renesance-obrození

 1. renesance - svět
  • Dante Alighiery
  • Francesco Petrarca
  • Giovanni Boccacio
  • Niccolo Machiavelli
  • Francois Villon
  • Francois Rabelaise
  • Michel de Montaigne
  • Miguel de Cervantes Saavedra
  • Lope de Vega
  • Geofrey Chaucer
  • William Shakespeare
 2. renesance - It
  • Dante Alighiery
  • Francesco Petrarca
  • Giovanni Boccacio
  • Niccolo Machiavelli
 3. renesance - Fr
  • Francois Villon
  • Francois Rabelaise
  • Michel de Montaigne
 4. renesance - Šp
  • Miguel de Cervantes Saavedra
  • Lope de Vega
 5. renesance - GB
  • Geofrey Chaucer
  • William Shakespeare
 6. Dante Alighiery
  • renesance
  • 1265-1321
  • Božská komedie (beatrice, č. 3,"komedie",Vergilius)
  • O monarchii (vyzdvihována císařská moc nezávyslá na papeži)
 7. Francesco Petrarca
  • renesance
  • 1304-1374
  • Zpěvník (milostná lyrika)
 8. Giovanni Boccaccio
  • renesance
  • 1313-1375
  • Dekameron (100 novel, kniha krve a rozkoše, 10 urozených lidí uniká před morem a vypráví si, vykreslují mravy souč. it,erotika, dílo kritizováno z nemravnosti)
 9. Niccolo Machiavelli
  • renesance
  • 1469-1527
  • Vladař (traktát,preferuje vládu silného jedince,proti papežské a proticísařské dílo)
  • Mandragora (komedie, společenská satira, kritika církve, děj: kupec přiměje neplodného advokáta aby se vyspal s jeho ženou,(přípravek prvního zabíjí) nakonec všichni šťastní)
  • "účel světí prostředky"
 10. Francois Villon
  • renesance
  • 1431-1463
  • Malý testament (satirické básně)
  • Velký testament (písně, básně, kritika společnosti i jeho samého,zamýšlí se nad svým pohnutým osudem, prostředí : pařížské podsvětí, paláce...)
 11. Francois Rabelaise
  • renesance
  • 1494-1553
  • Gargantua a Pantagruel (o obrech, satira církve a spol.,kritika scholastické výchovy)
 12. Michel Montaigne
  • renesance
  • 1533-1592
  • fr, zakladatel eseje, humanistický filozof, později z něj čerpali osvícenci
  • Eseje (úvahy na všemožná témata z pohledu autora, sám se zkoumá, důraz na rozum)
 13. Miguel de Cervantes Saavedra
  • renesance
  • 1547-1616
  • Důmylsný rytíř Don Quijote de la Mancha (šílená dobrodružství, kontrast, končí vystřízlivěním a posléze smrtí, prvním záměrem byla ale pouze satira na rytířské romány)
 14. Lope de Vega
  • renesance
  • 1562-1635
  • Dramatik, zakladatel španělské komedie (drama i komedie zárověň a nedodržovaní 3 jednot), komedie pláště a díky
  • Ovčí pramen (čerpá ze španělské historie)
 15. Geffrey Chaucer
  • renesance
  • 1340-1400
  • Canterburské povídky (poutníci si vyprávějí příběhy, rozmanité osobnosti i témata, častá ironie, humor, láska k přírodě)
 16. William Shakespeare
  • renesance
  • 1564-1616
  • I.
  • Zkrocení zlé ženy, sen noci svatojánské, kupec benátský, Mnoho poviku pro nic, Richard II/III, Jindřich IV-VI, Romeo a Julie
  • II.
  • Othello, Hamlet, Makbeth
  • Sonety
 17. renesance a humanismus - čechy
  • Bohuslav Hasištejnský (lat)
  • Kornel ze Všehrd (č)
  • Jan Blahoslav (č)
  • Adam z Veleslavína (č)
  • Václav Hájek z Libočan (č)
 18. Bohuslav Hasištejnský
  • renesance
  • 1461-1510
  • Žaloba ke sv. václavu na mrav čechů
  • O ubohosti čech
  • O lidské bídě
  • Přední humanista, katolík, psal latinsky
 19. Kornel ze Všehrd
  • renesance
  • 1460-1520
  • Předmluva (stala se programem národního humanismu, vzdělanci mají psát česky)
  • Knihy Devatery (právnický spis zaměřený proti šlechtě (pro měšťanstvo))


 20. Jan Blahoslav
  • renesance
  • 1523-1571
  • Akta jednoty bratrské (soubor spisů, pamětí dok. řádu)
  • Muzika (příručka hudební teorie)
  • Šamotulský Kancionál (převážně převzaté)
  • Filipika proti musomusům
  • Překlad nového zákona (velice kvalitní - jeho následníci ji přeložili celou - bible Kralická ve stejném duchu)
 21. Adam z Veleslavína
  • renesance
  • 1546-1599
  • nakladatelsko překladatelská činnost, jeho éra je považována za období rozmachu češtiny (doba velesavínova)
  • Kalendář historický (ke každému dni vypravování k hist. události)
 22. Hájek z Libočan
  • renesance
  • /-1553
  • Kronika česká (fakticky nepřesná ale čtivá, propaguje šlechtu (je jimi podporován))
 23. Baroko - svět
  • John Milton
  • Gongorimus
  • (šp. přebujelost metafor, košatost, nesrozumitelnost)
  • Marinismus
  • (it. alegorie, slovní hríčky, gradace, rozvoj techniky básnění ale vytrácí se myšlenka, prázná rétorika, převážně milostná)
  • Literatura preciózní
  • (vyumělkovaná a strojná, velice nesrozumitelná, salóní)
 24. John Milton
  • baroko
  • 1608-1674
  • Ztracený ráj (duchovní epos, biblické téma stvoření světa a vyhnání z ráje)
  • Ráj opět nabytý
 25. Baroko - čechy
  • Jan Amos Komenský
  • Bohuslav Balbín
  • Antonín Koniáš
 26. Jan Amos Komenský
  • baroko
  • 1592-1670
  • Pansofie (sloučení věd i jazyků-mír)
  • Labyrint světa a ráj srdce
  • Hlubina bezpečnosti (kolo)
  • Velká didaktika (nenásilná, 4 stupně, od nejlehčího ke složitému, vypovězení duchovenstva z procesu)
  • Dvěře jazyků otevřené (učebnice latiny a současně encyklopedie)
  • Kšaft umírající matky jednoty bratrské (alegorické dílo o církvi která svým dětem odkazuje své bohatství)
  • Orbis pictus (učebnice latiny s obrázky)
  • Kancionál
 27. Bohuslav Balbín
  • baroko
  • 1621-1688
  • Rozmanitosti z historie Království Českého
  • Obrana jazyka slovanského, obzvláště českého (kritizuje stav češtiny v pobělohorské době)
 28. Antonín Koniáš
  • baroko
  • 1691-1760
  • Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající (obsažena 1/3 českých knih)
  • Jezuita, cenzor
 29. Klasicismus - svět
  • Pierre Corneille
  • Jean Racine
  • Moliére
 30. Pierre Corneille
  • klasicismus
  • 1606-1684
  • dramatik, cit ustupuje před rozumem, ctění spol. norem
  • Cid (tragédie, španělský rytíř zabíjí v souboji otce své milenky,ta pak žádá hlavu jeho otce, nakonec ale vše odčiní v boji proti maurům a bere si ji)
 31. Jean Racine
  • klasicismus
  • 1639-1699
  • Dramatik, důraz na psychologii, vášně
  • Faidra (psychologická tragédie, žena miluje svého nevlastního syna, po zjištění ho obviní z téhož, syn umírá, faidra páchá sebevraždu)

 32. Moliére
  • klasicimus
  • 1622-1673
  • Dramatik, pseudonym, čerpal z komedie dellarte, parodaval lidské neduhy, utahoval si z církve i šlechty - církev ho proklela
  • Tartuffe neboli podvoník (podvodník tartuffe manipuluje s obchodníkem a jeho rodinou, chce jej připravit o majetek a vzít si dceru, nakonec po zásahu krále je vše urovnáno)
  • Lakomec (Harpagon omezuje svoji rodinu, svou dceru chce provdat bez věna za starce a vzít si synovu milou, syn ho vydírá aby dosáhl svého, po zjištění bohatosti rodiny vše končí dobře, inspirovnáno plautovým hrncem)
  • Zdraví nemocný (zmřel při hře)
  • Misantrop (nenávidí lidi, především kvůli pokrytectví)
 33. Osvícenství - svět
  • Montesquieu
  • Voltaire
  • Denis Diderot
  • Daniel Defoe
  • Henry Fielding
  • Jonathan Swift
 34. Montesquieu
  • osvícenec
  • 1689-1755
  • Perské listy (román v dopisech, peršan vyrazí do Evropy za vzděláním a postupně je civilizován-stává se z něj osvícenec)
 35. Voltaire
  • osvícenec
  • 1694-1778
  • Candide neboli Optimismus (příběh mladíka, skrz něj jsou odhalovány nešvary doby - absolutismus, prodejnost soudců - zárověň rozvíjí úvahy o optimismu daného boží prozřetelností)
  • Panna (satira na Johanku z Arku)
 36. Denis Diderot
  • osvícenec
  • 1713-1784
  • Hlavní organizátor encyklopedických snah
  • Jeptiška (antiklerikální román v dopisech, kláštery nutí žít v rozporu s přirozeností a omezují svobodu, Zuzana musí jako nemanželské dítě do kláštera, zde okusí sadismus, krutos a nakonec utíká)
  • Jakob Fatalista (zdánlivé bezcílné putování jakuba a jeho pána utváří rámec pro filozofické diskuze)
 37. Daniel Defoe
  • doba osvícenectví
  • 1660-1731
  • Robinson cruose (oslava střední třídy)
 38. Henry Fielding
  • doba osvícenectví
  • 1707-1754
  • snaha o zobrazení přirozennosti (Tom Jones) v kontrastu se snobismem a pokrytectvím, soudce, zastánce chudých, významný kriminalita
  • Tom Jones, historie nalezence (sleduje osudy nalezence v bohaté rodině až do smrti v souboji)
 39. Jonathan Swift
  • doba osvícenectví
  • 1667-1745
  • Guliverovy cesty (alegorický satirický román, kritika soudobých britských mravů, často vnímán pouze jako cestopis)
 40. Preromantismus - svět
  • Jean Jacques Rousseau
  • Johann Wolfgang Goethe
  • Friedrich Schiller
 41. Jean Jacques Rousseau
  • preromantismus
  • 1712-1778
  • Návrtat k neporušené přírodě, příčinou nerovnosti je majetek, kázal vodu, pil víno (nevychovával své děti)
  • Emil čili O výchově (pedagogický román, výchova v přírodě, na víru má dítě přijít postupně bez vnějších zásahů, kniha ihned odsouzena, žaloba)
  • Nová Heloisa (román v dopisech, učitel se zamiluje do štechtické dívky, proto odejde, později ho její nový manžel pozve zpět aby všichni idilicky žili na venkově)
  • Společenská smlouva (řeší svrchovanost lidu-stát vzniká dohodou mezi občany, má být jakási ústava)
 42. Johan Wolfgang Goethe
  • preromantismus - sturm und drang
  • 1749-1832
  • Utrpení mladého Werthera (román v dopisech ich formou, senzitivní muž po provdání jeho lásky spáchá sebevraždu, natolik autentické že román vyvolal vlnu sebevražd)
  • Faust (dr. faust má prokázat hodnotu lidské bytosti, ďábel ho pokouší, faust touží po vzdělání, nakonec se vykoupí z propadnutí peklu pomocí smysluplné práce, zúrodnění bažiny, symbolicky filozofická pouť)
 43. Friedrich Schiller
  • preromantismus - sturm und drang
  • 1759-1805
  • Loupežníci (šlechtic je vystrnaděn díky intrikám bratra, ovládne loupežníky a posléze osvobodí svého otce, ti se mu nakonec vymknou z ruky a bude nucen zabít svoji lásku protože ji jim přislíbil.)
  • Óda na radost (text)
 44. Národní obrození
  • I.
  • Josef dobrovský
  • II.
  • Joes Jungman
  • III.
  • František Palacký
  • Josef Šafařík
  • Jan Kollár
  • -----------
  • Václav matěj Kramerius
  • František Ladislav Čelakovský
 45. Josef Dobrovský
  • obrození - osvícenec
  • 1753-1829
  • Exaktní věděc, skeptik ohledně vývoje č. j., psal německy, fanatik pravdy (popřel rukopisy), nosticové (záchrana syna)
  • Dějiny české řeči a literatury (rozdělil do etap, příčiny, vyzdvihoval husitství)
  • Německo český slovník
  • Zevrubná mluvnice jazyka čekého
  • Základy jazyka staroslolěnského (pokládal staroslověnštinu za základ slovanských jazyků)
  • Česká prozodie (sylabotonie) 46. Josef Jungman
  • obroznení - preromantismus
  • 1773-1847
  • Optimista ohledně vývoje, časomíra
  • Slovesnost (učebnice pro gymnázia)
  • Historie literatury české (1. česky psané lit. dějiny)
  • Slovník čeko německý (gigantické 5 svazkové dílo, zároveň přejímání a tvorba nových slov)
 47. Pavel Josef Šafařík
  • obroznení - preromantismus
  • 1795-1861
  • Horlivý obrozenec, Pansalvista
  • Dějiny slovanské řeči a literatury ve všech nářečích (slovanské jazyky vnímané jako jeden s různými nářečími)
  • Slovanské starožitnosti (slované jsou podle něj původní obyvatelé evropy (5. stol))
 48. František Palacký
  • obroznení - preromantismus
  • 1798-1876
  • Zastánce austroslavismu (kdyby nebylo rakouska,museli bychom si ho vymyslet, byli jsme před rakouskem, budeme i po něm), otec národa
  • Dějiny národa českého v čechách a na moravě (faktograficky přesné, dějiny čech vnímá jako neustálý souboj mezi českým a německým živlem)
 49. Jan Kollár
  • obrození - preromantismus
  • 1793-1852
  • panslavista (dokonce spojení s ruskem)
  • Slávy dcera (básník putuje se slávy dcerou napříč historií a oslavují význačné postavy dějin, mína je inspirované němkou, 3 oddíly - sála,labe,dunaj, inspirace božskou komedií a childe haroldovou poutí,"stůj noho, posvátná místa jsou komkoli kráčíš")
 50. Václav Matěj Kramerius
  • obrození - preromantismus
  • 1753-1808
  • pražské poštovní noviny
  • česká expedice
 51. František Ladislav Čelakovský
  • obrození - preromantismus
  • 1799-1852
  • žádoucí četba
  • Ohlasy písní ruských (rusismy, časté přirovnání a paraely, oslava hrdinství ruských bohatýrů)
  • Ohlasy písní českých (lyričtější a písňovitější, např. milostná lyrika,Toman a lesní panna)
 52. obrození - divadlo
  • Václav thám (200 her)
  • Karrel Ignác Thám (hlavně překlady vyšších her (Shakespeare))
  • Václav kliment Klicpera (rohovín čtverrohý)
  • Stavovské divadlo - Bouda
 53. obrození - básnictví
  Thámovci (sylabismus) - Puchmajerovci (sylabotonie)Author
TeaTime
ID
69525
Card Set
renesance-obrození
Description
renesance-obrození
Updated