stredovek

 1. středověk v evropě
  • 5 - 15 stol.
  • Hrdinská a rytířská epika
  • Dvorská lyrika
  • Cestopisy a další literatura
 2. Hrdinská a rytířská epika (eposy)
  • Hrdinská: (8-12 stol.)
  • Beowulf
  • Píseň o Rolandovi
  • Píseň o Cidovi
  • Píseň o Nibelunzích
  • Slovo o pluku Igorově

  • Rytířská: (12.- dále)
  • Tristan a Izolda
  • Alexandreis
 3. Beowulf
  • Hrdinský epos
  • 8. stol.
  • anglie, nejstarší hrdinský epos, dochoval se pouze jeden rukopis
 4. Píseň o Rolandovi
  • Hrdinský epos
  • 11-12 stol.
  • francie, z cyklu chanson de geste, napadení zadního voje saracény, Roland po marném boji přece jenom zatroubí na roh a praskne mu tepna na spánku, podle skutečné události
 5. Píseň o Cidovi
  • Hrdinský epos
  • 12. stol.
  • španělsko, národní hrdina Cid bojuje proti maurům
 6. Píseň o Nibelunzích
  • Hrdinský epos
  • počátek 13 stol.
  • německý dvojdílný epos, nibelungové= strážci pokladu
 7. Slovo o pluku Igorově
  • Hrdinský epos
  • konec 12. stol.
  • rusko, dohady o pravosti (text nalezen až v 18. stol a záhy zničen při požáru Moskvy), Igor zajat polovcema, ti zatím plení kyjevské knížectví, nakonec uteče
 8. Tristan a Izlda
  • Rytířský epos
  • 12-13 stol.
  • Francie, inspirace keltskými pověstmi, Tristan veze Izoldu pro svého strýce, omylem vypijí čarovný nápoj a zamilují se, tristan je obviněn z cizoložství a musí s Izoldou utéc před trstem smrti, další dobrodružství, tragický konec
 9. Alexandreis
  • Rytířský epos
  • konec 12 stol.
  • nejslavnější verze z francie (Gaulter Castellionský) ale i další zpracování, vzor pro další eposy o Alexandru Makedonském
 10. Dvorský lyrika
  • od konce 12 stol.
  • trubadůři, postupné utváření schémat a ztráta osobního prožitku, nešťastná láska (většinou vdané ženy)
  • Pastorela=pastýřská milostná píseň (získávání srdce pastýřky)
  • Alba=jitřní píseň (svítáníčko) o loučení milenců po ránu
 11. Cestopisy a další literatura evropského středověku
  • Pověst dávných let (Nestorův letopis(ale více autorů),Rusko, dějiny od dob mýtických až po přijetí křesťanství a současnost, zmínky o Čechách)
  • Román o lišákovi (zvířecí epos, starofrancouzská satira na rytířství, náboženské obřady a feudalismus)
  • ruzná zpracování Enšpígla (původem z Německa, vychytralý podvodníček co se vydává za kdekoho a vysmívá tak sedlákům, měšťanům i šlechticům)
  • Milión (napsal spoluvězeň podle Marco Polových vyprávění o Asii, jméno podle vysokých číselných údajů, střízlivé a fakticky přesné)
  • Mandeville (anglický rytíř John Mandeville vypráví o cestách do Afriky a Asie, výmysly, spíše zábavná fce)
 12. Středověk v čechách
  • staroslověnská literatura (850-1050)
  • latinská literatura (950-1400)
  • počátky české literatury (1250 - 1350)
  • vrchol české gotické literatury (1350-1380, období Karla IV)
  • literatura z období husitství (1380-1450)
 13. staroslověnská literatura - velkomoravské období
  • 850-906
  • Paterik (=kniha otců, soubor vyprávění o mniších a poustevnících)
  • Proglas (veršovaná předmluva k překladu evangelia, autor Konstantin, vyzdvihováno právo na bohoslužbu v mateřském jazyce)
  • Zákon sudnyj ljudem (zákoník pro lid ve velké moravě)
  • Nomokámen (právnické dílo, sbírka církevních předpisů a zákonů týkajících se církve, autor Metoděj)
  • Kyjevské listy (zlomek mešní knihy, jediné dílo z obdodí zachované v originále, autor je údajně žák Cirila a Metoděje - Gorazd)
  • Život Konstantinův a Život Metodějův (původně legendy ale spíše obraná díla, nefantastické, číselně nepřesné, v případě Metoděje je autor Gorazd)
 14. staroslověnská literatura - území čech
  • 906-1050
  • Legenda o sv. Ludmile
  • Legenda o sv. Václavu (není legendou v pravém slova smyslu, spíše historicko politický popis, oslava knížete Václava )
  • Kniha o rodu a utrpení sv. knížete Václava (1000)
  • Pražské hlaholské zlomky (spolu s kyjevskými listy jediný dochovaný originální rukopis, zlomky modliteb, bohemismy)
  • Svatořehořské a Vídeňské glosy
 15. latinská literatura
  • 950-1400
  • legendy o sv. Václavu a sv. Ludmile
  • Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily (konec 10. stol, psána latinsky ale obhajuje staroslověnskou kulturu, dramatické, živé, legendu objevil Balbín)
  • legendy o sv. Vojtěchovi a sv. Prokopovi (11-12 stol.)
  • Aurea (=legenda zlatá, 1260, soubor legend řazených dle kalendáře)
  • Kronika česká (Kosmas, 3 knihy, od stavby babylonské věže až po Vladislava I, pečlivé zacházení s prameny (pověsti,svědectví, vlastní zkušenost), vlastenecké dílo, zaměřeno proti němcům, polákům a židům, častá bohemika, mistrný vypravěč, citáty, anekdoty, verše, rytmické uspořádání slov, občasné rýmy (rýmovaná próza), neúspěšní následníci)
 16. počátky české literatury
  • 1250-1350
  • bohemiky, glosy, hospodine pomiluj ny, svatý václave, vévodo české země, laicizace literatury
  • Alexandreis (1300,veršované, vysoký styl, inspirace francouzskou verzí, i přesto originální, pro šlechtu, kritika měšťanstva a obzvlášť sedláků, stylizace Alexandra do českého prostředí (ideální šlechtic))
  • Dalimilova kronika (1314, 1. česká kronika, autor neznámý, odpor proti cizincům, od potopy světa až po Jana Lucemburského, bezrozměrný verš, nízký styl - přístupné širokému publiku (populárnější než Alexandria), fakticky ne tak přesná jako kosmasova kronika)
  • Apokryf o jidášovy (1306, jidáš vhozen do moře v košíku kvůli předpovědi že je zkázou lidstva, nakonec zradí za 30 stříbrných a pověsí se na olši)
  • Spor duše s tělem (1320, kdo je odpovědný za hříchy kvůli kterým bude duše souzena)
 17. vrchol české gotické literatury
  • 1350-1380
  • legendy
  • drama
  • žákovská poezie
  • sociální satira
  • další významná díla a osobnosti
 18. legendy - vrchol české gotické literatury
  • snaha o více poutavé vyprávění, zázraky, mučení, spíše fce zábavné četby
  • Legenda o sv. Kateřině (1350, vysoký styl, vyžívání v líčení hrůz, fantastika, sv. Kateřina velice oblíbená především u šlechty a vzdělanců)
  • Legenda o sv. Prokopovi (1350, nízký styl, bližší prostému lidu, Prokop je zde líčen jako asketický poustevník, dobrotivý opat ale i jako ochránce čechů před rozpínavostí cizinců (obzvláště němců))
 19. drama - vrchol české gotické literatury
  • latinská texty s výjevy evangelií se začali postupně překládat do češtiny, časem přibývaly i nové pasáže hrané učitely a žáky-humor atd. - církev vykázala hry z kostelů
  • Hra tří marií (inspirace pro mastíčkáře)
  • Mastičkář (1350, veršované drama zobrazující mariino nakupování mastí pro balzamaci krista, satira na trhovce, poměrně protižidovské)
 20. žákovská poezie - vrchol české gotické literatury
  • latinsky nebo česky (popř. oboje - makarónské verše), erotika, humor, kritika poměrů
  • Píseň veselé chudiny (1375, líčí bídu a hlad studentského života ale i sebeironie)
  • Svár vody s vínem (1390, spor o to co má vetší přednosti)
  • Podkoní a žák (1490, při vychloubání a hanění druhého vychází najevo bída obou, končí rvačkou, pro pobavení, nehledá příčiny bídy)
 21. sociální satira - vrchol české gotické literatury
  • Hradecký rukopis
  • ---Desatero kázání božie (kázání kárající jednotlivé hříchy, 3 skupiny hříšníků, přirovnání šlechty k trubcům žijícím na úkor lidu (alegorická výzva k převratu))
  • ---Satiry o řemeslnících a konšelích (7 satir kritizujících nepoctivost povolání (ševci, konšelé, řezníci, pekaři...), okrádání zákazníků, úplatnost konšelů)
  • ---Bajka o lišce a džbánu (jedna z prvních bajek v čechách)
 22. další významná díla a osobnosti - vrchol české gotické literatury
  • Smil flaška z Pardubic (šlechtic, zúčastnil se revolty proti Václavu IV pro to že se opíral spíše o nižší šlechtu, svoje názory a kritiku Václava uložil do díla Nová rada (zvířecí veršovaná alegorie, zvířata radí lvovi jak vládnout))
  • Tkadleček (1400, próza vysokého stylu, spor o to zda neštěstí tkadlečka (nevěra milé) zavinilo neštěstí, postupně čím dál tím víc obecné-spíše filozofická disputace o úloze zla, možnosti ovlivnit osud atd., někdy také chápáno jako střetnutí mezi středověkem (neštěstí) a renesancí (tkadleček))
 23. předchůdci Jana Husa
  • Konrád Waldhauser (/-1369)
  • Jan Milíč z Kroměříže (/-1374)
  • Tomáš Štítný ze Štítného (1333-1409)
 24. Konrád Waldhauser
  • předchůdci Jana Husa
  • /-1369
  • německý kazatel povolaný do Prahy Karlem IV, kázal v němčině a v latině bohatým měšťanům a studentům, kritika církve (ale ne tak ostrá)
 25. Jan Milíč z Kroměříže
  • předchůdci Jana Husa
  • /-1374
  • ovlivněn Waldhauserem, kázal česky pro široké publikum v Betlémské kapli, duševní nemoc (konec světa, bývalý příznivec Karel IV nyní antikrist, vyhnanství)
 26. Tomáš Štítný ze Štítného
  • předchůdci Jana Husa
  • 1333-1409
  • První nábožensky vzdělávací próza od laika (dosud kněží a profesoři),snaha o srozumitelné přiblížení čistého křesťanství lidu, spíše snaha o harmonizaci, nikoli výzva k revoluci
  • Knížky šestery o obecných věcech křesťanských (rady ke správnému křesťanskému životu, ale i praktické)
  • Řeči besední (výchovný spis určený dětem, formou rozmluvy otce s dítětem)
  • Řeči sváteční a nedělní (sbírka textů pro sváteční besedování)
  • Knížka o šašiech ( překlad, vysvětlení šachu posloužilo k výkladu o poměrech mezi lidmi)
 27. literatura husitského obdbí
  • 1400-1470
  • zlidovění literatury, kritická, absence uměleckých obrazů, útvary:písně, kázání, polemiky, traktáty,odvetná kotolická próza
  • Jan Hus (1371-1415)
  • Petr chelčický (1390-1460)
  • Budyšínský rukopis (1420)
  • Jistebnický Kancionál (1450)
 28. Jan Hus
  • literatura husitského období
  • 1371-1415
  • rektor UK, od 1402 káže v Betlémské kapli, inspirace Johnem Wicleffem (dokonce někdy přejmul i názvy děl), nejdříve proklet (ale Václav IV se kvůli lidu postavil za něj) i nadéle v kazatelské činnosti pokračoval, interdik - nedodržován, později kritizuje prodávání odpustků (financování křížových válek) z nichž měl král profit a musí odejít do vyhnanství na Kozí hrádek, 1414 koncil v kostnici kvůli schizmatu, 1415 upálen, často psal nejdříve latinsky a až poté překlad do čj
  • Výklad víry, desatera a páteře ((páteře=otčenáše), vysvětlení tří hlavních modliteb, široký okruh čtenářů,útoky proti kněžstvu)
  • Dcerka (jméno podle první věty (slyš dcerko...), praktické rady jak správně žít)
  • Knížka o svatokupectví (nejbojovnější dílo Husa, kritika odpusků)
  • O církvi (latinský spis, zpracování Viklefových názorů (zpochybnění role papeže (hlavou je Kristus) a instituce církve jako takové, hlavní zdroj obvinění v Kostnici)
  • O šesti bludech (latinsky, 6 tezí v nichž se Hus rozchází s církví (stvoření, odpuštění hříchů, svatokupectví...)
  • Postila (Post illa verba=po těch slovech (vysvětlení následující po čtení evangelia), napsáno na Kozím hrádku, výklad jednotlivých odstavců bible,v podstatě souhrn kázání v Betlémské kapli)
  • Husovy listy (psané z Kostnice svým příznivcům, patetické)
  • (O českém pravopise)(možná, nahrazení spřežek (cz) diakretikou-napodobeníčkem (č))
 29. Petr Chelčický
  • literatura husitského období
  • 1390-1460
  • sedlák z jižních čech, bez univerzitního vzdělání, hlásil se k němu např. Tolstoj
  • O boji duchovním (traktát v němž Chelčický kritizuje jakýkoliv ozbrojený boj (i ten husitský)- pravý křesťan nemá se zlem bojovat násilím ale svou vírou)
  • O církvi svaté, O trojím lidu (zpochybnění tradiční dělení na trojí lid, dílem člověka, nikoli boha, jediné kritérium je mravnost)
  • Postila (Post illa verba=po těch slovech (vysvětlení následující po čtení evangelia),formou úvah o biblických textech Chelčický podává ucelený obraz svých myšlenek)
  • Sieť viery pravé (alegorické zobrazení církve jako sítě při lovu apoštola Petra s Kristem, napoprvé nic, napodruhé církev trhají především dvě velké ryby (papeč a císař), zároveň kritika celé společnosti)
 30. Budyšínský Rukopis
  • literatura husitského období
  • 1420
  • sborník husitských skladeb, autor Vavřinec z Březové, některé písně mají jak českou tak latinskou podobu
  • Žaloba Koruny české (kritika Zikmunda a kostnického koncilu)
  • Hádání Prahy s Kutnou Horou (spor Prahy (hezká žena) a KH (oškivá) před Kristovým soudní dvorem, Kristus chválí Prahu, cíl-získání nerozhodných učenců pro husitství)
 31. Jistebnický kanonciál
  • literatura husitského období
  • 1450
  • soubor duchovních písní (liturgické, příležitostné a bojové), ruzní neznámí autoři
  • Kdož su boží bojovníci
Author
TeaTime
ID
76997
Card Set
stredovek
Description
stredovek
Updated