Lesson 81 - Lesoni Valu Taha

 1. Will you be able to come in a little while?
  te ke lava 'o ha'u 'anai?
 2. Lit. No, we are going with Kepu (and ) line fishing.
  'Ikai, te mau o mo Kepu 'o taumata'u
 3. will John be able to go?
  'E lava 'a Sione 'o 'alu?
 4. Yes, he will.
  'Io, 'e lava pe.
 5. Was Fotu able to sleep?
  Na'e lava 'a Fotu 'o mohe?
 6. Mary can not speak well.
  'Oku 'ikai ke lava 'a Mele 'o lea lelei.
 7. Can peter buy the food?
  'E lava 'e Pita 'o fakatau e me'akai?
 8. Is Fifita able to pay for the bus?
  'Oku lava 'e Fifita 'o totongi e pasi?
 9. It can be done!
  'Oku lava pe!
 10. It can't be done!
  'Oku ikai lava!
 11. I can't
  'Oku ikai te u lava
 12. Can you take my letter?
  Te ke lava 'o 'ave 'eku tohi?
 13. Yes, I can
  'IO, te u lava pe
 14. Will you be able to eat cat?
  Te ke lava 'o kai pusi?
 15. Will you be able to find the house?
  Te ke lava 'o 'ilo e 'api?
 16. Can you swim from here to there?
  Te ke lava 'o kakau mei heni ki he?
 17. Will you be able to take cold baths
  Te mou lava'o kaukau momoko?
 18. Can you anser my question?
  Te ke lava 'o tali 'eku fehu'i?
 19. Was William able to sleep last night?
  Na'e lava 'a Viliami 'o mohe 'anepo?
 20. Was Mary able to compiose the poem?
  Na'e lava 'e Mele 'o fa'u e maau?
 21. Will te girl be able to prepare the program?
  'E lava 'e he ta'ahine 'o fa'u e polokalama?
 22. Can your famliy take care of you?
  'E lava 'e ho famili 'o tauhi koe?
 23. I can't go
  'Oku 'ikai te u lava 'o alu
 24. Latu was not able to speak
  Na'e 'okai ke lava 'a latu 'i lea
 25. Peter was not able to inish his schooling
  Na'e 'ikai ke lava 'e Pita 'o faka'ois 'ene ako
 26. Can john sing in the meeting?
  'E lava 'a Sione 'o hiva he fakataha?
 27. Can mary make up a story?
  'Oku lava 'e Mele 'o fa'u ha talanoa?
 28. Can you fix the motor?
  Te ke lava 'o ngaahi e misini?
 29. Can you fix the door?
  Te ke lava 'o ngaahi e matapa?
 30. Fence
  'a
 31. poem
  maau
 32. program
  polokalama
 33. pusi
  cat
 34. to fish with line and hook
  taumata'u
Author
popeanthony
ID
76342
Card Set
Lesson 81 - Lesoni Valu Taha
Description
shumway
Updated