deyim listesi.txt

 1. to sit down
  oturmak
 2. to stand up
  kalkmak
 3. to look at
  bakmak
 4. to look for
  aramak
 5. to put on
  giymek
 6. to take a bus (taxi etc.)
  otobuse (taksiye vs.) binmek
 7. to go to bed
  yatmak
 8. to get up
  kalkmak
 9. all right
  pekala,kabul,uygun,tamam
 10. I think
  zannedersem,kanaatimce,bence,galiba
 11. to catch a bus (train,boat)
  bir otobuse (trene,vapura) yetismek
 12. to get back
  donmek,geriye gelmek
 13. to get on
  (bir vasitaya) binmek
 14. to get off
  (bir vasitadan) inmek
 15. to get ready
  hazirlamak,hazir olmak,hazirlanmak
 16. come on
  haydi
 17. at first
  ilk once,once
 18. little by little
  azar azar,yavas yavas
 19. to wait for
  (birisini) beklemek
 20. how much
  kac para,ne fiyatta
 21. to go to sleep
  uyumak
 22. of course
  kuskusuz,tabii,elbette
 23. to take off
  cikarmak
 24. at all
  hic,katiyen
 25. to come to an end
  bitmek,sona ermek
 26. at last
  nihayet,sonunda
 27. for weeks (days,years)
  haftalardir (gunler,yillar)
 28. by myself (yourself,themselves etc.)
  kendi kendime (kendine,kendilerine,vb.)
 29. to get out
  (kapali bir yerden) cikmak,defolmak,cikarmak
 30. to catch cold
  soguk almak,usutmek
 31. by mistake
  yanlislikla,bilmeden
 32. to come from
  (bir yer) li olmak
 33. one by one (two by two)
  birer birer (ikiser ikiser)
 34. to have a walk, to go for a walk
  yuruyus yapmak, gezinti yapmak
 35. going to
  niyetinde olmak,kararinda olmak,hazirliginda olmak
 36. I hope
  umarim,insallah
 37. to go on
  devam etmek
 38. on foot
  yaya olarak,yuruyerek
 39. all day long
  butun gun
 40. by hand
  elden,elle
 41. hand-made
  elde yapilmis,el isi,el yapisi
 42. in pencil
  kursunkalemle
 43. all the time
  hep,devamli olarak
 44. to get better
  iyilesmek,sagligina kavusmak,duzelmek
 45. because of
  yuzunden,sebebiyle,'den dolayi
 46. just now
  simdi,az once
 47. to have got
  sahip olmak
 48. to make a fire
  ates yakmak
 49. to be afraid (of)
  (den) korkmak,cekinmek
 50. to be angry with
  kizmak,birisine darilmak
 51. to have a talk
  konusma yapmak,gurusmek
 52. if necessary
  gerekirse,icabederse
 53. to make money
  para kazanmak,para yapmak
 54. in ink
  murekkeple
 55. What's the matter ?
  Ne var ?,Ne oluyor ? Ne oldu ?
 56. to make friends
  arkadas olmak
 57. to ask for
  istemek,talep etmek
 58. at once
  derhal,hemen
 59. to be used to
  alisik olmak
 60. every other day
  gun asiri,iki gunde bir
 61. to go for a picnic
  piknige cikmak,piknik yapmak
 62. for ever
  ebediyen,ilelebet
 63. to catch fire
  ates almak,tutusmak
 64. to look after
  bakmak,ihtimam gostermek
 65. right away
  derhal,hemen
 66. do you mind
  sizce bir sakinca var mi ?, mahzuru var mi ?
 67. to fall asleep
  uyumak,uyuyakalmak
 68. to shut up
  sesini kesmek,susmak
 69. right here (then,now)
  tam burada (o zaman,simdi)
 70. to take a picture (photo)
  resim cekmek,fotograf cekmek
 71. to take a look at
  bakmak,bir bakivermek
 72. to take place
  vuku bulmak,olmak
 73. to turn off
  kapamak,durdurmak
 74. to turn on
  acmak,baslatmak
 75. to shake hands
  el sikmak,el sikismak
 76. to make room for
  yer acmak
 77. at present
  simdilik,su anda
 78. to take a seat
  bir yere (bir oturma yerine) oturmak
 79. to take care of
  ihtimam gostermek,bakmak,alakadar olmak
 80. to run away
  kacmak
 81. to fall in love with
  asik olmak
 82. more or less
  asagi yukari
 83. to get used to
  alismak
 84. by night (by day)
  geceleyin,geceleri (gunduzleri)
 85. from time to time
  zaman zaman,arada sirada
 86. to catch an illness
  bir hastaliga yakalanmak,hastalanmak
 87. to get to a place
  bir yere vasil olmak,varmak
 88. in a hurry
  aceleyle,acele,telas icinde
 89. to take part in
  istirak etmek,katilmak
 90. oh dear !
  aman Allahim,aman Yarabbi !
 91. to be tired of
  bakmak,gina getirmek,canina tak etmek
 92. to get ill (well,tired,wet etc.)
  hasta (iyi,yorgun,islak vs.) olmak

  • that's why
  • bu yuzden,bu sebepten
 93. in general
  umumiyetle,genellikle
 94. to go shopping
  alisverise gitmek
 95. upside down
  ba� a�a��
 96. to give up
  vazge�mek,b�rakmak
 97. to get away
  ka�mak,uzakla�mak
 98. no more
  daha,art�k,ba�kaca,hi�
 99. one after another (one after the other)
  birbirinin pe�inden,birbirinin arkas�ndan
 100. about to
  �zere olmak
 101. on one's way (to)
  bir yere giderken,oraya giderken
 102. to fall ill
  hastalanmak,hastal��a yakalanmak
 103. to send for
  �a��rmak,haber salmak
 104. it's time (to go,to work,to start�)
  (gitme,�al��ma,ba�lama�) vaktidir
 105. to think of
  d���nmek,akl�ndan ge�irmek
 106. on business
  i� sebebiyle,i� i�in,g�revle
 107. by accident
  kazara,istemeyerek,yanl��l�kla
 108. just a minute
  bir dakika,bir saniye (l�tfen)
 109. Why not ?
  ni�in,niye olmas�n,ni�in olmuyormu� ?
 110. at least
  en az,en a�a��
 111. to take an examination
  s�nava girmek,imtihan olmak
 112. now and then
  arada bir
 113. to make use of
  kullanmak,istifade etmek,yararlanmak
 114. to leave for
  bir yere do�ru yola ��kmak,bir yere gitmek i�in ayr�lmak
 115. what about�?
  ne haber ? �.. husunda ne dersiniz ?
 116. any longer
  art�k, daha uzun s�re
 117. see you later
  sonra g�r���r�z,�imdilik ho��a kal
 118. it's very good (kind) of you
  �ok iyisiniz,�ok naziksiniz
 119. face to face
  y�z y�ze,kar�� kar��ya
 120. Let (me,her,him�)
  (bana,ona�) izin verin,m�saade edin,b�rak�n
 121. it will be all right
  ziyan� yok,zarar� yok
 122. as soon as possible
  m�mk�n oldu�u kadar �abuk
 123. to go with
  �le gitmek,uymak
 124. in other words
  ba�ka bir tabirle,ba�ka bir deyimle
 125. day by day
  g�nden g�ne
 126. to break down
  bozulmak
 127. to be back
  geri gelmek,d�nmek
 128. by the side of
  yan�nda,yan�ba��nda,yak�n�nda
 129. to believe in
  inanmak,itikat etmek
 130. to grow old
  ya�lanmak,ihtiyarlamak
 131. as a rule
  ekseriyetle,genellikle,kural olarak
 132. on the whole
  genel olarak,her �ey dikkate al�n�rsa
 133. side by side
  yan yana
 134. to make way
  yol a�mak,yol vermek
 135. out of order
  bozuk,�al��maz durumda
 136. to go bad
  bozulmak,fena olmak,��r�mek
 137. to find out
  bulmak,ke�fetmek,��renmek
 138. the other day
  ge�en g�n,ge�enlerde
 139. here and there
  �urada burada
 140. to be in love (with)
  a��k olmak
 141. over there
  orada,o tarafta,o tarafa
 142. as soon as
  derhal,gelir gelmez,olur olmaz
 143. to look out
  dikkatli olmak,dikkat etmek
 144. by the pound (kilo,metre,litre�)
  paundla (kiloyla,metreyle,litreyle�)
 145. to give one's word
  s�z vermek
 146. according to
  �a g�re
 147. for nothing
  bedava,kar��l���n� vermeden
 148. to do without,to go without
  �siz yapmak,yoklu�una katlanmak
 149. to put a stop to
  durdurmak,son vermek
 150. straight on
  dosdo�ru,sapmadan
 151. to run over
  �st�nden ge�mek,ezmek,�i�nemek
 152. about the same
  hemen hemen ayn�
 153. to pay a call,to pay a visit
  ziyaret etmek,ziyaret yapmak
 154. far away
  uzakta
 155. to get married
  evlenmek
 156. to be on fire
  yan�yor olmak,yanmakta olmak,tutu�mak
 157. to like�better
  daha fazla sevmek,tercih etmek
 158. in peace
  bar�� i�inde,rahat,huzurlu
 159. on the way to
  �e giderken
 160. good-for nothing
  i�e yaramaz,haylaz
 161. next door
  biti�ik,yan� ba��ndaki,kom�u
 162. to take someone by the (hand,arm�)
  bir kimseyi (elinden,kolundan�) tutmak
 163. to know how to
  nas�l yap�ld���n� bilmek,fikri olmak
 164. to wake up
  uyanmak
 165. to do one's best
  elinden geleni yapmak
 166. as well
  keza,dahi,de,da
 167. by heart
  ezbere
 168. to look like
  benzemek,and�rmak,gibi olmak
 169. second-hand
  kullan�lm��,m�stamel
 170. to be over
  sona ermek
 171. to live on
  �ile beslenmek,�yiyerek ya�amak
 172. to go out
  d��ar� ��kmak,gitmek,s�nmek
 173. to throw away
  (l�zumu kalmad��� i�in) atmak
 174. out of date
  modas� ge�mi�,eski moda,eski,demode
 175. up to date
  modern,zamana ait,modaya uygun
 176. to catch by the arm (hand,leg�)
  kolundan (elinden,baca��ndan�) yakalamak
 177. in addition
  ilaveten,ek olarak
 178. off duty
  izinli,vazife ba��nda de�il
 179. on duty
  vazife halinde,vazife ba��nda,n�bet�i
 180. hand in hand
  elele,beraber,birlikte
 181. to come across
  rastlamak,tesad�f etmek
 182. step by step
  ad�m ad�m,yava� yava�
 183. any more
  bir daha,art�k,daha fazla
 184. to hear from
  �den haber almak
 185. this (that) will do
  i�ine yaramak,olmak,i�ini g�rmek
 186. to be sure of
  �den emin olmak,g�venmek
 187. in question
  s�z konusu,ad� ge�en
 188. to hear of
  i�itmi�li�i olmak,bilgisi olmak
 189. to be in a hurry
  acelesi olmak,tela�l� olmak
 190. to have nothing to do with
  ile ilgisi olmamak
 191. once upon a time
  vaktiyle,evvel zaman i�inde
 192. to get lost
  kaybolmak,yolunu kaybetmek
 193. to keep in mind
  hat�rda tutmak,unutmamak
 194. to be sorry for (somebody)
  bir kimseye �z�lmek,m�teessir olmak,ac�mak
 195. far off
  uzaklarda,uzaklara
 196. to change one's mind
  fikrini de�i�tirmek
 197. to lie down
  yatmak,uzanmak
 198. to hurry up
  acele etmek,h�zland�rmak
 199. on purpose
  kasten,isteyerek
 200. on time
  tam zaman�nda
 201. in time
  ba�lama veya hareket saatinden erken,vaktinden �nce,gecikmeden,vakitlice
 202. to make (one's) living
  (birinin,insan�n) hayat�n� kazanmas�
 203. sooner or later
  er ge�,eninde sonunda
 204. on one's side
  (birinin) taraf�nda,taraftar
 205. as to
  hususunda,konusunda,gelince
 206. for instance
  mesela,�rne�in
 207. out of the way
  sapa yerde,uzakta
 208. a great deal
  bir hayli,bir�ok,bir hayli �ok
 209. to slow down
  yava�lamak
 210. to be familiar
  a�ina olmak,haberdar olmak
 211. to keep one's word
  s�z�n� tutmak,s�z�nde durmak
 212. tired out
  yorgun,bitkin
 213. to be fast asleep
  derin uykuda olmak
 214. to set out
  yola ��kmak,yola koyulmak
 215. to turn over
  ba� a�a�� etmek,d�nmek
 216. to make up one's mind
  karar vermek
 217. for good
  daimi,devaml� olarak,temelli
 218. these days
  bu g�nlerde,�u s�ra
 219. to pick out
  se�mek
 220. help yourself
  buyurun,afiyet olsun
 221. out of doors
  a��k havada,d��ar�da
 222. to be one's turn
  (birinin) s�ras� olmak
 223. pretty
  olduk�a,epey,bir hayli
 224. as well as
  keza,dahi,kadar
 225. to get in
  i�eri girmek,s��mak
 226. to come true
  (r�ya,hayal) ger�ekle�mek
 227. to be in charge of
  idare etmek,y�k�ml�s� olmak,bakmak
 228. to manage to
  idare edebilmek,becerebilmek
 229. Who cares?
  kimin umrunda,kime ne
 230. it makes no difference
  farketmez,hepsi bir,nas�l olsa olur
 231. to get in touch with
  �le temasa ge�mek, �le temas etmek
 232. so and so
  falan falan,falanca
 233. to set fire to
  ate�e verme,tutu�turmak
 234. to call on
  ziyaret etmek
 235. to call out
  seslenmek,y�ksek sesle s�ylemek,�a��rmak
 236. to call at
  k�sa ziyarette bulunmak,u�ramak
 237. to call up
  telefon etmek,telefonla aramak
 238. to call for
  beraberce ba�ka bir yere gitmek i�in bir �ahsa u�ramak,al�p g�t�rmek
 239. to leave alone
  yaln�z b�rakmak,ili�memek,dokunmamak
 240. after all
  netice itibariyle,ne de olsa,her �eye ra�men
 241. inside out
  ters,i�i d���nda
 242. to be just going to
  bir �eyi yapmak �zere olmak
 243. to take after
  (aileden birisine) benzemek,�ekmek
 244. to put in touch with
  ba�lant� sa�lamak,kar�� kar��ya getirmek,g�r��t�rmek
 245. it can't be helped
  �aresiz,elde de�il
 246. to be proud of
  �ile iftihar etmek
 247. to let alone
  yaln�z b�rakmak,kendi haline b�rakmak
 248. over again
  tekrar
 249. to take a break
  teneff�s yapmak,ara vermek
 250. to pick up
  tutup almak,tutup kald�rmak
 251. as usual
  her zaman oldu�u gibi
 252. to be interested in
  ilgi duymak,zevk almak
 253. to know by sight
  uzaktan tan�mak
 254. to get rid of
  �den kurtulmak
 255. on the other hand
  buna kar��l�k,buna mukabil,di�er taraftan
 256. in need of
  ihtiyac�nda olmak,muhta� olmak
 257. for a change
  de�i�iklik i�in,de�i�iklik olsun diye
 258. the same as
  daha �nceki gibi,daha �nce oldu�u gibi
 259. once in a while
  arada bir
 260. to keep out (off,away)
  yakla�mamak,uzak durmak
 261. from now on
  bundan sonra,bundan b�yle ,art�k
 262. all of a sudden
  birden bire,aniden
 263. to let someone know
  bildirmek,haber vermek
 264. can't help
  elinde olmamak,olmadan edememek,istemeyerek yapmak
 265. never mind
  �nemi yok,ziyan� yok
 266. to put on weight
  �i�manlamak,kilo almak
 267. to get along well
  iyi ge�inmek
 268. I'm afraid
  korkar�m,korkar�m ki,maalesef
 269. so far
  �imdiye kadar,�u ana kadar
 270. to book a ticket (a seat)
  bilet almak,yer ay�rmak
 271. so- so
  ��yle b�yle
 272. for want of
  yoklu�u nedeniyle,yoklu�undan,olmad���ndan
 273. to (go) get on with
  devam etmek,kesmemek
 274. to hand in
  teslim etmek,vermek
 275. to run into
  rastlamak,tesad�f etmek
 276. not only � but also
  sadece�de�il�da
 277. to get going
  devam etmek,durmamak
 278. to take hold of
  tutmak
 279. to sit up
  yatmamak,uyumamak,uyan�k durmak
 280. to see about
  alakadar olmak,�i�in u�ra�mak
 281. in charge
  vazifeli,g�revli
 282. here you are
  i�te,i�te bak
 283. to point out
  i�aret etmek,g�stermek
 284. up and down
  a�a�� yukar�
 285. to be off
  paydos etmek,i�i b�rakmak
 286. to be mad about
  �ok hevesli olmak,bay�lmak
 287. to set off (out)
  yola ��kmak,yola koyulmak
 288. in sight
  g�r�n�rde,g�r�n�rlerde,meydanda
 289. that is (to say)
  yani, o demek ki,o anlama gelir ki
 290. to make clear
  a��klamak,belirtmek,iyice anlatmak,kafas�na sokmak,ayd�nlatmak
 291. an hour's (day's,week's�) wait
  bir saatlik (g�nl�k,haftal�k�) bekleyi�
 292. to feel like
  can� istemek,arzusunda olmak
 293. to run off
  ka��p gitmek,s�v��mak
 294. to fill out
  (bir liste veya m�racaat fi�i) doldurmak
 295. to stand still
  k�m�ldamadan durmak
 296. and so on
  ve saire, ve b�yle
 297. out of sight
  g�zden uzak,g�zden �rak
 298. to be tired out
  bitkin olmak,�ok yorulmak
 299. to set free
  b�rakmak,sal�vermek,serbest b�rakmak
 300. to take seriously
  ciddiye almak
 301. to put out
  s�nd�rmek
 302. used to
  Fiillerin �n�ne gelerek o fiilin ge�mi�te tekrarland���n� g�sterir
 303. to put off
  tehir etmek,sonraya b�rakmak,ertelemek
Author
canrey
ID
751
Card Set
deyim listesi.txt
Description
serr
Updated