March17

 1. 1. máfán
  trouble
 2. wǒ yǒu hěnduō máfán
  I have lots of trouble
 3. 2. bàoyuàn
  to complain
 4. wǒ bù xǐhuān bàoyuàn
  I don't like complaining.
 5. 3. bǐ
  pen
 6. 4. hēi de
  black color
 7. 5. lán de
  blue
 8. 6. jiè
  to lend/ borrow
 9. nǐ kě yi jiè wǒ nǐ de diànnǎo ma?
  Can you lend me your computer?
 10. 7. shéi
  who
 11. nǐ shì shéi
  Who are you?
 12. 8. zhòngyào
  important
 13. wǒ de gōngzuò fēicháng zhòngyào
  My work is very important.
 14. 9. gōngsī
  company
 15. 10. qǐng
  to invite
 16. wǒ qǐng nǐ chī wǎnfàn
  I would like to invite you to dinner
 17. 1. tóng yì
  to agree
 18. wǒ bur tóngyì zhège ānpái
  I don't agree with this schedule
 19. 2. zǎo yì diǎn
  a little earlier
 20. 3. shàng kè
  have class
 21. 4. bú cuò
  not bad
 22. 5. liú xíng
  popular
 23. iPAD fēicháng liúxíng
  Ipad is very popular
 24. 6. dǎ zhé
  discount
 25. 7. hé tóng
  contract
 26. 8. bié de
  other/ the other
 27. wǒ méiyǒu biéde gōngzuò
  I don't have any other jobs.
 28. 9. shì qíng
  • things
  • wǒ yǒu hěnduō shìqíng zuò
  • I have lots of things to do
 29. 10. yù dìng
  to book
 30. 11. kè hù
  client
 31. wǒ yǒu hěnduō kèhù
  I have lots of friends
Author
Philippe
ID
73989
Card Set
March17
Description
List of words Chinese
Updated