B2-11 Vocab.txt

 1. south
  • nán
 2. southern part
  • nán bù
  • 南部
 3. cute
  • kě ài
  • 可爱
 4. comfortable, feeling well
  • shū fu
  • 舒服
 5. famous, well-known
  • yǒu míng
  • 有名
 6. only, just
  • zhǐ
 7. nature, natural
  • zì rán
  • 自然
 8. just recently, a moment ago
  • gāng gāng
  • 刚刚
 9. if, in case, in the event that
  • rú guǒ
  • 如果
 10. therefore, so
  • suǒ yǐ
  • 所以
 11. because
  • yīn wèi
  • 因为
 12. for number of, for how many
 13. Thailand
  • Tài Guó
  • 泰国
 14. Tiananmen Square
  • Tiān Ān Mén Guǎng Chǎng
  • 天安门广场
 15. region; place, room
  • dì fāng
  • 地方
 16. public square
  • guǎng chǎng
  • 广场
 17. duck
 18. Peking Duck
  • Běi Jīng kǎo yā
  • 北京烤鸭
 19. island
  • dǎo
 20. scenery, landscape
  • fēng jǐng
  • 风景
 21. express way
  • gāo sù gōng lù
  • 高速公路
 22. train (n)
  • huǒ chē
  • 火车
 23. building (architecture)
  • jiàn zhù
  • 建筑
 24. air, sky
  • kòng
 25. photograph
  • zhào piàn
  • 照片
 26. table; desk
  • zhuō zi
  • 桌子
 27. suggestion word
  • ba
 28. between, in middle
  • zhōng jiān
  • 中间
 29. to roast, to bake
  • kǎo
 30. to go on a business trip
  • chū chāi
  • 出差
 31. fun (to do)
  • hǎo wán
  • 好玩
 32. to reply, to answer
  • huí dá
  • 回答
 33. to chat, to gossip
  • liáo tiān
  • 聊天
 34. to travel
  • lǚ xíng
  • 旅行
 35. to pat, slap, to take (a photograph)
  • pāi
 36. to discuss, to talk over
  • tǎo lùn
  • 讨论
 37. to take a photograph
  • zhào xiàng
  • 照相
 38. Great Wall
  • cháng chéng
  • 长城
 39. Forbidden City
  • gù gōng
  • 故宫
 40. Summer Palace
  • yí hé yuán
  • 颐和园
Author
debbidot
ID
75133
Card Set
B2-11 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner Two Unit 10
Updated