Lesson 61 - Lesoni Ono taha

 1. mat
  fala
 2. new, different
  fo'ou
 3. hoe
  huo
 4. small, little, preposed modifier
  ki'i
 5. ruler, measuring stick
  lula
 6. Tapioca
  manioke
 7. door
  matapa
 8. old
  motu'a
 9. small, tiny, little
  si'isi'i
 10. table
  tebile
 11. desk
  tesi
 12. bad
  kovi
 13. What (is) that?
  Ko e ha e?
 14. (It's) a small mat
  Ko e ki'i fala
 15. (Is it) a new mat?
  Ko e fala fo'ou
 16. No, (it's) just a small old mat
  'Ikai, ko e ki'i fala motu'a pe.
 17. This (is) a book.
  Ko e tohi 'eni.
 18. What (is) that (near you)?
  Ko e ha 'ena?
 19. This is a book.
  Ko e tohi eni
 20. This is a little mat
  Ko e ki'i fala eni.
 21. This is the book (You made refernece to).
  Ko e tohi eni.
 22. This is the little mat. (you where looking for)
  Ko e ki'i fala 'eni.
 23. It's a chair
  Ko e sea.
 24. It's a small chair
  • ko e ki'i sea
  • or
  • Ko e sea si'isi'i
 25. Its a very small chair.
  Ko e ki'i sea si'isi'i.
 26. What is that/this?
  Ko e ha e?
 27. What is this (here)?
  Ko e ha 'eni
 28. What is that (there, near you)?
  Ko e ha 'ena
 29. (Is it) a door?
  Ko e matapa?
 30. (Is it) a hoe?
  ko e ho?
 31. (Is it) tapioca
  Ko e manioke?
 32. (It's) a ruler
  Ko e lula
 33. a desk
  Ko e tesi
 34. a small chair
  Ko e ki'i sea
 35. a small table
  Ko e ki'i tepile
 36. a very small mat
  Ko e ki'i fala si'isi'i
 37. a very small boy
  Ko e ki'i tamasi'i si'isi'i
 38. a splendid show
  Ko e faiva malie
 39. a new chair
 40. Ko a sea fo'ou
 41. an old house
  Ko e fale motu'a
 42. a good book
  Ko e tohi lelei
Author
popeanthony
ID
66767
Card Set
Lesson 61 - Lesoni Ono taha
Description
CD 8
Updated