Chinese

 1. Hallo
  • Nǐ hǎo
  • 你好
 2. My name is Michael Enz
  • Wǒ jiào yán mǐn hào.
  • 我 叫 顏 閔 浩
 3. I am Switzerland person
  • Wǒ shì ruì shì rén
  • 我 是 瑞 士 人
 4. I love noodles
  • Wǒ aì mìan
  • 我 愛 麵
 5. beef & bread
  • níu roù & mìanbāo
  • 牛肉 & 麵包
 6. You are welcome
  • Bú kèqì
  • 不 客氣
 7. I don't know
  • Wǒ bù zhī daò
  • 我 不 知 道
 8. older brother
  • gēge
  • 哥哥
 9. younger brother
  • dìdi
  • 弟弟
 10. mother
  • māma
  • 母親
 11. father
  • bàba
  • 父親
 12. older sister
  • jǐejǐe
  • 姐姐
 13. younger sister
  • meìmei
  • 妹妹
 14. grandfather
  • yéye
  • 爺爺
 15. grandmother
  • naǐnai
  • 祖母
 16. I want green tea
  • Wǒ yào lǜ chá
  • 我 要 綠 茶
 17. Class starts
  • shàng kè
  • 上課
 18. Class is over
  • xià kè
  • 下課
 19. teacher
  • lǎoshī
  • 老師
 20. I am NTU exchange student
  • Wǒ shì taí dà de jīaohùan xúe shēng
  • 我 是 台大 的交換學生
 21. I'm very happy to know you
  • Wǒ hěn gāoxìng rènshì nǐ
  • 我 很 高興 認識 你
 22. month - Jan. - Dec.
  • yùe - yī yùe - shí èr yùe
  • 月 - 一月 - 十二月
 23. week - Monday - Sunday
  • xīngqī - xīngqī yī - xīngqī rì | tiān
  • 星期 - 星期一 - 星期日| 天
 24. correct - incorrect
  • duì le - bú duì
  • 對了 - 不對
 25. null
  • líng
  • O
 26. one
 27. two
  • èr
 28. three
  • sān
 29. four
 30. five
 31. six
  • liù
 32. seven
 33. eight
 34. nine
  • jiǔ
 35. ten
  • shí
 36. hundred
  • bǎi
 37. thousend
  • qiān
 38. Miss
  • xiǎojiě
  • 小姐
 39. Mr.
  • xiānsheng
  • 先生
 40. Mrs.
  • tàitai
  • 太太
 41. NTD
  • kuài
 42. this how much?
  • zhèige duōshǎo qián?
  • 這個 多少 錢
 43. too expensive
  • tài guì le
  • 太貴了
 44. cheaper little
  • piányi yīdiǎn(r)
  • 便宜 一點(兒)
 45. I'm sorry
  • duìbùqǐ
  • 對不起
 46. not possible
  • bù xíng
  • 不行
 47. Ok, I give you 20% discount (down to 80%)
  • hǎo, wǒ gěi nǐ dǎ bā zhé
  • 好, 我 給 你 打八 折
 48. to buy
  • mǎi
 49. thanks
  • xièxie
  • 謝謝
 50. morning
  • zǎo
 51. to be
  • shì
 52. (negative)
  • bú (wenn ` folgt)
  • bù (wenn -´v folgt)
 53. to eat
  • chī
 54. to drink
 55. steamed buns
  • bāo zi
  • 包子
 56. sandwich
  • sān mín zhì
  • 三明治
 57. cake
  • dàngāo
  • 蛋糕
 58. hamburger
  • hànbǎo
  • 漢堡
 59. waffle
  • sōng bǐng
  • 鬆餅
 60. coffee
  • kāfēi
  • 咖啡
 61. cola
  • kělè
  • 可樂
 62. water
  • shuǐ
 63. milk
  • niúnǎi
  • 牛奶
 64. tea
  • chá
 65. milktea
  • năi chá
  • 奶茶
 66. What do you eat/drink? (You eat/drink what?)
  • nǐ chī / hē shén me?
  • 你 吃 / 喝 什 麼?
 67. altogether
  • yí gòng
  • 一共
 68. cup
  • bēi zi
  • 杯子
 69. one egg (one=measureword)
  • yí ge dàn
  • 一個 蛋
 70. apple
  • píng guŏ
  • 蘋果
 71. ball
  • qiú
 72. orange (fruit)
  • j´ü zi
  • 桔子
 73. repeat after me (follow me speak)
  • gēn wǒ shuō
  • 跟 我 說
 74. dictation
  • tīngxiě
  • 聽寫
 75. say it again (again say one time)
  • zài shuō yí cì
  • 再 說 一 次
 76. Do you understand?
  • dǒng bù dǒng?
  • 懂 不 懂?
 77. Any questions? (Have don't have question)
  • yǒu méiyǒu wèntí?
  • 有 沒有 問題?
 78. I have (a) question
  • wǒ yǒu wèntí
  • 我 有 問題
 79. which tone?
  • jǐ shēng?
  • 幾 聲?
 80. first/second/third/fourth/neutral tone
  • yì/èr/sān/sì/qīng shēng
  • 一/二/三/四/輕 聲
 81. open your book (to open book)
  • dǎ kāi shū
  • 打 開 書
 82. page X
  • dì X yè
  • 第 X 頁
 83. bye (again see)
  • zàijiàn
  • 再見
 84. nevermind; it doesn't matter
  • méi guān xi
  • 没 关 系
 85. excuse me
  • bù hǎo yì si
  • 對不起
 86. two pieces of sth.
  • liǎng ge
  • 兩 個
 87. piece of (measureword)
  • kuài
 88. pizza
  • pīca
  • 比薩
 89. beer
  • pí jiǔ
  • 啤酒
 90. red whine
  • hóng jiǔ
  • 紅 酒
 91. soy milk
  • dòujiāng
  • 豆漿
 92. (measureword for books/magazines)
  • běn
 93. chinesisch (book)
  • zhōngwén shū
  • 中文 書
 94. englisch (book)
  • yīngwén shū
  • 英文 書
 95. französisch (book)
  • fǎwén shū
  • 法文 書
 96. big
 97. middle
  • zhōng
 98. small
  • xiǎo
 99. (measureword for sticks, rods, pencils, etc.)
  • zhī
 100. pen
 101. (measureword for long, thin things [fish, river, road, trousers, etc.])
  • tiáo
 102. fish
  • y´ü
 103. and | or
  • hàn | huò
  • (only in Taiwan) | 或
  • 和 (in China)
 104. to receive
  • shōu
 105. to return / to look for
  • zhǎo
 106. to sell
  • mài
 107. car
  • chē
 108. I/me/my
 109. You/your (informal)
 110. You/your (polite)
  • nín
 111. He/his (rén) | She/her (nǚ)
  • tā | tā
  • 他 | 她
 112. We/us/our
  • wǒmen
  • 我們
 113. They
  • tāmen
  • 他們
 114. that
 115. cafeteria
  • cāntīng
  • 餐廳
 116. wish you birthday happy
  • zhù nǐ shēngrì kuàilè
  • 祝 你 生日 快樂
 117. this evening | what did you eat?
  • jīntiān wǎnshàng | nǐ chī le shén me?
  • 今天 晚上 | 你 吃 什麼?
 118. this morning
  • jīntiān zǎoshàng
  • 今天 早上
 119. to spend
  • huā
 120. it costs
  • tā zhí
  • 它 ?
 121. free (of charge/cost)
  • miǎnfèi
  • 免費
 122. black/dark
  • hēi
 123. vegetables
  • cài
 124. hot dog
  • rè gǒu
  • 熱 狗
 125. ham
  • huǒ tuǐ
  • 火 腿
 126. to like
  • xǐhuan
  • 喜歡
 127. can (of beer)
  • guàn
 128. bottle
  • píng
 129. How old are you?
  • nǐ jǐ suì?
  • 你 幾 歲?
 130. shopping (buy things)
  • mǎi dōng xi
  • 買 東 西
 131. north
  • běi
 132. east
  • dōng
 133. south
  • nán
 134. west
  • 西
 135. northeast / southwest
  • dōng běi / xī nán
  • 東 北 / 西 南
 136. chinese cabbage
  • báicài
  • 白菜
 137. catty (1 catty = 600 gram | 1 kg = 1,6 catty)
  • jīn
 138. color
 139. white
  • bái
 140. black
  • hēi
 141. red
  • hóng
 142. green
 143. blue
  • lán
 144. yellow
  • huáng
 145. purple
 146. pink
  • fěn hóng
  • 粉 紅
 147. grey
  • huī
 148. orange
  • j´ü
 149. brown
  • kāfēi
  • 咖啡
 150. dark
  • shēn
 151. light (color)
  • qiǎn
 152. to see
  • kàn
 153. good-looking
  • hǎokàn
  • 好看
 154. to listen
  • tīng
 155. handsome
  • shuài
 156. beautiful
  • měi
 157. only one
  • zhǐ (yǒu) yí ge
  • 只 (有) 一 個
 158. gram
  • gōngkè
  • 公克
 159. How mutch?
  • jǐ kuài qián?
  • 幾 塊 錢?
 160. (Fragestellung; Endwort nötig)
  (Bei Verneinung nicht)
  • nǐ mǎi chē ma?
  • 你 買 車嗎?
  • nǐ mǎi mǎi chē?
  • 你 買 買 車?
 161. to ride a bike
  • qí jiǎo tà chē
  • 騎 腳 踏 車
 162. (measureword for car, etc.)
  • liàng
 163. bowl
  • wǎn
 164. no discount
  • bù èr jià
  • 不 二 價
 165. OK? (Can?)
  • hǎo bù hǎo | xíng bù xíng | kěyǐ bù kěyǐ | huì bù huì
  • 好 不 好 | 行 不 行| 可以 不 可以 | 會 不 會
 166. to go
 167. toilet(room) / restroom
  • cèsuǒ / xǐshǒujiān
  • 廁所 / 洗手間
 168. Japan
  • rìběn
  • 日本
 169. USA (america country)
  • měiguó
  • 美國
 170. kind, variety, type
  • zhǒng
 171. very (adv.)
  • hěn
 172. ten thousand
  • wàn
 173. too (adv.)
  • tài
 174. dot, point, o'clock | to count
  • diǎn
 175. to be acceptable (possible)
  • xíng
 176. tired
  • lèi
 177. hungry
  • è
 178. thirsty
 179. cold
  • lěng
 180. hot
 181. fat
  • pàng
 182. thin
  • shòu
 183. tall
  • gāo
 184. short
  • ǎi
 185. I am ___and ___.
  • wǒ yòu ___ yòu ___.
  • 我 又 ___ 又 ___.
 186. left
  • zuǒ
 187. right
  • yòu
 188. straight
  • zhí
 189. to walk/go
  • zǒu (lù qù)
  • 走 (路 去)
 190. to turn
  • zhuǎn
 191. cellphone
  • shǒu jī
  • 手 機
 192. bank
  • yín háng
  • 銀 行
 193. exchange money
  • huàn qián
  • 換 錢
 194. Taiwan Dollar
  • tái bì
  • 台 幣
 195. US Dollar
  • měi jīn
  • 美 金
 196. Euro
  • ōu yuán
  • 歐 元
 197. Yuan
  • rénmínbì
  • 人民幣
 198. also
 199. cheers
  • gānbēi
  • 乾杯
 200. but
  • kěshì
  • 可是
 201. because
  • yīnwèi
  • 因為
 202. all/both
  • dōu
 203. wait a moment
  • děng yí xià
  • 等 一 下
 204. fruit
  • shuǐ guǒ
  • 水 果
 205. dumpling
  • shuǐ jiǎo
  • 水 餃
 206. ice (cream)
  • bīng (qílín)
  • 冰 (淇淋)
 207. What time? (o'clock)
  • jǐ diǎn?
  • 幾 點?
 208. minute
  • fēn
 209. quarter (1/4 | 3/4)
  • kè (yí kè | sān kè)
 210. A.M. -> midday -> P.M. -> midnight
  • shàngwǔ -> zhōngwǔ -> xiàwǔ ->bànyè
  • 上午 -> 中午 -> 下午 -> 半夜
 211. now
  • xiàn zài
  • 現 在
 212. backpack
  • bēi bāo
  • 背 包
 213. bag (or purse, one carrys around)
  • bāobāo
  • 包包
 214. school bag
  • shū bāo
  • 書 包
 215. plastic bag
  • dài zi
  • 袋 子
 216. night market
  • yè shì chǎng
  • 夜 市 場
 217. supermarket
  • chāo shì
  • 超 市
 218. traditional
  • chuán tǒng
  • 傳 統
 219. the most/best
  • zuì hǎo
  • 最 好
 220. difficult/hard
  • nán
 221. easy
  • róng yì
  • 容 易
 222. bargaining (kill price)
  • shā jià
  • 殺 價
 223. please | to invite
  • qǐng
 224. airplane
  • fēijī
  • 飛機
 225. ticket
  • piào
 226. sick/ill
  • shēngbìng
  • 生病
 227. to need
  • xūyào
  • 需要
 228. soup
  • tāng
 229. to pay
 230. to pay with credit card
  • shuākǎ
  • 刷卡
 231. credit card
  • xìnyòngkǎ
  • 信用卡
 232. (measureword for credit card, flat objects, surnames)
  • zhāng
 233. then, in that case
  • nà me
  • 那 麼
 234. cash
  • xiànjīn
  • 現金
 235. christmas card
  • shèngdàn kǎ
  • 聖誕 卡
 236. bill
  • zhàng
 237. to hit
 238. to give a phone call
  • dǎ diàn huà
  • 打 電 話
 239. facebook
  • liǎn shū
  • 臉 書
 240. to brush
  • shuā
 241. teeth
 242. letters
  • xìn
 243. gold
  • jīn
 244. check (bank)
  • zhī piào
  • 支 票
 245. new
  • xīn
 246. old
  • jiù
 247. old friend
  • lǎo péng yǒu
  • 老 朋 友
 248. surname (yán)
  • xìng
 249. name/ to be called (min hào)
  • jiào
 250. to be polite
  • kèqi
  • 客氣
 251. to smoke
  • chōuyān
  • 抽煙
 252. by the way (just thought of something)
  • duì le
  • 對 了
 253. to have come, been brought
  • lái le ("le" indicates past)
  • 來 了
 254. (mine / your / his / etc.) [suffix indication modification]
  • de (wǒ de / etc.)
  • 的 (我 的 / etc.)
 255. May I ask?
  • qǐngwèn
  • 請問
 256. have a meal (eat rice)
  • chī fàn
  • 吃 飯
 257. to fill in sth. (forms)
  • tián
 258. forms (to fill out)
  • biǎo
 259. we are all foreigners
  • wǒmen dōu shì wàiguórén
  • 我們 都 是 外國人
 260. travellers check
  • lǚxíng zhīpiào
  • 旅行 支票
 261. take-out | take away
  • wàidài | dàizǒu
  • 外带 | 帶走
 262. eat inside (iside use)
  • nèi yòng
  • 内 用
 263. Happy Mothersday! (wish you mother festival happy)
  • zhù nín mǔqīn jié kuàilè
  • 祝 您 母親 節 快樂
 264. to make an appointment
  • yuē
 265. time
  • shíjiān
  • 時間
 266. hello (telephone)
  • wéi
 267. to be in, at, on
  • zài
 268. who, whom
  • shéi
 269. there
  • nàlǐ
  • 那裡
 270. here
  • zhèlǐ
  • 這裡
 271. to be wrong (number dialed)
  • dǎ cuò le
  • 打 錯 了
 272. just kidding
  • kāi wán xiào
  • 開 玩 笑
 273. mosquito
  • wén zi
  • 蚊 子
 274. classroom
  • jiào shì
  • 教 室
 275. which
 276. (measureword for person)
  • wèi
 277. to would like, want, think
  • xiǎng
 278. to arrive
  • dào
 279. home, house
  • jiā
 280. to do, make
  • zuò
 281. today
  • jīntiān
  • 今天
 282. tomorrow
  • míngtiān
  • 明天
 283. yesterday
  • zuótiān
  • 昨天
 284. to leave a message
  • liú huà
  • 留 話
 285. to have breakfast / lunch / dinner
  • chī zǎofàn / zhōngfàn or wǔfàn / wǎnfàn
  • 吃 早飯 / 中飯 or 午飯/ 晚飯
 286. to cook (to do meal)
  • zuòfàn
  • 做飯
 287. to do homework
  • zuò zuòyè
  • 做 作業
 288. to watch movies
  • kàn diànyǐng
  • 看 電影
 289. to watch TV
  • kàn diànshì
  • 看 電視
 290. theater
  • xìyuàn
  • 戲院
 291. shrimp
  • xiārén
  • 蝦仁
 292. last / next (for week or month)
  • shàngge / xiàge
  • 上個 / 下個
 293. last / next / this (for year)
  • qù / míng / jīn (nián)
  • 去 / 明 / 今 (年)
 294. springroll
  • chūnjuǎn
  • 春卷
 295. just / exactly / then
  • jiù
 296. when (what time?)
  • shén me shíhòu
  • 什 麼 時候
 297. to have time
  • yǒu kòng
  • 有 空
 298. thing, matter, affair, business
  • shì
 299. ne (used at the end of a sentence as an interrogative)
  you do not have. do you?
  • nǐ méi yǒu xìnyòngkǎ. nǐ ne?
  • 你 沒 有 信用卡. 你 呢?
 300. to be busy
  • máng
 301. half
  • bàn
 302. sugar
  • táng
 303. whats up?
  • shén me shì?
  • 甚 麼 事?
 304. Hong Kong
  • xiāng gǎng
  • 香 港
 305. to get up
  • qǐ chuáng
  • 起 床
 306. history
  • lì shǐ
  • 歷 史
 307. to sleep / go to bed
  • shuì jiào
  • 睡 覺
 308. to be short of (one minute befor six)
  • chà (chà yī fēn liù diǎn)
  • 差 (差 一 分 六 點)
 309. head
  • tóu
 310. to worry
  • chóu
 311. umbrella
  • yǔsǎn
  • 雨傘
 312. feet
  • jiǎo
 313. cloudy day
  • yīn tiān
  • 陰 天
 314. rainy day
  • xià yǔ
  • 下 雨
 315. to fall down
  • shuāi dǎo
  • 摔 倒
 316. made of rice (rice result)
  • mǐ guǒ
  • 米 果
 317. to take/bring (an umbrella)
  • dài sǎn or. ná
  • 帶 傘 or. 拿
 318. (don't) to forget
  • (bú yào) wàng jì
  • (不 要) 忘 記
 319. to remember
  • jì de
  • 記 得
 320. Where are you?
  • nǐ zài nǎlǐ?
  • 你 在 哪裡?
 321. to wash
 322. hand
  • shǒu
 323. to take a bath/shower
  • xǐ zǎo
  • 洗 澡
 324. (measureword for room)
  • jiān
 325. (measureword for floor)
  • lóu
 326. upstairs / downstars
  • lóu shàng / lóu xià
  • 樓 上 / 樓下
 327. side
  • miàn
 328. rigth side / left side
  • yòu biān/ zuǒ biān (miàn; also possible)
  • 右 邊 / 左 邊 (面)
 329. inside / outside
  • lǐ miàn / wài miàn
  • 裡面 / 外面
 330. front / back
  • qián miàn / hòu miàn
  • 前 面 / 後 面
 331. above, top / under, beneath, bottom
  • shàng miàn / xià miàn
  • 上 面 / 下 面
 332. opposite side / this side
  • duì miàn / zhè miàn
  • 對 面 / 這 面
 333. public telephone
  • gōngyòng diànhuà
  • 公用 電話
 334. (on the) table
  • zhuō zi (shàng miàn)
  • 桌 子 (上 面)
 335. chair
  • yǐ zǐ
  • 椅 子
 336. on the floor/ground
  • zài dì shàng
  • 在 地 上
 337. watch
  • biǎo
 338. shoes
  • xié
 339. hot (fire) pot
  • huǒ guō
  • 火 鍋
 340. dictionary
  • zìdiǎn
  • 字典
 341. character (alphabetic)
 342. Philippins
  • fēilǜbīn
  • 菲律賓
 343. airport
  • jī chǎng
  • 機 場
 344. more or less (left right)
  • zuǒ yòu
  • 左 右
 345. between (in the middle of)
  • zhōng jiān
  • 中 間
 346. departement store
  • bǎihuò gōngsī
  • 百貨 公司
 347. company
  • gōngsī
  • 公司
 348. leather shoes
  • píxié
  • 皮鞋
 349. a pair of / one of a pair
  • shuāng / 隻
  • 雙 / zhī
 350. to should / ought to
  • yīnggāi
  • 應該
 351. to take (bus, taxi, etc.) / sit
  • zuò
 352. pubic bus
  • gōngchē
  • 公車
 353. bus stop / to stand
  • zhàn
 354. to stand up
  • zhàn qǐ lái
  • 站 起 來
 355. bus number / road
 356. to get off (a bus, train, etc.)
  • xiàchē
  • 下車
 357. to get on (a bus, train, etc.)
  • shàngchē
  • 上車
 358. crossing / intersection
  • lùkǒu
  • 路口
 359. flavor
  • kǒu wèi
  • 口 味
 360. chocolate
  • qiǎokèlì
  • 巧克力
 361. vanilla
  • xiāng cǎo
  • 香 草
 362. strawberry
  • cǎo méi
  • 草 莓
 363. cherry
  • yīng táo
  • 櫻 桃
 364. coconut
  • yē zi
  • 椰 子
 365. red bean
  • hóng dòu
  • 紅 豆
 366. sesame
  • zhī ma
  • 芝 麻
 367. banana
  • xiāng jiāo
  • 香 蕉
 368. (measureword for buildings)
  • dòng
 369. house
  • fáng zi
  • 房 子
 370. apartement
  • gōngyù
  • 公寓
 371. how?
  • zěn me
  • 怎 麼
 372. to drive
  • kāichē
  • 開車
 373. from / to
  • cóng / dào
  • 從 / 到
 374. street
  • jiē
 375. toward
  • wǎng
 376. to pass / cross / go over
  • guò
 377. (measureword for lamps)
  • zhǎn
 378. traffic light (red green light)
  • hóng lǜ dēng
  • 紅 綠 燈
 379. train station
  • huǒchē zhàn
  • 火車 站
 380. clock
  • zhōng
 381. hour
  • xiǎoshí
  • 小時
 382. MRT
  • jié yùn
  • 捷 運
 383. to lose
  • diū le
  • 丟 了
 384. open / close | on / off
  • kāi / guān
  • 開 / 關
 385. open the door / window
  • kāi mén / chuāng
  • 開 門 / 窗
 386. room
  • fángjiān
  • 房間
 387. to rent
  • chūzū
  • 出租
 388. landlord
  • fángdōng
  • 房東
 389. to learn
  • xué
 390. rent
  • fángzū
  • 房租
 391. utility fee (water-electricity-bill)
  • shuǐdiànfèi
  • 水電費
 392. to count
  • suàn
 393. deposit
  • yājīn
  • 押金
 394. furniture
  • jiājù
  • 家具
 395. bed
  • chuáng
 396. pillow
  • zhěn tóu
  • 枕 頭
 397. in addition
  • hái
 398. closet / wardrobe
  • yīguì
  • 衣櫃
 399. to put
  • fàng
 400. clothes, dress
  • yīfú
  • 衣服
 401. clothing cabinet
  • yī guì
  • 衣 櫃
 402. living room
  • kètīng
  • 客廳
 403. kitchen
  • chúfáng
  • 廚房
 404. bathroom
  • xǐzǎojiān.
  • 洗澡間
 405. clock
  • zhōng
 406. cabinet / cupboard
  • guì zi
  • 柜 子
 407. sofa
  • shāfā
  • 沙發
 408. (windows) curtain
  • chuāng lián
  • 窗 帘
 409. carpet
  • dì tǎn
  • 地 毯
 410. picture (painting)
  • huà
Author
Anonymous
ID
70986
Card Set
Chinese
Description
ME
Updated