Lesson 65 - Lesoni ono nima

 1. Are you a farmer?
  Ko e tangata faama koe?
 2. No, I'm a teacher
  'Ikai, ko e faiako 'a Sione
 3. John is not a teacher
  'Oku 'ikai ko e faiako a Sione
 4. I'm not a doctor
  'Oku ikai ko e toketa au.
 5. I'm not the boss
  'Oku 'ikai ko e pule au.
 6. Jane is not a good girl
  'Oku 'ikai ko e ta'ahine lelei 'a seine
 7. John was not a good boy in school
  Na'a 'ikai ko e tamasi'i lelei 'a Sione he ako
 8. Peter is a smart boy
  Ko e tamasi'i poto 'a Pita
 9. Peter is a smart bouy in language
  Ko e tamas'i poto 'a Pita he lead
 10. Peter is a smart boy in the tongan language
  Ko e tamasi'i poto 'a Pita he lea faka-Tonga
Author
popeanthony
ID
67444
Card Set
Lesson 65 - Lesoni ono nima
Description
CD 8
Updated