Feb21

 1. 1. chí dào
  to be late
 2. wǒ chí dào le
  I am late
 3. 2. duì bù qǐ
  sorry
 4. 3. shí jiān
  time
 5. jín tiān wǒ méi yǒu shí jiān
  I don't have time today.
 6. 4. bǎo zhèng
  promise
 7. wǒ bǎo zhèng míng tiān gěi nǐ qián
  I promise to give you money tomorrow.
 8. 5. fù qián
  to pay
 9. 6. Verb + guò
  past tense
 10. nǐ qù guò Shanghai ma?
  Have you been to Shanghai?
 11. 7. yí dìng
  definitely
 12. 8. tè bié shì
  especially
 13. wǒ xǐ huān chá, tè bié shì lǜ chá
  I like tea, especially the green tea
 14. 9. jìn bù
  progress
 15. wǒ méi yǒu jìn bù
  I am not improving.
 16. 10. yì qǐ
  together
 17. wo men yì qǐ gōng zuò
  We work together.
 18. 11. yuè lái yuè
  more and more
 19. wǒ yuè lái yuè máng
  I am getting busier.
 20. 12. kǎo lǜ yi xià
  think about
Author
Philippe
ID
68378
Card Set
Feb21
Description
vocabulary Feb 21
Updated