Second grade (160 kanji)

  • number
  • kazu
  • many,much
  • ta
  • ō-i
  • a few, a little
  • shō
  • suku-nai,suko-shi
  • ten thousand
  • man
  • yorozu
  • half
  • han
  • naka-ba
  • shape
  • kei or gyō
  • katachi
  • fat
  • ta
  • futo-i
  • thin
  • sai
  • hoso-i
  • wide
  • hiro-i
  • long
  • chō
  • naga-i
  • point
  • ten
  • bochi
  • circle
  • gan
  • maru
  • mix
  • maji-waru
  • light
  • hikari
  • angle,corner
  • kaku
  • kado,tsuno,sumi
  • measure
  • kei
  • haka-ru
  • straight,correct
  • choku,jiki
  • tada-chi,nao-su
  • line
  • sen
  • arrow
  • shi
  • ya
  • weak
  • jaku
  • yowa-i
  • strong
  • kyō
  • tsuyo-i
  • tall or high
  • taka-i
  • same
  • ona-ji
  • parent
  • shin
  • oya
  • mother
  • bo
  • haha,kaa
  • father
  • fu
  • chichi,tou
  • older sister
  • shi
  • ane
  • older brother
  • kei
  • ani
  • younger brother
  • tei or dai
  • otouto
  • younger sister
  • mai
  • imōto
  • oneself
  • ji or shi
  • mizuka-ra
  • friend
  • tomo
  • body
  • tai
  • karada
  • hair
  • ke
  • head
  • atama
  • face
  • gan
  • kao
  • neck
  • shu
  • kubi
  • heart
  • shin
  • kokoro
  • time
  • ji
  • toki
  • weekday
  • morning
  • chō
  • asa
  • daytime
  • chū
  • hiru
  • night
  • ya
  • yoru
  • minute; understand
  • fun,bun
  • wa-karu
  • week
  • shū
  • spring
  • shun
  • haru
  • summer
  • ka
  • natsu
  • autumn
  • shū
  • aki
  • winter
  • fuyu
  • now
  • kon
  • ima
  • new
  • shin
  • atara-shii
  • old
  • ko
  • furu-i
  • interval
  • kan,ken
  • ma,aida
  • direction
  • kata
  • north
  • hoku
  • kita
  • south
  • nan
  • minami
  • east
  • higashi,azuma
 1. 西
  • west
  • sei or sai
  • nishi
  • far 
  • en
  • tō-i
  • near
  • kin
  • chika-i
  • in front
  • zen
  • mae
  • behind
  • go,kou
  • nochi,ushi-ro,ato
  • inside
  • nai
  • uchi
  • outside
  • gai or ge
  • soto,hoka,hazu-su
  • place
  • ba
  • ground
  • chi or ji
  • country
  • koku
  • kuni
  • garden
  • en
  • sono
  • valley
  • koku
  • tani
  • field
  • ya
  • no
  • field, origin
  • gen
  • hara
  • village
  • ri
  • sato
  • city
  • shi
  • ichi
  • capital
  • kyō or kei
  • wind
  • kaze
  • snow
  • setsu
  • yuki
  • cloud
  • un
  • kumo
  • pond
  • chi
  • ike
  • sea
  • kai
  • umi
  • rock
  • gan
  • iwa
  • star
  • sei
  • hoshi
  • room
  • shitsu
  • muro
  • door
  • ko
  • to or be
  • house
  • ka or ke
  • ie
  • Buddhist
  • temple
  • ji
  • tera
  • pass through
  • tsū
  • tō-ru
  • gates
  • mon
  • kado
  • road
  • michi
  • talk
  • wa
  • hanashi
  • say
  • gen,gon
  • i-u,koto
  • answer
  • kota-eru
  • voice
  • sei
  • koe
  • hear
  • bun or mon
  • ki-ku
  • language
  • go
  • kata-ru
  • read
  • doku
  • yo-mu
  • write
  • sho
  • ka-ku
  • write down
  • ki
  • shiru-su
  • paper
  • shi
  • kami
  • picture
  • ga or kaku
  • picture
  • kai
  • e
  • drawing
  • zu
  • haka-ru
  • craft
  • kō or ku
  • teach
  • kyō
  • oshi-eru
  • fine
  • sei
  • hare
  • think
  • shi
  • omo-u
  • think about
  • kanga-eru
  • know
  • chi
  • shi-ru
  • ability
  • sai,zai
  • wazukani,zae
  • reason
  • ri
  • kotowari
  • calculate
  • san
  • make
  • saku
  • tsuku-ru
  • origin
  • gen or gan
  • moto
  • eat,meal
  • shoku
  • ta-beru,ku-u
  • meat
  • niku
  • horse
  • ba
  • uma or ma
  • cow
  • gyū
  • ushi
  • fish
  • gyo
  • uo or sakana
  • bird
  • chō
  • tori
  • feather
  • u
  • ha or hane
  • chirp
  • mei
  • na-ku
  • wheat
  • baku
  • mugi
  • rice
  • bei or mai
  • kome
  • tea
  • cha or sa
  • colour
  • shoku
  • iro
  • yellow
  • ō
  • ki
  • black
  • koku
  • kuro
  • come
  • rai
  • ku-ru
  • go
  • kō or gyō
  • i-ku,yu-ku,okonau
  • return home
  • ki
  • kae-ru
  • walk
  • ho
  • aru-ku,ayu-mu
  • run
  • hashi-ru
  • stop
  • shi
  • to-maru
  • active
  • katsu
  • i-kiru
  • store
  • ten
  • mise
  • buy
  • bai
  • ka-u
  • sell
  • bai
  • u-ru
  • noon
  • go
  • uma
  • steam
  • ki
  • bow
  • kyū
  • yumi
  • -times, to revolve
  • kai
  • association
  • kai or e
  • a-u
  • association, team
  • so
  • kumi
  • ship
  • sen
  • fune
  • bright
  • mei
  • aka-rui
  • company
  • sha
  • yashiro
  • cut
  • setsu
  • ki-ru
  • electricity
  • den
  • every
  • mai
  • fit
  • a-u
  • hit
  • a-taru
  • base
  • dai or tai
  • pleasure
  • raku
  • tano-shii
  • public
  • kou
  • ōyake
  • pull
  • in
  • hi-ku
  • section
  • ka
  • song
  • ka
  • uta
  • sword
  • katana
  • number
  • ban
  • use
  • mochi-iru
  • what
  • ka
  • nani or nan
Author
melmontoya
ID
77635
Card Set
Second grade (160 kanji)
Description
Second grade (160 kanji)
Updated