B2-10 Vocab.txt

 1. low, beneath
 2. long, always
  • cháng
 3. short, brief
  • duǎn
 4. seldom
  • hěn shǎo
  • 很少
 5. daily, every day
  • měi tiān
  • 每天
 6. regular, usual, ordinary
  • tōng cháng
  • 通常
 7. cloudy
  • duō yún
  • 多云
 8. nice and cool (weather)
  • liáng kuài
  • 凉快
 9. below zero
  • líng xià
  • 零下
 10. warm (weather)
  • nuǎn huo
  • 暖好
 11. clear (weather)
  • qíng
 12. cloudy day, overcast
  • yīn tiān
  • 阴天
 13. dry, clean
  • gān
 14. high, above average
  • gāo
 15. cold
  • lěng
 16. each, every
  • měi
 17. fat, plump (person only)
  • pàng
 18. pretty
  • piào liàng
  • 漂亮
 19. wet
  • shī
  • 湿
 20. thin, lean (person only)
  • shòu
 21. comfortable, feeling well
  • shū fu
  • 舒服
 22. the same
  • yī yàng
  • 一样
 23. often
  • cháng cháng
  • 常常
 24. never
  • cóng bù
  • 从不
 25. always
  • zǒng shì
  • 总是
 26. not very windy
  • fēng bú dà
  • 风不大
 27. very windy
  • fēng hěn dà
  • 风很大
 28. to be windy
  • guā fēng
  • 刮风
 29. almost the same
  • chà bù duō
  • 差不多
 30. moreover, also
  • ér qiě
  • 而且
 31. even more
  • gèng
 32. really
  • zhēn de
  • 真的
 33. some, several
  • xiē
 34. for flat things
  • zhāng
 35. Christmas season
  • Shèng dàn jié
  • 圣诞节
 36. season, time period
  • jì jié
  • 季节
 37. heavy rain
  • dà yǔ
  • 大雨
 38. winter
  • dōng tiān
  • 冬天
 39. degree
 40. wind (n)
  • fēng
 41. drizzle, light rain
  • máo máo yǔ
  • 毛毛雨
 42. autumn
  • qiū tiān
  • 秋天
 43. sun
  • tài yáng
  • 太阳
 44. weather
  • tiān qì
  • 天气
 45. temperature
  • wēn dù
  • 温度
 46. snow (n)
  • xuě
 47. rain (n)
 48. cloud
  • yún
 49. pen, pencil
  • bǐ (zhī)
 50. holiday, festival; section, segment
  • jié
 51. to snow
  • xià xuě
  • 下雪
 52. to rain
  • xià yǔ
  • 下雨
 53. compare
 54. compare, make a comparison
  • bǐ yī bǐ
  • 比一比
 55. to ride on, to sit astride
 56. to talk, to discuss
  • tán
Author
debbidot
ID
75131
Card Set
B2-10 Vocab.txt
Description
Accent Mandarin Beginner Two Unit 10
Updated