Second grade (160 kanji)
 1. kazu
  number


 2. ta
  ō-i
  many,much


 3. man
  yorozu
  ten thousand


 4. han
  naka-ba
  half


 5. kei or gyō
  katachi
  shape


 6. ta
  futo-i
  fat


 7. sai
  hoso-i
  thin 8. hiro-i
  wide


 9. chō
  naga-i
  long


 10. ten
  bochi
  point


 11. gan
  maru
  circle 12. maji-waru
  mix 13. hikari
  light


 14. kaku
  kado,tsuno,sumi
  angle,corner


 15. kei
  haka-ru
  measure


 16. choku,jiki
  tada-chi,nao-su
  straight,correct


 17. sen
  line


 18. shi
  ya
  arrow


 19. jaku
  yowa-i
  weak


 20. kyō
  tsuyo-i
  strong 21. taka-i
  tall or high 22. ona-ji
  same


 23. shin
  oya
  parent


 24. bo
  haha,kaa
  mother


 25. fu
  chichi,tou
  father


 26. shi
  ane
  older sister


 27. kei
  ani
  older brother


 28. tei or dai
  otouto
  younger brother


 29. mai
  imōto
  younger sister


 30. ji or shi
  mizuka-ra
  oneself 31. tomo
  friend


 32. tai
  karada
  body 33. ke
  hair 34. atama
  head


 35. gan
  kao
  face


 36. shu
  kubi
  neck


 37. shin
  kokoro
  heart


 38. ji
  toki
  time


 39. weekday


 40. chō
  asa
  morning


 41. chū
  hiru
  daytime


 42. ya
  yoru
  night


 43. fun,bun
  wa-karu
  minute;understand


 44. shū
  week


 45. shun
  haru
  spring


 46. ka
  natsu
  summer


 47. shū
  aki
  autumn 48. fuyu
  winter


 49. kon
  ima
  now


 50. shin
  atara-shii
  new


 51. ko
  furu-i
  old


 52. kan,ken
  ma,aida
  interval 53. kata
  direction


 54. hoku
  kita
  north


 55. nan
  minami
  south 56. higashi,azuma
  east
 57. 西

  sei or sai
  nishi
  west


 58. en
  tō-i
  far


 59. kin
  chika-i
  near


 60. zen
  mae
  in front


 61. go,kou
  nochi,ushi-ro,ato
  behind


 62. nai
  uchi
  inside


 63. gai or ge
  soto,hoka,hazu-su
  outside 64. ba
  place


 65. chi or ji
  ground


 66. koku
  kuni
  country


 67. en
  sono
  garden


 68. koku
  tani
  valley


 69. ya
  no
  field


 70. gen
  hara
  field, origin


 71. ri
  sato
  village


 72. shi
  ichi
  city


 73. kyō or kei
  capital 74. kaze
  wind


 75. setsu
  yuki
  snow


 76. un
  kumo
  cloud


 77. chi
  ike
  pond


 78. kai
  umi
  sea


 79. gan
  iwa
  rock


 80. sei
  hoshi
  star


 81. shitsu
  muro
  room


 82. ko
  to or be
  door


 83. ka or ke
  ie
  house


 84. ji
  tera
  Buddhist temple


 85. tsū
  tō-ru
  pass through


 86. mon
  kado
  gates 87. michi
  road


 88. wa
  hanashi
  talk


 89. gen,gon
  i-u,koto
  say 90. kota-eru
  answer


 91. sei
  koe
  voice


 92. bun or mon
  ki-ku
  hear


 93. go
  kata-ru
  language


 94. doku
  yo-mu
  read


 95. sho
  ka-ku
  write


 96. ki
  shiru-su
  write down


 97. shi
  kami
  paper


 98. ga or kaku
  picture


 99. kai
  e
  picture


 100. zu
  haka-ru
  drawing


 101. kō or ku
  craft


 102. kyō
  oshi-eru
  teach


 103. sei
  hare
  fine


 104. shi
  omo-u
  think 105. kanga-eru
  think about


 106. chi
  shi-ru
  know


 107. sai,zai
  wazukani,zae
  ability


 108. ri
  kotowari
  reason


 109. san
  calculate


 110. saku
  tsuku-ru
  make


 111. gen or gan
  moto
  origin


 112. shoku
  ta-beru,ku-u
  eat,meal


 113. niku
  meat


 114. ba
  uma or ma
  horse


 115. gyū
  ushi
  cow


 116. gyo
  uo or sakana
  fish


 117. chō
  tori
  bird


 118. u
  ha or hane
  feather


 119. mei
  na-ku
  chirp


 120. baku
  mugi
  wheat


 121. bei or mai
  kome
  rice


 122. cha or sa
  tea


 123. shoku
  iro
  colour


 124. ō
  ki
  yellow


 125. koku
  kuro
  black


 126. rai
  ku-ru
  come


 127. kō or gyō
  i-ku,yu-ku,okonau
  go


 128. ki
  kae-ru
  return home


 129. ho
  aru-ku,ayu-mu
  walk 130. hashi-ru
  run


 131. shi
  to-maru
  stop


 132. katsu
  i-kiru
  active


 133. ten
  mise
  store


 134. bai
  ka-u
  buy


 135. bai
  u-ru
  sell


 136. go
  uma
  noon


 137. ki
  steam


 138. kyū
  yumi
  bow


 139. kai
  -times, torevolve


 140. kai or e
  a-u
  association


 141. so
  kumi
  association,team


 142. sen
  fune
  ship


 143. mei
  aka-rui
  bright


 144. sha
  yashiro
  company


 145. setsu
  ki-ru
  cut


 146. den
  electricity


 147. mai
  every 148. a-u
  fit 149. a-taru
  hit


 150. dai or tai
  base


 151. raku
  tano-shii
  pleasure


 152. kou
  ōyake
  public


 153. in
  hi-ku
  pull


 154. ka
  section


 155. ka
  uta
  song 156. katana
  sword


 157. ban
  number 158. mochi-iru
  use


 159. ka
  nani or nan
  what
Author
melmontoya
ID
74666
Card Set
Second grade (160 kanji)
Description
Second grade (160 kanji)
Updated