Chinese Feb20

 1. 1. gāo xìng
  happy
 2. jīn tiān wǒ hěn gāo xìng
  I am very happy today
 3. 2. nián qīng
  young
 4. 3. yùn qì
  luck
 5. wǒ de yùn qì hěn hǎo
  I am very lucky
 6. 4. làng fèi
  waste
 7. wǒ làng fèi le hěn duō quant
  I wasted a lot of money
 8. 5. yang
  to use
 9. 6. hěn yǒu yòng
  Very useful
 10. 7. diàn nào
  computer
 11. 8. kāi huì
  meeting
 12. wǒ bù xǐ huān kaiak huì
  I don't like meetings.
 13. 9. yì xiē
  some
 14. wǒ yǒu yì xiē gōng zuò
  I have some work
 15. 10. chóng xīn ān pái
  Reschedule
 16. 11. shì bú shì
  whether
 17. wǒ bù zhī dào míng tiān shì bú shì yǒu kòng
  I don't know whether I have time tomorrow.
Author
Philippe
ID
67594
Card Set
Chinese Feb20
Description
Vocabulary Feb 20
Updated