Genki chp 9 Vocab (in romaji)

 1. iiko
  good chile
 2. obentoo
  boxed lunch
 3. onsen
  spa; hot spring
 4. kabuki
  traditional japanese theatrical art
 5. Kusuri
  medicine
 6. Kusurionomu
  to take medicine
 7. kondo
  near future
 8. sakubun
  essay, composition
 9. shiken
  exam
 10. shikansen
  bullet train
 11. sengetsu
  last month
 12. tango
  word; vocab
 13. byookie
  illness
 14. aoi
  blue
 15. akai
  red
 16. kuroi
  black
 17. sabishii
  lonely
 18. shiroi
  white
 19. wakai
  young
 20. ijiwaru
  mean-spiritied
 21. odoru
  to dance
 22. owaru
  something ends
 23. ninkigaaru
  to be popular
 24. hajimaru
  something begins
 25. hiku
  to play a stringed instrument or pians
 26. obooru
  to memorize
 27. deru (ni)(o)
  (to appear)(to exit)
 28. undoosuru
  to do a physical excercise
 29. sanposuru
  to take a walk
 30. ~kara
  from
 31. zehi
  by all means
 32. tokorode
  by the way
 33. minna
  all
 34. mou
  already
 35. hitotsu
  one
 36. hutotsu
  two
 37. miitsu
  three
 38. yootsu
  four
 39. iitsu
  five
 40. yootsu
  six
 41. nanatsu
  seven
 42. yaatsu
  eight
 43. kokonotsu
  nine
 44. toohhhhh
  ten
Author
Anonymous
ID
67295
Card Set
Genki chp 9 Vocab (in romaji)
Description
^_^
Updated