Lesson 64 - Lesoni Ono Fa

 1. Pea
  And, and then, and also
 2. Is Daniel a teacher?
  Ko e faiako 'a Taniela?
 3. No, (he's) a policeman
  'Ikai ko e polisi.
 4. Is Tuialo a good natured boy?
  Ko e tamasi'i anga lelei 'a Tuialo?
 5. Yes, and he's a smart boy.
  'Io, pea ko e tamasi'i poto.
 6. Tupou is nice.
  'Oku anga lelei 'a Tupou
 7. Tupou is a nice boy
  Ko e tamasi'i anga lelei 'a Tupou.
 8. Samiu is intelligent
  'Oku poto 'a Samiu
 9. Samiu is an intelligent teacher
  Ko e faiako poto 'a Samiu
 10. This house is a good house
  Ko e fale lelei e fale ni.
 11. This land is a cold land
  Ko e fonua momoko e fonua ni
 12. Is kepu a teacher
  Ko e faiako 'a Kepu?
 13. Is the boy a policeman?
  Ko e polisis e tamasi'i?
 14. Fifita is a good girl.
  Ko e ta'ahine lelei 'a Fifita
 15. Kepu is an intelligent doctor
  Ko e toketa poto 'a Kepu
 16. Vava'u is a nice place
  Ko e fonua sai 'a Vavu'u
 17. Tonga is a beatuiful land
  Ko e fonua faka'ofo'ofa 'a Tonga
 18. This land is a good land
  Ko e fonua lelei e fonua ni
 19. This village is a good village
  Ko e kolo sai e kolo ni.
 20. This lady is a good lady.
  Ko e fefine lelei e fefine ni.
Author
popeanthony
ID
67308
Card Set
Lesson 64 - Lesoni Ono Fa
Description
CD 8
Updated