Weather Terms.txt

 1. 收看
  shōukàn
  to tune into
 2. 天气预报
  tiānqì yùbào
  weather forecast
 3. 阴雨
  yīnyǔ
  cloudy and rainy
 4. 以......为主
  yǐ ... wéizhǔ
  mainly
 5. 局部
  júbù
  area
 6. 少许
  shǎoxǔ a little
  a little
 7. 雨量
  yǔliàng
  rainfall
 8. 降温
  jiàngwēn
  to cool off
 9. 温度
  wēndù
  temperature
 10. 摄氏度
  shèshìdù
  degrees Celcius
 11. 暴雨
  bàoyǔ
  torrential rain
 12. 多云
  duōyún
  cloudy
 13. 转晴
  zhuǎnqíng
  to clear up (of weather)
 14. 潮湿
  cháoshī
  damp
 15. 干燥
  gānzào
  dry; arid
 16. 雾 wù
  fog
 17. 冰雹
  bīngbáo
  hail
 18. 雷阵雨
  léizhènyǔ
  thunder shower
 19. 打雷
  dǎléi
  thunder
 20. 刮风
  guāfēng
  windy
 21. 台风
  táifēng
  typhoon
 22. 风力
  fēnglì
  force of the wind
 23. 冷空气
  lěngkōngqì
  cold front
 24. 沙尘暴
  shāchénbào
  sandstorm
 25. 明天
  míngtiān
  tomorrow

 26. gàn
  to do
 27. 不一定
  bù yīdìng
  not certain
 28. 如果
  rúguǒ
  if
 29. 下雨 xiàyǔ
  to rain
 30. 天气
  tiānqì
  weather
 31. 出去 chūqù
  to go out
 32. 打算
  dǎsuàn
  plan
 33. 计划
  jìhuà
  to plan
 34. 决定
  juédìng
  to decide
 35. 天气预报
  tiānqìyùbào
  weather forecast
 36. 晴天
  qíngtiān
  sunny
 37. 雨天
  yǔtiān
  rainy
 38. 阴天
  yīntiān
  cloudy day
 39. 多云
  duōyún
  cloudy
 40. 大雾
  dàwù
  thick fog
 41. 郊游
  jiāoyóu
  field trip
 42. 收看
  shou1kan4
  To view, to watch TV, to receive TV channels
Author
davidwork2
ID
75406
Card Set
Weather Terms.txt
Description
Mandarin Chinese Vocabulary Words Related to Weather
Updated