QUIZ #8 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE

 1. SHASHIN O TOTTE MO II DESU KA
  MAY I TAKE A PICTURE
 2. KONO E NO SHASHIN O TOTTE MO IID DESU KA
  IS IT AL RIGHT TO TAKE A PHOTOGRAPH OF THIS PICTURE
 3. KONO PEN O TSUKATTE MO II DESU KA
  IS IT ALL RIGHT TO USE THIS PEN
 4. USE
  • TSUKAIMASU
  • TSUKATTE
 5. SMOKE
  • SUIMASU
  • SUTTE
 6. ENTER
  • HAIRIMASU
  • HAITTE
 7. REST
  • YASUMIMASU
  • YASUNDE
 8. MADO O AKEMASU
  MADO O AKETTE MO II DESU KA
 9. KOKO DE TABAKO O SUIMASU
  KOKO DE TABAKO O SUTTE MO II DESU KA
 10. KOKO WA IRIGUCHI DESU KARA, KURUMA O TOMENAIDE KUDASAI
  THIS IS THE ENTRANCE, SO PLEASE DON'T PARK HERE
 11. SUSHI NI WASABI O IRENAIDE KUDASAI
  PLEASE DON'T PUT ANY WASABI IN THE SUSHI
 12. AIMASU
  AWANAI
 13. KAKIMASU
  KAKANAI
 14. KESHIMASU
  KESANAI
 15. NOMIMASU
  NOMANAI
 16. TABEMASU
  TABENAI
 17. KIMASU
  KONAI
 18. SHIMASU
  SHINAI
 19. DOA O SHIMEMASU
  DOA O SHIMENAI KUDASAI
 20. DENKI O KESHIMASU
  DENKI O KESANAI KUDASAI
 21. KAKIMASU
  • KAITE
  • KAKANAI
 22. NOMIMASU
  • NOMANAI
  • NONDE
 23. TORIMASU
  • TOTTE
  • TORANAI
 24. AKEMASU
  • AKETE
  • AKENAI
 25. SHIMASU
  • SHITE
  • SHINAI
 26. TSUGI NO KOOSATEN O MIGI NI (_____), MASSUGU (_____) KUDASAI

  MAGARIMASU, IKIMASU
  MAGATTE, ITTE
 27. KONO KATAROGU O (_____) MO II DESU KA.

  MORAIMASU
  MORATTE
Author
kluv76
ID
67833
Card Set
QUIZ #8 JAPANESE FOR BUSY PEOPLE
Description
QUIZ LESSON 20-21
Updated