starovek - antika

 1. starověké písemnictví
  • Mezopotámie
  • Staroegyptské
  • Staroindické
  • Perské
  • Čínské
  • Arabské
  • Japonské
  • Hebrejské - (řecké)
 2. Písemnictví Mezopotámie
  Epos o Gilgamešovi (3-2 tis. přnl, akkadský zápis (nivská verze), gilgameš trvdě vládne svým poddaným a nutí je stavět zeď, na prosbu lidí bohové sešlou enkida, spřátelí se, prožívají dobrodružsví (chuvava), enkidu umíra a poté gilgameš začne hledat nesmrtelnost-neuspěšně, vliv na díla jako je odyssea a bible (motiv potopy světa, vznik světa a člověka)
 3. Staroegyptské písemnictví
  • Kniha mrtvých (3-2 tis. přnl.,soubor textů vkládaných mrtvým do sargofágů s radami jak se chránit před nástrahami posmrtného života)
  • Vlastní životopis Sinuhetův (autobiografická povídka od vysokého úředníka)
 4. Staroindické písemnictví
  • Védy: (=náboženské vědění, básně, nejstarší 1500 přnl., védský dialekt (předchůdce sanskrtu))
  • Rgvéd (vědění o chvalozpěvech, nejstarší, soubor písní, modlitebních formulí)
  • Sámavéd (vědění o melodiích)
  • Atharvavéd (vědění o zaklínadlech)
  • Jadžurvéd (vědění o obětních formulích)
  • + mladší spisy (kometáře k védám) :
  • Bráhmany (návody na použití oněch formulí při modlidbě)
  • Upanišady (tajné nauky, neucelené filozofické spisy, přicházejí s karmou)

  • Purány (mladší alegorické eposy):
  • Ramajána (4. stol. přnl, hrdinský epos o princovi rámovi, jež byl se svou věrnou manželkou ve vyhnanství 14 let. Pohádkový děj, démoni, bohové, líčení exotické přírody)
  • Mahábhárata (4.stol přnl.-4.stol nl.,soubor básní, legend, lidových vyprávění a náboženských pojednání, nejdelší báseň vůbec, údajný autor Kršna Dvaipájan, bratrovražedná válka dvou rodů (potomci krále bharaty), bitvy, intriky, obsahuje BHAGAVADGÍTU (zpěv vznešeného, jádro hinduismu, rozhovor muže s jeho vozatjem krišnou, nakonec se mu zjeví jako pán tvorstva, oblíbená báseň))
  • Kámasútra (počátek našeho letopočtu, kniha rozkoší)
  • Šakuntala (lyrické drama, milostný příběh o šakuntale (dcera pozemšťana s nebeskou nymfou) končí štastně, hodně přirovnání, slovních hříček, hlavní je barvité líčení mil. vztahu - ne děj)
  • Oceán příběhů (soubor ústní lidové slovesnosti od básníka Somadéva)
 5. Perské písemnictví
  • Zarathustra (kočovný kazatel, avesta (staroíranský náboženský sborník,dualismus dobra a zla, permanentní boj dvou protipólů,, Tak pravil zarathustra od Nietzseho))
  • Tisíc vyprávění (3-7 stol nl., 200 příběhů, později se stala základem textu tisíc a jedna noc)
  • Firdausí (kniha králů (historická epopej íránu od stvoření světa až do současnosti, 50 odílů podle padesáti vládců))
  • Avicenna (1000 nl, 160 děl vědeckého (především lékařského) zaměření, Kniha uzdravení, Kánon lékařský)
 6. Čínské písemnictví - konfuciánství
  • Konfuciánství (tao=správná cesta dělání věcí, příklon k praktickému životu, každá má konat své povinnosti, důraz na řád a slušnost = li)
  • Konfucius (551-479 přnl., proměnil svůj dům na školu, poté 14 let hledal panovníka který by přijmul za své jeho názory)
  • Pět knih (Kniha písní (nejstarší sbírka čínské poezie (1000 přnl., milostná, svatební pracovní, hist. a mytologické náměty) dále Knihy listin,obřadů,jara a podzimu (autor konfucius) Kniha proměn (nejstarší filozofická kniha, autor čínský císař 3000 přnl.)
  • Čtyři knihy (samotné konfuciovo učení, většinou podané jeho žáky, nejdůležitější kniha Hovory (sbírka konfuciových výroků, hlavní zdroj filozofie konfuciánství))
 7. Čínské písemnictví - taoismus
  • Taoismus (tao-cesta, mystický přístup, cíl je splynutí s přírodou, nečinnost, netečnost)
  • Lao-c´ (600 přnl., podle legendy ho matka nosila tak dlouho, že se narodil s bílými vlasy, působil jako archivář, znechucen úpadkem chtěl odejít, strážce průsmyku ho ale přemluvil k zapsání jeho myšlenek, Kniha o cestě a ctnosti (základní text taoismu, iracionalita, mnohoznačnost, řada interpretací))
 8. Čínská poezie
  • Li Po (701-762 nl, nevázaný bouřlivák a tulák ale i milovník rušného života na císařském dvoře, utopil se v řece při snažení se o uchopení odrazu měsíce, témata: víno, přátelství,volnost, příroda, ale i sarkastické,časté užívání "já" - první výrazný básnický subjekt)
  • Tu Fu (přítel Li Pa, protikladné ražení, chtěl být úředníkem, kritické protiválečné verše (formálně dokonalý verš))
 9. Arabské písemnictví
  • Korán (= recitování, 610-632 nl.,114 sůr (mekkánské 90, medinské 24), jiní zapisovatelé než mohamed, inspirace řeckými texty, biblí, či staroarabskou slovesností, soubor etických i náboženských norem)
  • Hadís (=sunna, výroky a činy proroka a jeho 4 nástupců)
  • Šaría (soubor předpisů tvořící islamské právo)
  • Tisíc a jedna noc (definitivní podoba 1500 nl., nesourodý soubor, pohádek,bajek, legend, anekdot, základem je perských tisíc vyprávění)
 10. Japonské písemnictví + šintoismus
  • Šintoismus ( šinto = cesta bohů, 500 nl., žádné formální nauky ani zakladatel, přijímání prvků z jiných náboženství (jing a jang z číny))
  • Manjóšú (= sbírka 10 000 listů,700 nl., nejstarší antalogie jap. básní)
  • Kodžiki (= zaznamenání dávných událostí, 700 nl., nejstarší jap. kronika, mýty i fakta, + lidová slovesnost, zvyky i poezie)
 11. Hebrejské písemnictví
  • Bible (biblia = knihy nebo svitky, 200 překlad do řečtiny=septuaginta (80dní), překlad do latiny = vulgáta, 800 přeložil Ciril s Metodějem do staroslověnštiny,1360 leskovecko dráždanská bible, překlad nového zákona od Jana Blahoslava)
  • Starý zákon (4. stol přnl., hebrejsky, aramejsky, Genesis (=počátek, stvoření světa a lidí, vyhnání z ráje, potopa, Noe, babilónská věž, Abrahám, Izak, Jákob, Josef), Exodus (=odchod, Mojžíš odchází z Egypta, putování, končí předáním desatera), Levicitus (rituální předpisy pro kněze, budeš milovat bližního svého jako sebe samého), Numeri (ustanovení různých řádu izraelitů pod horou Sinaj a další putování Mojžíše), Deuteronomium (mojžíšovy proslovy vysvětlující smysl událostí, končí Mojžíšovou srmtí)
  • Nový zákon (48-120, evangelia: Matouš, Marek, Lukáš, Jan, epištoly (dopisy), zjevení Janovo (apokalipsa))
  • +Apokryfy (Apokryf o Jidášovi, Nikodémovo evangelium) X Kánon
 12. Antika - řecko (etapy)
  • Archaické (8-6 stol. přnl.)
  • Klasické (5-4 stol. přnl.)
  • Helenistické (3-1 stol. přnl.)
 13. Archaické období
  • 8-6 stol. přnl.
  • Homér
  • Hésiodos
  • Sapfó
  • Anakreon
  • Ezop
  • Pindaros
  • Hérakleitos z Efesu
  • Zenón z Eleje
 14. Homér
  • archaické období
  • 8-7 stol. přnl.
  • traduje se, že byl slepým potulným zpěvákem, o jeho rodiště se pře několik řeckých měst, hexametr, využil ústní tradice o trojské válce a vyprávění námořníků
  • Ilias (51 posledních dní dobývání Troje, patetičnost, dějově statický, nezáživný, Ilion = troja)
  • Odisea (41 posledních dní putování ale zprostředkovaně se dovídáme i minulá léta, komplikovanější děj, dynamičťější, zábavnější, více dialogů, bohové jsou zde polidštěni (lidské slabosti i vášně))
 15. Hésiodos
  • archaické období
  • 7 stol. přnl
  • rolník, psát v hexametru se naučil od potulných básníků
  • Práce a dny (nejstarší antický didaktický epos, poprvé silný autorský subjekt (výpověď v 1. osobě), motivací pro dílo je spor o dědictví s bratrem, 1 část (obviňuje bratra a soudce), 2 část (rady k hospodářství))
  • O původu bohů (nejstarší pojednání o řecké mytologii, líčí vývoj bohů)
 16. Sapfó
  • archaické období
  • 7-6 stol. přnl.
  • básnířka z ostrova Lesbos odkud musela odejít do vyhnanství do Sicilie, po návratu zde založila školu pro dívky - zvěsti o lesbické lásce, ukončila svůj život skokem ze skály kvůli nešťastné lásce
  • Písně (zlomek souboru vysoce subjektivní poezie, citová vzplanutí k jednotlivým dívkám, štěstí, smrt, svatební písně, při recitaci se hrálo na lyru - odtuď lyrické)
 17. Anakreon
  • archaické období
  • 6 stol. prnl.
  • motivy: víno ženy zpěv, populární a často napodobovaná ( u nás především v době obrození)
 18. Ezop
  • archaické období
  • 6 stol. přnl.
  • zakladatel bajek, údajně otrok mrzák co svou moudrostí předčil i filozofy, zabit lstí ze strany kněží
  • Bajky (zprvu se šířili ústně, sbírka až 4 stol. přnl.)
 19. Pindaros
  • archaické období
  • 518-433 přnl.
  • lyrická poezie určená pro sborový přednes, za svého života velmi uznáván, když Alexandr veliký dobyl Théby, ušetřil pouze chrám Dia a pindarův dům, v básních oslavoval nejen aristokracii ale i olympioniky
 20. Hérakleitos z Efesu
  • archaické období
  • 530-470 přnl.
  • filozof, zakladatel dialektiky, kvůli své nesrozumitelnosti byl považován za "temného filozofa". Oheň je pralátka, vše je jeho obměnou, "panta rhei"
 21. Zenón z Eleje
  • archaické období
  • filozof zabívající se především aporiemi (paradoxy), dokazují, že pohyb není možný (letící šíp, achyleus a želva)
 22. Klasické období
  • rozkvět městkých států, demokracie a dramatu (z dithyrambu hraného např. na městkých dionýsách, Tragédie = kozlí píseň)
  • dramatikové:
  • Aischylos
  • Sofoklés
  • Euripidés
  • Aristofanes
  • historikové:
  • Hérodotos z Halikarnasu
  • Thúkydidés
  • filozofové:
  • Platón
  • Aristotelés
 23. Aischylos
  • klasické období
  • 525-456 přnl.
  • těží z mytologie, hrdinové zodpovědní za své skutky ale překročení určitých norem je trestáno bohy, určitá rozdvojenost (oresteus je spravedlný mstitel otce ale zároveň bezbožný matkovrah), zavádí 2 herce, využívá dekorace a kostýmy
  • Peršané, Sedm proti Thébám, Upoutaný Prometheus, Orestea (trilogie)
 24. Sofokles
  • klasické období
  • 496-406 přnl.
  • věnuje se především morálnímu dilematu (pomsta orestea či pohřbení vladaře (Antigona)), zavádí 3 herce, síla bohů už není tak fatání, větší dramatyčnost, napětí, zavádí deux ex machina
  • Antigona, Oidipus král, Oidipus na Kolóně
 25. Euripides
  • klasické období
  • 495-405 přnl.
  • deux ex machina, do popředí se dostává psychologická analýza postav (důraz na vášně, především u žen, vetšinou vášně postupně hrdinu uplně pohltí), hrdinové váhají, jsou lidštější, ve hře jsou i obyčejní lidé, dokonce otroci
  • Médea (tradičně považována za zrádkyni nyní trpící žena zrazena v lásce) Šílený Hérakles, Infignie Taurská, Élektra
 26. Aristofanes
  • klasické období
  • 445-385 přnl.
  • invence, komedie kritizující nešvary a intriky v politice
  • Lysistraté (ženy donutí muže přestat válčit), Žáby, Vosy, Oblaka (satira na Sokrata)
 27. Hérodotos z Halikarnasu
  • klasické období
  • 485-430 přnl.
  • "otec historie"
  • Dějiny (dějiny řeckoperského světa od dob mýtických až po rok 479 (řeckoperské války), i přes určitou neobjektivitu jde o první zpracování dějin světa, zásahy bohů)
 28. Thukydidés
  • klasické období
  • 460-396 prnl.
  • "otec vědeckého dějepisu" k pramenům přistupoval kriticky, uváděl zdroje nebo původní znění, neuznával zásahy bohů
  • Dějiny peloponéské války (kvalitní jak z literárního tak faktického hlediska)
 29. Platón
  • klasické období
  • 427-347 přnl.
  • žák sokratův, zakladet školy Akademia, ideje, psal formou dialogu, kritik umění, rozpomínání, ostrov
  • Zákony, Spis o mravnosti a rétorice, Ústava, Obrana sofoklova (vím že nic nevím)
 30. Aristotelés
  • klasické období
  • 384-322 přnl.
  • žák platóna, učitel Alexandra makedonského, zakladatel školy Lykeion, obžalován z bezbožnosti, forma x látka, samoplození, centrum myšlení srdce, mozek chladič, teorie katarze (tělesné tekutiny určují duševní rovnováhu a zdraví)
  • Metafyzika, Poetika (3 jednoty) Rétorika, Politika, Peri Psyché (o duši), Logika
 31. Období helénistické
  • upadek literatury, vyumělkovanost, neoriginalita, příklon k intimitě a psychologii člověka
  • Theokritos
 32. Theokritos
  • helénistické období
  • 310-260 přnl.
  • sicilský básník, založil idylickou poezii (ovlivnil vergilia či bukolickou poezii)
 33. Římská literatura
  • drama:
  • Plautus
  • Terentius
  • Seneca
  • poezie:
  • Catullus
  • Vergilius
  • Horatius
  • Ovidius
  • próza:
  • Petronius
  • Apuleius
  • Tacitus
  • Cicero
 34. římské drama
  • Plautus
  • Terentius
  • Seneca
 35. římská poezie
  • Catullus
  • Vergilius
  • Horatius
  • Ovidius
 36. římská próza
  • Petronius
  • Apuleius
  • Tacitus
  • Cicero
 37. Plautus
  • římské drama
  • 250-184 přnl.
  • autor komedií jež přebíral z řeckých předloh a upravoval pro římského diváka, zpěv - podobné operetám, svěží vtipné s množstvím dialogů, obyčejné postavy
  • Lišák Pseudolus, Vychloubačný voják, Komedie o hrnci (později insp. k lakomci)
 38. Terentius
  • římské drama
  • 195-159 přnl.
  • otrok z kartága, méně fraškovité komedie než plautovy, elegantnější jazyk, zobrazují spíše vyšší vrstvy společnosti
  • Tchyně, Kleštěnec
 39. Seneca
  • římské drama
  • 4 přnl- 65 nl.
  • filozof, politik, dramatik, zpracovával látky z řecké mytologie, vášnivost, hrůznost, vychovával Nera, později obviněn ze spiknutí a spáchal sebevraždu
  • Zuřící Herkules (tragédie)
 40. Catullus
  • římská poezie
  • 84-54přnl.
  • milostná lyrika, ztvárnil své city k Lesbie - zakladatel subjektivní poezie, "nenávidím a miluji"
 41. Vergilius
  • římská poezie
  • 70-19 přnl.
  • podpora císaře augusta, ovlivnil vývoj eposu (průvodce v dantově komedii)
  • Aeneis (epos věnovaný císaři, cestoval kvůli němu po malé asii, nedokončil ho a ve své závěti ho chtěl spálit, císař ale odmítl, oslavuje starobylost římského národa, putování trojské hrdiny Aenea aby našel novou vlast, stejně jako Odysseus zažívá dobrodružství)
  • Bucolica (zpěvy pastýřské), Georgica (zpěvy rolnické)
 42. Horatius
  • římská poezie
  • 65-8 přnl.
  • přítel Vergilia, poezie prostá hlubokých citů ale dokonalá forma, satira, přírodní a reflexivní i vlastenecká lyrika, oficiální autor-pod ochranou císaře augusta ale přijímán chladněji než vergilius
  • Jamby, Satiry, Ódy, Listy (Ars poetica (umění básnické))
 43. Ovidius
  • římská poezie
  • 43-18 nl.
  • na příkaz císaře musel odejít do vyhnanství
  • Metamorphoses (proměny, epická skladba o proměnách světa a mytologických postav, začíná vznikem světa z chaosu a končí přeměnou caesara v kometu)
  • Listy heroin (21 fiktivních dopisů od hrdninů k jejich ženám, věrnost lásce)
  • Ars amatoria (umění milovat, radí mužům a ženám jak získat a udržet partnera, údajně v rozporu s císařovými názory-důvod k vyhnanství)
  • Tristia (žalozpěvy, napsány ve vyhnanství, žal nad vlastním osudem, prosí augusta o pomoc, zakladatel elegie)
 44. Petronius
  • římská próza
  • 0-65 nl.
  • žil na neronově dvoře - arbiter (určoval vkus), pro podezření ze spiknutí spáchal sebevraždu
  • Satyrikon (1 román, hodně satiry, parodie na všechny vrstvy římské společnosti, korupce, prodejnost žen..)
 45. Apuleius
  • římská próza
  • 125-180 nl.
  • spisovatel a učenec
  • Metamorphoses (= proměny čili zlatý osel, zobrazení rozličných vrstev římské společnosti z pohledu mladíka proměněného v osla)
 46. Tacitus
  • římská próza
  • dějepisec, "bez hněvu a stranění", po rocích, psychologické motivy jednání (touha po moci)
  • Dějiny (pesimista, morální úpadek)
 47. Cicero
  • římská próza
  • zabýval se rétorikou, politikou, filozofií a právem, překlady z řečtiny, popularizace řecké filozofie, obrana republiky "nikdo nemiluje bolest a nevyhledává ji, zkrátka protože je to bolest" - lorem ipsum, "jsme podrobeni zákonům abychom byli svobodní"
Author
TeaTime
ID
76725
Card Set
starovek - antika
Description
starovek - antika
Updated