Lesson 9 Kanji

 1. konshuu
  今週
 2. kongetsu
  今月
 3. kotoshi
  今年
 4. ima
 5. Imada
  今田
 6. kyou
  今日
 7. kesa
  今朝
 8. kuru
  来る
 9. raishuu
  来週
 10. raigetsu
  来月
 11. rainen
  来年
 12. ban
 13. maiban
  毎晩
 14. konban
  今晩
 15. yasui
  安い
 16. Yasuda
  安田
 17. tabemasu
  食べます
 18. nomimasu
  飲みます
 19. Yamada-kun
  山田君
 20. kimi
 21. Yamanaka
  山中
 22. Tanaka
  田中
 23. Nakamura
  中村
 24. Kimura
  木村
 25. hayai
  早い
 26. kaimasu
  買います
 27. tsukaimasu
  使います
 28. hana
 29. Toukyou (Tokyo)
  東京
 30. eki (station)
 31. demasu
  出ます
 32. deguchi
  出口
 33. miseru
  見せる
 34. miru
  見る
 35. mieru
  見える
 36. hanami
  花見
 37. okureru
  遅れる
 38. osoi
  遅い
 39. namae
  名前
 40. kakimasu
  書きます
 41. Nakano
  中野
 42. Noguchi
  野口
 43. Noda
  野田
 44. Oono
  大野
 45. Takano
  高野
 46. jouzu na
  上手な
 47. ue
 48. Ueno
  上野
 49. heta na
  下手な
 50. te (hand)
 51. shita
 52. kudasai
  下さい
 53. kami
 54. tegami
  手紙
Author
dragonfirefx
ID
68028
Card Set
Lesson 9 Kanji
Description
Lesson 9 Kanji
Updated