Group 1 Present Tense- Regular Verbs with examples.txt

 1. to take
  tomar

  • tomo
  • tomas
  • toma
  • tomamos
  • tomáis
  • toman
 2. to teach
  enseñar


  • enseño
  • enseñas
  • enseña
  • enseñamos
  • enseñáis
  • enseñan
 3. to rest
  descansar


  • descanso
  • descansas
  • descansa
  • descansamos
  • descansáis
  • descansan
 4. to look for
  buscar  • busco
  • buscas
  • busca
  • buscamos
  • buscáis
  • buscan
 5. to fight
  pelear
  • peleo
  • peleas
  • pelea
  • peleamos
  • peleáis
  • pelean
 6. to finish
  terminar
  • termino
  • terminas
  • termina
  • terminamos
  • termináis
  • terminan
 7. to listen
  escuchar
  • escucho
  • escuchas
  • escucha
  • escuchamos
  • escucháis
  • escuchan
 8. to dance
  bailar
  • bailo
  • bailas
  • baila
  • bailamos
  • bailáis
  • bailan
 9. to cook
  cocinar
  • cocino
  • cocinas
  • cocina
  • cocinamos
  • cocináis
  • cocinan
 10. to need
  necessitar


  • necesito
  • necesitas
  • necesita
  • necesitamos
  • necesitáis
  • necesitan
 11. to ask
  preguntar
  • pregunto
  • preguntas
  • pregunta
  • preguntamos
  • preguntáis
  • preguntan
 12. to be called
  llamarse
  • me llamo
  • te llamas
  • se llama
  • nos llamamos
  • os llamáis
  • se llaman
 13. to call
  llamar
  • llamo
  • llamas
  • llama
  • llamamos
  • llamáis
  • llaman
 14. to change
  cambiar
  • cambio
  • cambias
  • cambia
  • cambiamos
  • cambiáis
  • cambian
 15. to discover
  averiguar
  • averiguo
  • averiguas
  • averigua
  • averiguamos
  • averiguáis
  • averiguan
 16. to finish
  acabar
  • acabo
  • acabas
  • acaba
  • acabamos
  • acabáis
  • acaban
 17. to wash oneself
  lavarse

  • me lavo
  • te lavas
  • se lava
  • nos lavamos
  • os laváis
  • se lavan

  • me lavo
  • te lavas
  • se lava
  • nos lavamos
  • os laváis
  • se lavan
 18. to go to bed
  acostarse  • me acuesto
  • te acuestas
  • se acuesta
  • nos acostamos
  • os acostáis
  • se acuestan
 19. to repent
  arrepentirse
  • me arrepiento
  • te arrepientes
  • se arrepiente
  • nos arrepentimos
  • os arrepentís
  • se arrepienten
 20. to remember
  acordarse
  • me acuerdo
  • te acuerdas
  • se acuerda
  • nos acordamos
  • os acordáis
  • se acuerdan
 21. to sit down
  sentarse
  • me siento
  • te sientas
  • se sienta
  • nos sentamos
  • os sentáis
  • se sientan
 22. to wake up or to lie down
  despertarse
  • me despierto
  • te despiertas
  • se despierta
  • nos despertamos
  • os despertáis
  • se despiertan
 23. to get up
  levantarse
  • me levanto
  • te levantas
  • se levanta
  • nos levantamos
  • os levantáis
  • se levantan
 24. to forget
  olvidarse
  • me olvido
  • te olvidas
  • se olvida
  • nos olvidamos
  • os olvidáis
  • se olvidan
 25. to put on (clothing)
  ponerse

  • me pongo
  • te pones
  • se pone
  • nos ponemos
  • os ponéis
  • se ponen
 26. to find out
  enterarse
  • me entero
  • te enteras
  • se entera
  • nos enteramos
  • os enteráis
  • se enteran
 27. to complain
  quejarse
  • me quejo
  • te quejas
  • se queja
  • nos quejamos
  • os quejáis
  • se quejan
 28. to pass
  pasar  • paso
  • pasas
  • pasa
  • pasamos
  • pasáis
  • pasan
 29. to eat supper
  cenar
  • ceno
  • cenas
  • cena
  • cenamos
  • cenáis
  • cenan
 30. to invite
  invitar
  • invito
  • invitas
  • invita
  • invitamos
  • invitáis
  • invitan
 31. to abandon
  dejar

  • dejo
  • dejas
  • deja
  • dejamos
  • dejáis
  • dejan
 32. to help
  ayudar

  • ayudo
  • ayudas
  • ayuda
  • ayudamos
  • ayudáis
  • ayudan
 33. to study
  estudiar
  • estudio
  • estudias
  • estudia
  • estudiamos
  • estudiáis
  • estudian
 34. to speak
  hablar

  • hablo
  • hablas
  • habla
  • hablamos
  • habláis
  • hablan
 35. to ski
  esquiar
  • esquío
  • esquías
  • esquía
  • esquiamos
  • esquiáis
  • esquían
 36. to win, to gain
  ganar
  • gano
  • ganas
  • gana
  • ganamos
  • ganáis
  • ganan
 37. to hope
  esperar

  • espero
  • esperas
  • espera
  • esperamos
  • esperáis
  • esperan
 38. to work
  trabajar
  • trabajo
  • trabajas
  • trabaja
  • trabajamos
  • trabajáis
  • trabajan
 39. to travel
  viajar


  • viajo
  • viajas
  • viaja
  • viajamos
  • viajáis
  • viajan
 40. to treat
  tratar
  • trato
  • tratas
  • trata
  • tratamos
  • tratáis
  • tratan
 41. to buy
  comprar
  • compro
  • compras
  • compra
  • compramos
  • compráis
  • compran
 42. to watch, to look at
  mirar


  • miro
  • miras
  • mira
  • miramos
  • miráis
  • miran
 43. to pay
  pagar  • pago
  • pagas
  • paga
  • pagamos
  • pagáis
  • pagan
 44. to order, to mandate
  mandar


  • mando
  • mandas
  • manda
  • mandamos
  • mandáis
  • mandan
 45. to swim
  nadar


  • nado
  • nadas
  • nada
  • nadamos
  • nadáis
  • nadan
 46. to take
  llevar
  • llevo
  • llevas
  • lleva
  • llevamos
  • lleváis
  • llevan
 47. to take out
  sacar
  • saco
  • sacas
  • saca
  • sacamos
  • sacáis
  • sacan
 48. to touch, to play (an instrument)
  tocar


  • toco
  • tocas
  • toca
  • tocamos
  • tocáis
  • tocan
 49. to try
  intentar


  • intento
  • intentas
  • intenta
  • intentamos
  • intentáis
  • intentan
 50. to respond
  responder


  • respondo
  • respondes
  • responde
  • respondemos
  • respondéis
  • responden
 51. to believe
  creer


  • creo
  • crees
  • cree
  • creemos
  • creéis
  • creen
 52. to sell
  vender

  • vendo
  • vendes
  • vende
  • vendemos
  • vendéis
  • venden
 53. to promise
  prometer  • prometo
  • prometes
  • promete
  • prometemos
  • prometéis
  • prometen
 54. to learn
  aprender
  • aprendo
  • aprendes
  • aprende
  • aprendemos
  • aprendéis
  • aprenden
 55. to understand
  comprender

  • comprendo
  • comprendes
  • comprende
  • comprendemos
  • comprendéis
  • comprenden
 56. to eat
  comer
  • como
  • comes
  • come
  • comemos
  • coméis
  • comen
 57. should, ought to
  deber
  • debo
  • debes
  • debe
  • debemos
  • debéis
  • deben
 58. to own
  poseer
 59. to put in
  meter

  • meto
  • metes
  • mete
  • metemos
  • metéis
  • meten
 60. to read
  leer  • leo
  • lees
  • lee
  • leemos
  • leéis
  • leen
 61. to run
  correr
  • corro
  • corres
  • corre
  • corremos
  • corréis
  • corren
 62. to open
  abrir
  • abro
  • abres
  • abre
  • abrimos
  • abrís
  • abren
 63. to admit
  admitir
  • admito
  • admites
  • admite
  • admitimos
  • admitís
  • admiten
 64. to attend
  assistir

  • asisto
  • asistes
  • asiste
  • asistimos
  • asistís
  • asisten
 65. to recieve
  recibir
  • recibo
  • recibes
  • recibe
  • recibimos
  • recibís
  • reciben
 66. to suffer
  suffrir

  • sufro
  • sufres
  • sufre
  • sufrimos
  • sufrís
  • sufren
 67. to argue
  discutir
 68. to go up
  subir
  • subo
  • subes
  • sube
  • subimos
  • subís
  • suben
 69. to write
  escribir
  • escribo
  • escribes
  • escribe
  • escribimos
  • escribís
  • escriben
 70. to hear
  oir

  • oigo
  • oyes
  • oye
  • oímos
  • oís
  • oyen
 71. to live
  vivir


  • vivo
  • vives
  • vive
  • vivimos
  • vivis
  • viven
 72. to flee
  huir  • huyo
  • huyes
  • huye
  • huimos
  • huís
  • huyen
 73. to build
  construir
  • construyo
  • construyes
  • construye
  • construimos
  • construís
  • construyen
 74. to distribute
  distribuir  • distribuyo
  • distribuyes
  • distribuye
  • distribuimos
  • distribuís
  • distribuyen
 75. to replace
  sustituir
  • sustituyo
  • sustituyes
  • sustituye
  • sustituimos
  • sustituís
  • sustituyen
 76. to include
  incluir
  • incluyo
  • incluyes
  • incluye
  • incluimos
  • incluís
  • incluyen
 77. to dimish
  disminuir
  • disminuyo
  • disminuyes
  • disminuye
  • disminuimos
  • disminuís
  • disminuyen
 78. to be (starts with s)
  ser


  • soy
  • eres
  • es
  • somos
  • sois
  • son
 79. to be (starts with e)
  estar
  • estoy
  • estás
  • está
  • estamos
  • estáis
  • están
Author
alysshas
ID
73519
Card Set
Group 1 Present Tense- Regular Verbs with examples.txt
Description
group 1 verbs, present tense
Updated