Lesson 72 - Lesoni Fitu Ua

 1. Where's my mail?
  Ko fe 'eku meile?
 2. There, in Naomi's office.
  Ko e, he 'ofisi 'o Naomi
 3. Where's my hat?
  Ko fe hoku tata?
 4. I don't know
  Hei'ilo
 5. Johns knive
  Ko e hele 'a Sione
 6. My knife
  Ko 'eku hele
 7. Your pen
  Ko ho'o peni
 8. John's boat.
  Ko e vaka 'o Sione
 9. My house.
  Ko hoku fale.
 10. Your shirt
  Ko ho Sote
 11. Ho-Class
  • relations
  • house,boats, their parts
  • cloths
  • countries
 12. 'e-class
  • mind,thoughts,emotion
  • animals
  • work,play,activity
  • language,words,speach
  • tools,utensils,instruments,weapons,vehicles
 13. Where's Siua's coat?
  Ko fe e 'api 'o Siua?
 14. Where's siua's house
  Ko fe e fale 'o Siua?
 15. My brother has already gone to Fiji
  Kuo 'osi 'alu hoku tokoua ko Fisi
 16. My arm aches
  'Oku langa hoku nima.
 17. Tu'ialo is wahing his clothes
  'Oku fo 'e Tu'ialo hono vala
 18. My heart is happy
  'Oku fiefia hoku loto
 19. My brother is happy
  'Oku fiefia hoku tokoua
 20. Where's your Brother (to a boy0?
  Ko fe ho tokoua?
 21. Where's your sister?(to a boy)
  Ko fe ho tuofefine
 22. Where's your brother? (to a girl)
  Ko fe ho tuonga'ane
 23. T shirt
  falani
 24. Idiom. I don't konw ... who know's?
  Hei'ilo
 25. stomach
  kete
 26. coat
  kote
 27. heart, mind, seat of affections
  loto
 28. mail
  meili
 29. arm, hand
  nima
 30. at worn around the waist to show respect
  ta'ovala
 31. hat
  tata
 32. back
  tu'a
 33. Sister to a boy
  tuofefine
 34. Brother to a girl
  tuonga'ane
 35. head
  'ulu
Author
popeanthony
ID
68707
Card Set
Lesson 72 - Lesoni Fitu Ua
Description
CD 9
Updated