
 47. DNA-fingeravtrykk:
  særeget båndmønster som dannes ved gentesting og som er unikt for hver menneske (utenom eneggede tvillinger)
 48. Genterapi
  Teknikk der friskt DNA skal erstatte skadet DNA i celler med defekte gener
 49. Stamceller
  celler som ikke er spesialiserte, de har evnen til å utvikle seg til andre celletyper. Kalles gjerne opphavsceller
 50. Klon
  en genetisk kopi av en annen organisme, celle eller et DNA-molekyl
 51. Reproduktiv kloning
  reprodusere et levende vesen slik at det blir en genetisk kopi av det individet arvestoffet er hentet fra (for eksempel Dolly)
 52. Terapeutisk kloning:
  lage stamceller som brukes til behandling
 53. Kjerneoverføring
  metode for kloning av dyr. Cellekjernen fjernes fra en vanlig kroppscelle og føres inn i en eggcelle uten kjerne. Slik får eggcellen en ny kjerne. Eggcellen utvikles til et embryo, som overføres til en surrogat som bærer det fram.
Author
linnea
ID
77839
Card Set
My, prøve
Description
øoibdøjf
Updated