Writing- 4.1.11

 1. 星期
  [xīngqī]

  • 1.
  • week
 2. 起床
  [qǐchuáng]

  • 1.
  • verb

  to get up; to rise; to get out of bed; to roll out of bed
 3. 咖啡
  coffee
 4. 新闻
  [xīnwén]  • 1.
  • noun

  news
 5. [zài]
 6. 电脑
  [diànnǎo]  • 1.
  • noun

  computer
 7. [shǒu]  • 1.
  • noun
  • [脑袋]

  head


  • 2.
  • noun
  • [头领]

  leader


  • 3.
  • adjective
  • [第一]

  first


  首富

  the richest person
  • 4.
  • adjective
  • [最早]

  first


  首发车时间为5:30。

  The first bus leaves at 5:30.
  • 5.
  • measure word- for poems and songs
  这是一首人们熟悉的古诗。

  This is a well-known old poem.
 8. [wán]  • 1.
  • adjective

  whole


  完整

  complete
  • 2.
  • verb
  • [完成]

  complete


  • 3.
  • verb
  • [耗尽]

  run out
 9. [gē]  • 1.
  • noun

  song


  • 2.
  • verb

  sing
 10. 开始
  [kāishǐ]  • 1.
  • verb

  start, begin
 11. 学校
  [xuéxiào]  • 1.
  • noun

  school
 12. 找到
  [zhǎodào]  • 1.
  • verb

  find
 13. 老师
  老师

  [lǎoshī]  • 1.
  • noun

  teacher
 14. [kè]  • 1.
  • noun
  • [学科]

  subject


  • 2.
  • noun
  • [学时]

  class


  • 3.
  • noun
  • [单元]

  lesson
  • measure word
  • jie2

  3节课

  three classes


 15. 我叫jeffrey
 16. [jiào]
 17. 觉得
  [juéde]  • 1.
  • verb
  • [感到]

  feel


  觉得有点冷

  feel a bit cold
  • 2.
  • verb
  • [认为]

  think
 18. [zhè]  • 1.
  • pronoun
  • [指人或事物]

  this
 19. 不错
 20. 准备
  [zhǔnbèi]  • 1.
  • verb


  prepare
 21. [zuò]

  make
 22. 吃饭
 23. [xǐ]

  • 1.
  • verb
  • [衣、碗等]

  wash
 24. [qiē]

  • 1.
  • verb

  cut
 25. [xiān]  • 1.
  • adjective
  • earlier, first
 26. [zhǔ]  • 1.
  • verb

  boil
 27. [tāng]  • 1.
  • noun
  • [热水]

  hot water


  • 2.
  • noun
  • [指食物]

  soup
 28. [wǎn]  • 1.
  • noun

  bowl
 29. 休息
  [xiūxi]  • 1.
  • verb

  rest
Author
jeffreytheliang
ID
76612
Card Set
Writing- 4.1.11
Description
writing
Updated