March1

 1. 1. hái méi yǒu
  not yet
 2. 2. wáng qiú
  tennis
 3. 3. dǎ
  to play
 4. wǒ xǐ huān dǎ wǎng qiú
  I like playing tennis
 5. 4. jīng cháng
  usually
 6. wǒ jīng cháng hē kā fēi
  I usually drink coffee.
 7. 5. yě
  also
 8. wǒ yě fēi cháng lèi
  I am also very tired
 9. 6. hèn shǎo
  very few
 10. 7. ān jìng
  quiet
 11. Shanghai bù ān jìng
  Shanghai is not quiet.
 12. 8. yǔ mǎo qiǔ
  badminton
 13. 1. gē ge
  elder brother
 14. 2. jié jié
  elder sister
 15. 3. mèi mèi
  Younger sister
 16. 4. dì dì
  younger brother
 17. 5. ài
  love
 18. wǒ ài chī sā lā
  I love Salad.
 19. 6. qǐng jìn
  please come in
 20. 7. qǐng zuò
  Please take a seat
 21. 8. diàn yǐng
  movie
 22. nǐ zuì xǐ huān shén me diàn yǐng?
  What's your favorite movie?
 23. 9. tīng yīn yuè
  listen to music
 24. nǐ xǐ huān tīng yīn yuè ma?
  Do you like listening to music?
 25. 1. xiǎo jiě
  Miss
 26. 2. jiǎn tóu fa
  haircut
 27. 3. zěn me
  how
 28. nǐ zěn me qù Shanghai?
  How do you go to Shanghai?
 29. 4. yì jià
  advice
 30. nǐ yǒu shénme yìjiàn?
  What's your advice?
 31. 5. shì hé
  fit/ suitable
 32. zhège gōngzuò bú shìhé nǐ
  This job doesn't fit you.
 33. 6. hǎo kàn
  good looking
 34. 7. xí guàn
  habit/ be used to...
 35. wǒ bù xíguàn Shanghai de tiānqì
  I am not use to Shanghai's weather.
 36. 8. xià yi cì
  next time
 37. 9. huān yíng guāng lín
  Welcome
Author
Philippe
ID
71800
Card Set
March1
Description
Vocabulary
Updated