QUIZ #10 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. CHAN-SAN WA TAKAHASHI-SAN (_____) HANA O MORAIMASHITA.
  NI
 2. WATASHI WA TANJOOBI NI HAHA NI SUKAAFU (_____) AGEMASHITA
  O
 3. DO-YOOBI NI ASAKUSA DE O-MATSURI (______) ARIMASU
  GA
 4. WATASHI WA KURUMA (_____) ARIMASU.
  GA
 5. WATSHI WA EIGA NO KIPPU (_____) NI-MAI (_____) ARIMASU.
  GA, X
 6. TOOKYOO RESUTORAN WA (_____) RESUTORAN DESU KA.

  KIREINA RESUTORAN DESU.
  DONNA
 7. SUMISU-SAN WA (_____) NI EIGA NO KIPPU O MAORAIMASHITA KA.

  TOMDACHI NI MORAIMASHITA
  DARE
 8. KINOO NO KNOSAATO WA (_____) DESHITA KA.

  TOTEMO YOKATTA DESU
  DOO
 9. NICHI-YOOBI NI (_____) DE BAAGEN-SEERU GA ARIMASU KA.

  TOOKYOO DEPAATO DE ARIMASU
  DOKO
 10. SHUMATSU NI ISSHO NI EIGA O (_____).--MIMASU

  EE, MIMASHOO
  MIMASEN KA
 11. DOKO DE (_____).--AIMASU

  TOOKYOO EKI WA DOO DESU KA.
  AIMASHOO
 12. EAKON O (_____).--TSUKEMASU

  IIE, KEKKOO DESU
  TSUKEMASHOO KA
 13. DEWA, MADO O (_____).--AKEMASU

  HAI, ONEGAISHIMASU
  AKEMASHOO KA.
 14. IS IT ALL RIGHT TO TAKE A PHOTOGRAPH OF THIS PICTURE?
  KONO E NO SHASHIN O TOTTE MO II DESU KA.
 15. IS IT ALL RIGHT TO USE THIS PEN?
  KONO PEN O TSUKATTE MO II DESU KA.
 16. THIS IS THE ENTRANCE, SO PLEASE DON'T PARK YOUR CAR HERE.
  KOKO WA IRIGUCHI DESU DARA, KURUMA O TOMENAIDE KUDASAI.
 17. PLEASE DON'T PUT ANY WASABI IN THE SUSHI
  SUSHI NI WASABI O IRENAIDE KUDASAI
 18. MR. SMITH IS READING A NEWSPAPER NOW.
  SUMISU-SAN WA IMA SHIMBUN O YONDE IMASU.
 19. HAVE YOU ALREADY WRITTEN THE REPORT ABOUT THE MEETING?
  MOO KAIGI NO REPOOTO O KAKIMASHITA KA
 20. MR. SMITH WENT TO MR. TAKAHASHI'S HOUSE, BUT MR. TAKAHASHI WAS NOT AT HOME
  SUMISU-SAN WA TAKAHASHI-SAN NO UCHI NI IKIMASHITA GA, TAKAHASHI-SAN WA UCHI NI IMASENDESHITA.
 21. MR. TAKAHASHI LIVES IN YOKOHAMA
  TAKAHASHI-SAN WA YOKOHAMAM NI SUNDE IMASU
 22. MR. SMITH IS EMPLOYED BY ABC FOODS
  SUMISU-SAN WA ABC FUUZU NI TSUTOMETE IMASU.
 23. MR. SMITH KNOWS MS. ITO
  SUMISU-SAN WA ITOO-SAN O SHITTE IMASU
 24. THEY SELL CONCERT TICKETS AT CONVENIENCE STORES
  KOMBINI DE DONSAATO NO KIPPU O UTTE IMASU.
 25. MR. SMITH IS GOOD AT TENNIS
  SUMISU-SAN WA TENISU GA JOOZU DESU.
 26. MR. TAKAHASHI LIKES FRUIT
  TAKAHASHI-SAN WA KUDAMONO GA SUKI DESU
 27. MR. SMITH UNDERSTANDS JAPANESE.
  SUMISU-SAN WA NIHON-GO GA WAKARIMASU
 28. I WANT TO GO TO A SPA.
  WATASHI WA ONSEN NI IKITAI DESU.
 29. I HAVE A HEADACHE
  WATASHI WA ATAMA GA ITAI DESU.
 30. SUMISU-SAN WA KAIGI NO MAE (_____) SHIRYOO O YOMIMASHITA.
  NI
 31. FUTATSU-ME NO KADO (_____) HIDARI (_____) MAGATTE KUDASAI.
  O, NI
 32. DEPAATO NO SAKI (_____) TOMETE KUDASAI.
  DE
 33. TAKAHASHI-SAN WA SHIBUYA (_____) DENSHA (_____) ORITE, BASU (_____) NORIMASU.
  DE, O, NI
 34. SHIBUYA (_____) ASAKUSA (_____) CHIKATETSU (_____) 40-PUN KAKARIMASU.
  KARA, MADA, DE
 35. TAKAHASHI-SAN WA HONKON (_____) ICHI-SHUUKAN(_____) IMASHITA
  NI, X
 36. SHINKANSEN WA 8-JI(_____) TOOKYOO EKI (_____) DETE, 10-JI (_____) KYOOTO EKI (_____) TSUKIMASU.
  NI, O, NI, NI
 37. KOKO (_____) CHUUSHA-KINSHI DESU (_____), KURUMA(____) TOMENAIDE KUDASAI.
  WA, KARA, O
 38. SHUUMATSU NI (_____) O SHIMASHITA KA.

  GINZA NI ITTE, KAIMONO O SHIMASHITA.
  NANI
 39. (_____) OOSAKA-SHISA NI DENWA O SHIMASHITA KA.

  KAIGI NO MAE NI SHIMASHITA.
  ITSU
 40. (_____) KAISHA NI IKIMASU KA.

  SHIBUYA DE CHIKATETSU NI NOTTE, GINZA DE ORIMASU. gINZA KARA KAISHA MADE 10-PUN ARUKIMASU
  DOOYATTE
 41. TOOKYOO KARA OOSAKA MADE HIKOOKI DE (_____) KAKARIMASU KA.

  1-JIKAN GURAI KAKARIMASU
  DONOGURAI
 42. SUMISU-SAN WA GORUFU (_____) JOOZU DESU.
  GA
 43. TAKAHASHI-SAN NO OTOOSAN WA GINKOO (_____) TSUTOMETE
  NI
 44. KONSAATO NO KIPPU WA DOKO (_____) UTTE IMASUKA.
  DE
 45. DOO SHIMASHITA KA.

  ATAMA (_____) ITAI DESU
  GA
 46. SUMISU-SAN NO OKAASAN WA SANFURANSHISUKO (_____) SUNDE IMASU
  NI
 47. SUMISU-SAN WA IMA NANI O SHITE IMASU KA.

  KAIGISHITSU DE TAKAHASHI-SAN TO HANASHI O (_____)
  SHITE IMASU
 48. TAKAHASHI-SAN NO DENWA-BANGOO O (_____) KA.

  IIE, (_____)
  SHITTE IMASU, SHIRIMASEN
 49. WATASHI WA KINOO PAATII NI (_____) GA, ISOGASHIKATTA DESU KARA, IKIMASEN DESHITA.
  IKITAKATTA DESU
Author
kluv76
ID
71056
Card Set
QUIZ #10 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
FINAL QUIZ LESSON 12-25
Updated