Lesson 59 - Lesoni Nima Hiva

 1. Chair
  Sea
 2. Would you like to eat beef?
  'Oku ke fie kai e pulu?
 3. No, I just want to eat some candy
  'Ikai, 'oku ou fie kai lole pe.
 4. Did john buy some candy?
  Na'e fakatau 'e Sione ha lole?
 5. No, John just bought bread.
  'Ikai, na'e fakatau ma pe 'a Sione
 6. Peter was happy.
  Na'e fiefia 'a Pita
 7. Peter went.
  Na'e alu 'a pita
 8. Peter ate candy. (no specific candy)
  Na'e kai lole 'a Pita
 9. John just ate bread.
  Na'e kai ma pe 'a Sione.
 10. John ate some bread.
  Na'e kai 'e sione ha ma
 11. John ate the bread
  Na'e kai 'e sione e maa
 12. William drank kava
  Na'e inu kava 'a Viliami
 13. William drank some kava
 14. Na'e inu 'e viliami ha kava
 15. William drank the kava
  Na'e inu 'e Viliami e kava
 16. Kepu wants money
  'Oku fiema'u pa'anga 'a Kepu
 17. Kepu wants some money
  'Oku fiemau'u 'e kepu ha pa'anga
 18. Kepu wnats the money
  'Oku fiema'u 'e Kepu e pa'anga
 19. The boy will buy fish tomorrow
  'E fakatau ika e tamasi'i 'apongipongi.
 20. The boy will buy some fish tommorrow
  'E fakatau 'e he tamasi'i ha ika 'apongipongi
 21. The boy will buy the fish
  'E fakatau 'e he tamasi'i e ika
 22. Mary wants the pen
  'Oku fiema'u 'e Mele e peni
 23. The boy prepared the lesson
  Na'e teuteu 'e he tamasi'i e lesoni
 24. John wants a pen
  'Oku fiema'u 'e sione ha peni
 25. The teacher will prepare a lesson
  'E teuteu 'e he faiako ha lesoni
 26. kepu wanted food
  Na'e fiema'u me'akai 'a Kepu
 27. The children are lesson preparing
  'Oku teuteu lesoni e tamaiki
Author
popeanthony
ID
66761
Card Set
Lesson 59 - Lesoni Nima Hiva
Description
CD 8
Updated