Tiếng Việt

 1. tôi
  I (formal)
 2. tên
  name
 3. be
 4. của
  of
 5. ...gì?
  what?
 6. đây là ____.
  this is ____.
 7. đây là những ____.
  these are ____.
 8. đó là ____.
  that is (sourthern) ____.
 9. kia là ____.
  that is (northern) ____.
 10. đó là những ____.
  those are (sourthern) ____.
 11. kia là những ____.
  those are (northern) ____.
 12. xin
  please, beg, ask for
 13. giới thiệu
  introduce
 14. với
  with
 15. Tôi tên là ____.
  Tên tôi là ____.
  Tên của tôi là ____.
  My name is ____.

  • I name be ____.
  • Name I be ____.
  • Name of I be ____.
 16. Pronoun (tôi) là ___.
  I am ____.

  (I) be ____.
 17. Tên của pronoun là gì?
  What is your name?

  Name of (you) be what?
Author
ChantelleVu
ID
74298
Card Set
Tiếng Việt
Description
Vietnamese
Updated