First grade (80 kanji) 1. ichi, itsu

  hito-tsu
  one


 2. ni, ji

  futa-tsu
  two


 3. san 
  mit-tsu
  three


 4. shi
  yot-tsu or yon
  four


 5. go
  itsu-tsu
  five


 6. roku
  mut-tsu
  six


 7. shichi
  nana-tsu
  seven


 8. hachi
  yat-tsu
  eight


 9. ku or kyū
  kokono-tsu
  nine 10. ten


 11. hyaku
  momo
  hundred


 12. sen
  chi
  thousand 13. ue
  top


 14. ka or ge
  shita
  below


 15. sa
  hidari
  left


 16. u or yū
  migi
  right


 17. chū
  naka
  inside, middle


 18. dai
  ō-kii
  large


 19. shō
  chii-sai
  small


 20. gatsu or getsu
  tsuki
  month; moon


 21. nichi
  hi
  day; sun


 22. nen
  toshi
  year 23. haya-i
  early


 24. moku; boku
  ki
  tree


 25. rin
  hayashi
  woods


 26. san
  yama
  mountain


 27. sen
  kawa
  river


 28. do
  tsuchi
  soil 29. sora
  sky


 30. den
  ta
  rice paddy


 31. ten
  ama
  heaven; sky


 32. sei or shō
  i-kiru or u-mu or nama
  life


 33. ka
  hana
  flower 34. kusa
  grass


 35. chū
  mushi
  insect


 36. ken
  inu
  dog


 37. jin or nin
  hito
  person


 38. mei or myō
  na
  name


 39. jo or nyo
  on'na
  female


 40. dan or nan
  otoko
  male


 41. shi or su
  ko
  child


 42. moku
  me
  eye


 43. ji or ni
  mimi
  ear 44. kuchi
  mouth


 45. shu
  te
  hand


 46. soku
  ashi
  foot or leg


 47. ken
  mi-ru
  see


 48. on
  ne or oto
  sound


 49. riki or ryoku
  chikara
  power


 50. ki or ke
  spirit


 51. en
  maru
  circle; yen


 52. nyū
  hai-ru or i-ru
  enter


 53. shutsu
  de-ru
  exit


 54. ritsu
  ta-tsu
  stand up


 55. kyū
  yasu-mu
  rest


 56. sen
  saki
  previous


 57. seki
  evening


 58. hon
  moto
  book


 59. bun or mon
  fumi
  writing


 60. ji
  azana
  character


 61. gaku
  mana-bu
  study


 62. school


 63. son
  mura
  village


 64. chō
  machi
  town


 65. shin
  mori
  forest


 66. sei
  tada-shii
  correct


 67. sui
  mizu
  water


 68. ka
  hi
  fire


 69. gyoku
  tama
  gem


 70. ō
  king


 71. seki
  ishi
  stone


 72. chiku
  take
  bamboo


 73. shi
  ito
  thread 74. kai
  shellfish


 75. sha
  kuruma
  wheeled vehicle


 76. kin
  kane
  gold


 77. u
  ame
  rain


 78. seki
  aka
  red


 79. sei
  ao
  blue


 80. haku
  shiro
  white
Author
melmontoya
ID
74262
Card Set
First grade (80 kanji)
Description
First grade (80 kanji)
Updated